Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/11097
Title: Εισαγωγή προγραμμάτων μοντελοποίησης πληροφοριών κατασκευής στη διαχείριση έργων υποδομής
Other Titles: Implementation of building information modeling programs in management of public infrastructure projects
Authors: Γεωργιάδη, Αναστασία
Keywords: Προγράμματα μοντελοποίησης
Δημόσια έργα
Δημόσιες συμβάσεις
Keywords (translated): Modeling programs
Public works
Public contracts
BIM
Abstract: Τα τεχνικά έργα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μας, καθώς εξυπηρετούν τις ανάγκες του συνόλου. Εντούτοις, συχνά λόγω του μεγάλου όγκου πληροφοριών που προκύπτει και του μεγάλου αριθμού των συμμετεχόντων υπάρχει αδυναμία διαχείρισης τους. Υπάρχει λοιπόν επιτακτική ανάγκη εισαγωγής νέων μεθοδολογιών διαχείρισης και μοντελοποίησης της πληροφορίας, καθώς τα έργα στη σύγχρονη εποχή γίνονται όλο και πιο πολύπλοκα. Η μεθοδολογία ΒΙΜ (Building Information Modeling) έχει εφαρμογή σε πολλές κατηγορίες τεχνικών έργων όπως τα κτιριακά και τα έργα υποδομής. Από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του ΒΙΜ είναι η δυνατότητα δημιουργίας του μοντέλου του έργου που απεικονίζεται σε τρείς διαστάσεις, η διαχείριση των πληροφοριών των αντικειμένων, η συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων στο έργο και ο χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός. Ύστερα από βιβλιογραφική έρευνα σε μελέτες και άρθρα παλαιότερων ετών παρουσιάζεται η μεθοδολογία ΒΙΜ και τα οφέλη εφαρμογής της, ξεκινώντας από τα κτιριακά έργα από όπου άρχισε η εφαρμογή της και συνεχίζεται στα έργα υποδομής. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η προσπάθεια εισαγωγής της μεθοδολογίας ΒΙΜ στα δημόσια έργα, τα οποία όμως διέπονται από νόμους και κανόνες που δεν μπορούν να παραβλεφθούν. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, παρουσιάζεται η μεθοδολογία ΒΙΜ και η προσπάθεια εισαγωγής της στα στάδια που ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο. Επιπλέον, γίνεται μια ποιοτική σύγκριση μεταξύ της καθιερωμένης μεθόδου που εφαρμόζεται στα δημόσια έργα και της μεθοδολογίας ΒΙΜ που τηρεί όμως την ακολουθία που ορίζεται από τους νόμους των δημοσίων έργων. Τα οφέλη που έχει η εισαγωγή της μεθοδολογίας ΒΙΜ στα δημόσια έργα είναι η εξοικονόμηση χρόνου και η τήρηση του χρονοδιαγράμματος μέσα από την πλήρη εποπτεία των εργασιών και του έργου συνολικά από τα προγράμματα ΒΙΜ, η μείωση του κόστους κατασκευής καθώς ο εντοπισμός λαθών και ασυμβατοτήτων γίνεται πιο εύκολος, η καλύτερη οργάνωση των διαδικασιών μέσω της καλύτερης διαχείρισης των πληροφοριών μεταξύ των συμμετεχόντων στο έργο, η δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικό για το χρήστη μέσα από την ολοκληρωμένη προσομοίωση του έργου και τελικά, συντελεί στην καλύτερη ποιότητα τόσο των υπηρεσιών όσο και του παραγόμενου τελικού έργου. Τα εμπόδια που μπορεί να συναντήσει η εισαγωγή της μοντελοποίησης πληροφοριών στα δημόσια έργα είναι η γραφειοκρατία, που απαιτεί πολλές εγκριτικές αποφάσεις, η απροθυμία εισαγωγής καινούργιων μεθοδολογιών και η επιμονή στις παραδοσιακές μεθόδους, η εκπαίδευση που χρειάζεται το προσωπικό για να χρησιμοποιεί προγράμματα ΒΙΜ και το κόστος απόκτησής τους. Στα πλαίσια της αναβάθμισης των δημοσίων έργων και της οικονομικής κρίσης της Ελλάδας, και όχι μόνο, είναι εύκολα κατανοητό ότι η εισαγωγή νέων μεθοδολογιών μοντελοποίησης πληροφοριών που συμβάλλουν στην πιο αποτελεσματική κατασκευή των έργων είναι απαραίτητη. Για το λόγο αυτό πρέπει να δημιουργηθούν οι υποδομές και να γίνουν βήματα προς την κατεύθυνση εισαγωγής τέτοιων μεθοδολογιών στα δημόσια έργα υποδομής.
Abstract (translated): Civil works and infrastructure are an integral part of our society as they serve the needs all. However, due to the large amount of information that comes out and the large number of participants, there is a difficulty to manage them. Therefore, there is an urgent need to implement new methodologies of information management and modeling, as the civil works in modern times are becoming more and more complex. Building information modeling (BIM) methodology applies to many categories of engineering projects such as building and infrastructure projects. The most important features of BIM is the ability to create a project model depicted in three dimensions, object information management, collaboration between project participants and time and financial planning. Following a bibliographic research on studies and articles from earlier years, the BIM methodology and its benefits are presented, starting from the building projects from which it started and continued in the infrastructure projects. The subject of this paper is the attempt to implement the BIM methodology into public works, which are governed by laws and rules that cannot be overlooked. In this context, it is attempted to introduce the BIM methodology and to implement it into the stages defined by the legislative framework that the public works are governed by. In addition, a qualitative comparison is made between the established method applied to public works and the BIM methodology, which respects though the sequence defined by the laws of public works. The benefits of implementing the BIM methodology into public works are to save time and the compliance to the schedule through the full supervision of tasks and project overall from BIM programs, reducing construction costs as more errors and incompatibilities are identified easier, better organization of processes through better information management among project participants, creation of a user-friendly environment through the integrated simulation of the project that finally contributes to better quality of services and the produced final project. The obstacles that the implementation of information modeling in public works can face are bureaucracy, which requires many approval decisions, reluctance to introduce new methodologies and insistence on traditional methods, training staff that needs to use BIM programs and cost their acquisition. Within the framework of the upgrading of public works and the economic crisis in Greece, and beyond, it is easy to understand that the implementation of new information modeling methodologies that contribute to the most efficient construction of projects is essential. For all above mentioned, there must be created the proper frameworks and processes and steps taken towards implementation such methodologies into public infrastructure projects.
Appears in Collections:Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (ΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nemertes_Georgiadi(civ).pdf4.16 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons