Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/10330
Title: Μοντελοποίηση, ανάλυση και προσομοίωση των διαδικασιών που προβλέπονται από το σχέδιο "ΠΕΡΣΕΑΣ" στα νοσοκομεία : σύγκριση με τις διαδικασίες αντίστοιχων σχεδίων στο εξωτερικό
Authors: Σίτος, Κωνσταντίνος
Keywords: Μοντελοποίηση διαδικασιών
Σχέδιο ΠΕΡΣΕΑΣ
Προσομοίωση διαδικασιών
3D απεικόνιση
Keywords (translated): BPM
BPMN
PERSEAS
Process simulation
3D imaging
Process modeling
Abstract: Οι υπηρεσίες υγείας μιας χώρας αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ένδειξης και επιβεβαίωσης του επιπέδου διαβίωσης της. Ο κυριότερος πυλώνας αυτών των υπηρεσιών είναι το Νοσοκομείο, η λειτουργία του οποίου θα πρέπει να είναι υποδειγματική κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης είτε «κανονικών» περιστατικών κατά τη συνήθη λειτουργεία είτε έκτακτων περιστατικών-συμβάντων (π.χ. σεισμός, προσέλευση πολλών ασθενών κ.λ.π.) που λαμβάνουν χώρα εντός ή εκτός του Νοσοκομείου. Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια μοντελοποίησης των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης σε ένα Νοσοκομείο. Οι ενέργειες που απαρτίζουν τις συγκεκριμένες διαδικασίες βασίζονται σε σχέδια που έχουν εκπονηθεί για την αντιμετώπιση περιστατικών και οι πληροφορίες για αυτά τα σχέδια πάρθηκαν από τη βιβλιογραφία, από συνεντεύξεις με το προσωπικό του ΠΓΝΠ και έπειτα από προσωπική παρατήρηση. Η παρουσίαση των διαδικασιών πραγματοποιείται με την βοήθεια σχεδίων τα οποία αναπαριστούν γραφικά τις διαδικασίες ξεκινώντας από τους συμμετέχοντες (ρόλους) της κάθε μιας και παρουσιάζουν τις ενέργειες που εκτελεί ο καθένας σε μορφή ροής ενεργειών. Το είδος της συγκεκριμένης αναπαράστασης αποτελεί αντικείμενο της «Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Management)» στην επιστήμη της Διοίκησης Επιχειρήσεων η οποία ενσωματώνει και την χρήση τεχνολογίας πληροφορικής. Συγκεκριμένα, η αναπαράσταση της κάθε διαδικασίας έγινε με την βοήθεια του πρωτοκόλλου BPMN (Business Process Model and Notation) το οποίο αποτελεί μια διεθνή συμβολολογία απεικόνισης διαδικασιών. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην ανάλυση του κάθε ρόλου και τις ενέργειες τις οποίες εκτελεί σε κάθε περίπτωση, τις εναλλακτικές διαδρομές που παρέχει η διαδικασία ανά περίπτωση καθώς επίσης και την χρονική σειρά που ενεργεί ο κάθε ρόλος. Με τον παραπανω τρόπο απεικόνισης των διαδικασιών επιτυγχάνεται η οπτικοποίηση αυτών ενώ ταυτόχρονα έρχονται στην επιφάνεια όλα τα προβλήματα και οι ελλείψεις κατά την ενεργοποίηση και εξέλιξή τους. Το κύριο πλέονέκτημα είναι ότι όλα τα συμπεράσματα βγαίνουν χωρίς να αντιμετωπίζεται πραγματικό περιστατικό αλλά προσομοιώνοντας τις διαδικασίες σε ένα εικονικό περιβάλλον και βελτιώνοντας αυτές άμεσα, διορθώνοντας οποιεσδήποτε ελλείψεις ή ενέργειες που θα επηρεάσουν την αντιμετώπιση ενός πραγματικού περιστατικού.
Abstract (translated): The health of a country is one of the most important factors indicating and confirming the level of living . The main pillar of such services is the Hospital , whose function should be exemplary during treatment or 'normal ' incidents Function during normal or emergency - events ( eg earthquake , many patients k.l turnout . Fr ) occurring within or outside the hospital . In this paper an attempt is made modeling procedures followed during emergency responses in a Hospital . The actions that make up the specific procedures based on plans developed in response to incidents and information on these projects were taken from the literature , interviews with staff and PGNP after personal observation . The presentation of procedures performed with the aid of drawings which depict graphically the processes starting from the participants ( roles ) of each and show the actions performed by everyone in the form of energy flow . The type of this representation is the subject of " Business Process Management (Business Process Management)» in Science Business Administration which incorporates the use of information technology . Specifically , the representation of each process with the assistance of the Protocol BPMN (Business Process Model and Notation) which is an international symbology imaging procedures . This paper focuses on the analysis of each role and actions that performs in any case , the alternative routes offered by this procedure in each case as well as the time series acting each role . With the above manner imaging procedures is achieved while visualizing these come to the surface all the problems and deficiencies in the activation and development. The main advantage is that all findings come without addressing real incident, but by simulating the processes in a virtual environment and improving them immediately correcting any deficiencies or actions that will affect the treatment of a fact .
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nimertis_Sitos(de).pdf5.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.