Ανάλυση δεδομένων και βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ισχύος στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Thumbnail Image
Date
Authors
Καμπέρη, Νικολέττα
Στίγκα, Αγγελική
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ένα από τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι σύγχρονες κοινωνίες, είναι η ραγδαία αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης. Πιο συγκεκριμένα ο κτιριακός τομέας, σύμφωνα με μελέτες, είναι υπεύθυνος για το 40% περίπου της συνολικής κατανάλωσης ισχύος τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στα πλαίσια λοιπόν της αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος, το 2010 εκδόθηκε ο ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων) καθορίζοντας την επίσημη διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης στην Ελλάδα. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η ανάλυση δεδομένων και η βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ισχύος στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Πιο αναλυτικά, στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η επιτακτική ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας, βασιζόμενη στο ενεργειακό πρόβλημα, όπως η ενεργειακή διαχείριση κτιρίων και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται ανάλυση των δεδομένων κατανάλωσης ισχύος σε επτά εκ των υποσταθμών του Πανεπιστημίου Πατρών για χρονικά διαστήματα αναφερόμενα σε έτος, μήνα και τριήμερο. Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται τρόποι βελτιστοποίησης του βαθμού απόδοσης, και πιο συγκεκριμένα ένα αριθμητικό παράδειγμα παράλληλης λειτουργίας δυο υποσταθμών (ηλεκτρολόγων και βαρέα ηλεκτρολόγων) με στόχο την βέλτιστη λειτουργία τους και κατ’ επέκταση την εξοικονόμηση της κατανάλωσης ισχύος. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά σχετικά με τα συστήματα HVAC (Heating, ventilation, Air Conditioning) που χρησιμοποιούνται για να επιτευχθεί ο θερμικός έλεγχος των κτιρίων και αποτελούν μια σημαντική παράμετρο για την εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας ενός κτιρίου.
Description
Keywords
Ανάλυση δεδομένων, Βελτιστοποίηση
Citation