Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/11121
Title: Θέση και στάση των γονέων απέναντι στους εμβολιασμούς των παιδιών τους
Other Titles: Parent viewpoint and attitude regarding the vaccination of their children
Authors: Βανταράκη, Χρυσάνθη
Keywords: Εμβολιασμοί
Eμβόλια
Διστακτικότητα στους εμβολιασμούς
Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών
Εμβολιαστική κάλυψη
Νοτιοδυτική Ελλάδα
Keywords (translated): Vaccinations
Vaccines
Vaccine hesitancy
National Immunization Programme
Vaccination coverage
Southwest Greece
Abstract: Η εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών εξαρτάται από τη στάση των γονέων και τη «διστακτικότητα» τους απέναντι στους εμβολιασμούς των παιδιών τους. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι: 1) η διερεύνηση των αντιλήψεων, απόψεων, ανησυχιών και γενικότερα της στάσης των γονέων απέναντι στα εμβόλια των παιδιών και στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Επίσης η διερεύνηση των πηγών και της εγκυρότητας της ενημέρωσής των γονέων. 2) Να αποτυπωθεί το επίπεδο της εμβολιαστικής κάλυψης ανά εμβόλιο και στο σύνολο των συνιστώμενων εμβολίων του ΕΠΕ. Επιμέρους στόχος είναι να εκτιμηθεί το ποσοστό της εμβολιαστικής κάλυψης για το νέο εμβόλιο του μηνιγγιτιδόκοκκου Β. Μέθοδοι: Κατά την περίοδο Νοέμβριος 2015-Αύγουστος 2016 διενεργήθηκε μια αναδρομική μελέτη με τη χρήση της δειγματοληψίας ευκολίας στον Παθολογικό και Χειρουργικό Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πατρών «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ». Ο πληθυσμός-στόχος της μελέτης ήταν οι γονείς/κηδεμόνες παιδιών ηλικίας 2 έως 14 ετών που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοδυτικής Ελλάδας. Για τη συλλογή των δεδομένων έγινε χρήση ενός δομημένου ερωτηματολογίου για την αναζήτηση των παραγόντων που μπορεί να επηρεάζουν την εμβολιαστική κάλυψη (δημογραφικά, κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, αντιλήψεις και στάσεις των γονέων). Τα στοιχεία της εμβολιαστικής κάλυψης ελήφθησαν από το «Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού». Αποτελέσματα: Συνολικά 571 γονείς -στην πλειοψηφία τους μητέρες- συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο (ποσοστό ανταπόκρισης: 74,3%). Αποτυπώθηκε η εμβολιαστική κάλυψη σε 513 παιδιά ηλικίας 2-14 ετών τα οποία χωρίστηκαν σε τρεις ηλικιακές ομάδες. Οι περισσότεροι εμβολιασμοί πραγματοποιήθηκαν από ιδιώτη παιδίατρο και οι γονείς εμπιστεύονταν τον παιδίατρο για την ενημέρωσή τους για τους εμβολιασμούς του παιδιού τους. Η αυξημένη εμπιστοσύνη στην ενημέρωση μέσω διαδικτύου τόσο από επίσημες ιστοσελίδες ομάδων γιατρών όσο και από εθνικές ιστοσελίδες συσχετίσθηκε με αυξημένο ποσοστό συμφωνίας με τη χορήγηση των εμβολίων του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών (p˂0,001). Αντίθετα, η αυξημένη εμπιστοσύνη στην ενημέρωση από τηλεοπτικά προγράμματα με αρνητικές ειδήσεις για τους εμβολιασμούς συσχετίσθηκε με μειωμένο ποσοστό δήλωσης πραγματοποίησης όλων των εμβολίων του ΕΠΕ (p˂0,001). Αναφορικά με την εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών για όλα τα συνιστώμενα εμβόλια του ΕΠΕ η αυξανόμενη ηλικία του παιδιού συσχετίσθηκε με μειωμένη εμβολιαστική κάλυψη (p˂0,001). Επίσης, η συχνότητα πλήρους εμβολιασμού ήταν μεγαλύτερη για τα παιδιά που εμβολιάζονταν σε ιδιώτη παιδίατρο και το αυξημένο επίπεδο σπουδών του πατέρα σχετιζόταν με αύξηση της συχνότητας πλήρους εμβολιασμού για το σύνολο των εμβολίων του ΕΠΕ. Συμπεράσματα: Σε γενικές γραμμές οι γονείς έχουν θετική άποψη για τους εμβολιασμούς των παιδιών τους και στην πλειοψηφία τους εμπιστεύονται τον παιδίατρο για την ενημέρωσή τους. Επίσης φαίνεται να ακολουθούν έγκυρες πηγές πληροφόρησης. Ωστόσο τα ποσοστά πλήρους εμβολιαστικής κάλυψης στις μεγαλύτερες ηλικίες των παιδιών υπολείπονται. Τονίζεται η ανάγκη παρακολούθησης και χορήγησης των αναμνηστικών δόσεων. Προτεραιότητα των δημόσιων υπηρεσιών υγείας θα πρέπει να είναι η εφαρμογή των ηλεκτρονικών μητρώων ανοσοποίησης, η ενίσχυση του ρόλου των δημόσιων εμβολιαστικών κέντρων και η εφαρμογή στρατηγικών για την καλύτερη και ισορροπημένη ενημέρωση των γονέων σχετικά με τους εμβολιασμούς.
Abstract (translated): The vaccination of childrenis is directly dependent on parents’ perception and “hesitancy” towards their children being vaccinated. The aim of this study is: 1) to investigate the perceptions, viewpoints, concerns and the general approach of parents regarding the vaccination of their children and the National Immunization Programme. In addition, the study looks at the sources and the validity of the means via which parents are informed. 2) To determine the vaccination coverage per vaccine and an overall estimate of all the vaccines included in the NIP. A separate aim is to estimate the percentage of vaccination coverage of the new Meningococcal B vaccine. Methods: A retrospective study was conducted between November 2015 and August 2016 at the Departments of Pediatrics and Surgery of the “ Karamandanio” Patras General Children’s Hospital via means of random sampling. The target-population of the study were parents / guardians of children aged between 2 and 14 who reside in the geographic region of Southwest Greece. A questionnaire was used in order to collect the data in search of the factors that could affect the vaccination coverage (demographics, socioeconomic characteristics, perceptions and parents’ approach). The data concerning the vaccination coverage was taken from the children’s “Personal Health Booklets”. Results: A total of 571 parents - the majority of which were mothers- completed the questionnaire (response rate: 74.3%). The vaccination coverage of 513 children aged between 2 and 14 was determined, which were then divided into three age-related categories. Most of the vaccinations were conducted by a private practice pediatrician whom the parents trusted to inform them regarding the vaccination of their children. There appears to also be increased trust in the information received via the internet, information which was found not only on official medical sites but also on national sites and was found to reflect increased acceptance regarding the administration of the vaccines as proposed by the National Immunization Programme (p˂0,001). On the contrary, increased trust displayed towards the negative news broadcast on television regarding vaccines was associated with a decrease in the depicted statements declaring whether their children had received the full range of vaccinations proposed by the NIP (p˂0,001). As far as the proposed NIP vaccination coverage of the children is concerned, the older the children in the age group seemed to get , the less the vaccination coverage (p˂0,001) they received. Moreover, complete vaccination coverage was more common in children who were vaccinated by a private practice pediatrician while those whose father had received higher education depicted a higher frequency of complete vaccination coverage as proposed by the NIP. Conclusions: Overall, parents have a positive opinion towards their children being vaccinated and the majority trust their pediatricians in order to inform them. It also seems that they trust valid sources of information. However, the rates of complete vaccination coverage in the older end of the selected age group seem to be substandard/ insufficient. The need to monitor and administer booster shots should be stressed. The priority of the public health services should be the implementation of electronic immunization registries, strengthening the role of public vaccination centers and to apply better informative and awareness raising strategies for the parents about immunization.
Appears in Collections:Τμήμα Ιατρικής (ΜΔΕ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.