Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/11079
Title: Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών : μελέτη περίπτωσης Δήμου Αγρινίου
Other Titles: Geographic information systems : case study of Municipality of Agrinio
Authors: Βασιλείου, Ευδοξία
Keywords: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Δήμοι
Υπηρεσίες προς του πολίτες
Keywords (translated): G.I.S
Municipalities
Citizen service
Abstract: Τις τελευταίες δεκαετίες οι συνθήκες του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος επέβαλαν την προσαρμογή σε δεδομένα που έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, την ποιότητα. Σύμφωνα με το Weaner C.N. (1995), η ποιότητα ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας που ικανοποιούν πλήρως ή/και ξεπερνούν τις προσδοκίες των καταναλωτών (Κotler, 2000). Οι πελάτες-πολίτες είναι αυτοί που κρίνουν την ποιότητα (αντιλαμβανόμενη ποιότητα) ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, έχοντας ως κριτήριο την αξία που ένα προϊόν ή μια υπηρεσία μπορεί να τους δίνει. (Aaker D ., 1989, Brysland Al. And Curry And ., 2001) Στις μέρες μας οι ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες προς τον δημότη, πρέπει να γίνουν ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του δημοσίου τομέα. Προκειμένου να δημιουργηθούν περαιτέρω κίνητρα βελτίωσης και εκσυγχρονισμού παρεχομένων υπηρεσιών πολλοί Δήμοι έχουν προχωρήσει στην ανάπτυξη δημοτικών Γεωγραφικών Πληροφορικών Συστημάτων. Ένα έργο υλοποίησης Γεωγραφικών Πληροφορικών Συστημάτων ενός Δήμου περιλαμβάνει: προμήθεια λογισμικού, ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών, όπως ψηφιοποίηση δεδομένων, σάρωση τοπογραφικών διαγραμμάτων, χαρτών και σχετικών εγγράφων, προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής, εκπαίδευση προσωπικού στην τεχνολογία αιχμής των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, με σκοπό: 1. Την αποδοτικότερη, ταχύτερη και σύγχρονη λειτουργία των υπηρεσιών 2. Την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο σε θέματα πολεοδομικού, γεωγραφικού, κυκλοφοριακού, πολιτιστικού, τουριστικού ενδιαφέροντος κλπ. μέσω διαδικτύου 3. Την παροχή γενικών πληροφοριών πόλεως 4. Την ενημέρωση Υπηρεσιών και πολιτών σχετικά με πολεοδομικές παραμέτρους, όπως είναι οι όροι δόμησης, οι χρήσεις γης κ.α Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης του έργου «Γεωγραφικά Συστήματα πληροφοριών» που υλοποιήθηκε στον Δήμο Αγρινίου. Η εργασία χωρίζεται σε θεωρητικό και ερευνητικό μέρος. Στο θεωρητικό μέρος διευκρινίζονται έννοιες που αφορούν το σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων π.χ τι είναι το γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών, ποια τα χαρακτηριστικά του, τι εννοούμε με τον όρο χωρικά δεδομένα, ποια τα μοντέλα αναπαράστασής τους καθώς επίσης τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του εν λόγω συστήματος. Ακολούθως, ορίζεται ο στόχος και το αντικείμενο του έργου των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου Αγρινίου, στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία του σχεδιασμού και της ανάπτυξης και ύστερα, γίνεται μια προσπάθεια απεικόνισης και επισκόπησης των δεδομένων. Στη συνέχεια, αξιολογείται ο ρόλος του Συστήματος των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς επίσης παρουσιάζεται και ένα μοντέλο στρατηγικής G.I.S. και ένα σχέδιο υλοποίησης G.I.S.. Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας αξιολογούνται: α) οι χρήστες του συστήματος ως προς το φύλο, το επίπεδο μόρφωσης, το επίπεδο διοίκησης β) οι εφαρμογές που αναπτύχθηκαν, τα δεδομένα που αποτυπώθηκαν και η ευχρηστία γ) το αν το G.I.S. θεωρείται ότι αποτελεί εργαλείο συλλογής δεδομένων και οργάνωσης υπηρεσιών, δ) το αν αναγνωρίζεται η σπουδαιότητά του συστήματος για τις υπηρεσίες προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις ε) το αν αποτελεί εργαλείο λήψης αποφάσεων και στρατηγικού σχεδιασμού για τη Δημοτική Αρχή. Κατόπιν, ερευνάται το α) αν οι στόχοι της εφαρμογής των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων επιτεύχθηκαν β) σε ποιο επίπεδο παραγωγής πολιτικής και στρατηγικού σχεδιασμού έχουμε φτάσει, γ) αν υπήρξε εκσυγχρονισμός υπηρεσιών, δ) αν παράχθηκαν ποιοτικότερες και αποδοτικότερες υπηρεσίες, ε) αν μειώθηκε η γραφειοκρατία, ζ) αν έγινε καλύτερη διαχείριση πόρων, στ) αν βελτιώθηκε η ζωή του Δημότη. Τέλος, αφού αξιολογήθηκε ο βαθμός ικανοποίησης των υπαλλήλων, από την εφαρμογή του συστήματος G.I.S. στις υπηρεσίες, αναζητήθηκαν οι αιτίες που παρεμπόδισαν την επίτευξη των στόχων, και ποια θα ήταν τα απαραίτητα βήματα για τη συνέχιση και τη βελτιστοποίηση του συστήματος G.I.S στο Δήμο Αγρινίου έτσι ώστε να καταστεί χρήσιμο εργαλείο για τη λειτουργία των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Abstract (translated): Over the last decades the conditions of the global economic system have forced adaptation of data that share a common characteristic, quality. According to Weaner C.N. (1995), the quality of a product or service depends on the characteristics of a product or a service that fully satisfies and / or surpasses consumer expectations (Kotler, 2000). Customers - citizens are the ones who judge the quality (perceived quality) of a product or service, having as a criterion the value a product or service can give them. (Aaker D., 1989, Brysland Al and Curry And., 2001) Nowadays, quality and efficient services to the citizen must be one of the primary objectives of the public sector. In order to create further incentives to improve and modernize the services provided, many municipalities have proceeded to develop municipal Geographical Information Systems. A project for the implementation of Geographical Information Systems of a Municipality includes the supply of software, the development of specific applications such as data digitization, scanning of topographic maps, maps and related documents, procurement and installation of information systems, training of personnel in the cutting edge technology of Geographic Information Systems, to achieve : 1. The most efficient, faster and more modern operation of the technical services of the Municipality, 2. The provision of electronic information services to anyone interested in issues of urban interest, as well as geographic, traffic, cultural, tourist, etc. via the Internet 3. Provide general city information 4. Informing Public Services and citizens about planning parameters, such as Building and Landing Terms and Conditions, etc In this paper an attempt is made to capture the project "Geographical Information Systems", which was implemented in the Municipality of Agrinio. The paper is divided into a theoretical and research part. The theoretical part includes clarification of concepts related to the system of Geographic Information Systems, ie what is the geographic information system, what its characteristics, what we mean by spatial data, what its models of representation, as well as its advantages and disadvantages systemic. Subsequently, the aim and object of the work of the geographic information systems of the Municipality of Agrinio is defined, then the process of planning and development is presented in detail, and then an attempt is made to visualize and review the data. The role of the Geographic Information Systems System in the context of e-Government is then evaluated, as well as a model of GIS strategy. And a G.I.S implementation plan. The research part of the paper evaluates: (A) users of the system in terms of gender, level of education, level of administration B) the applications developed, the data captured and usability C) whether G.I.S. It is considered to be a tool for collecting data and organizing services, (D) the recognition of the importance of the system for services to citizens and businesses E) whether it is a decision-making and strategic planning tool for the Municipal Authority. Then, we investigate whether (A) the objectives of the implementation of Geographic Information Systems have been achieved; (B) at what level of policy and strategic planning we have reached, (C) if there has been a modernization of services, (D) if more quality and efficient services were produced, (E) if bureaucracy has been reduced, (G) if resource management is better managed, (F) Improved the life of the Public. Finally, after evaluating the degree of satisfaction of the employees, the application of the system to the services sought the causes that prevented the achievement of the objectives and what would be the necessary steps for the continuation and optimization of the GIS system in the Municipality of Agrinio so that become a useful tool for the operation of services and the service of citizens
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nemertes_Vasileiou(agr).pdf4.64 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons