Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/11122
Title: Αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη σε κέντρο υγείας
Other Titles: Diabetes mellitus : management in a primary unit
Authors: Αγουρίδη, Μαρία
Keywords: Σακχαρώδης διαβήτης
Επιπλοκές
Νοσηλευτική φροντίδα
Ψυχολογική υποστήριξη
Ποιότητα ζωής
Εκπαίδευση
Keywords (translated): Diabetes mellitus
Complications
Nursing care
Psychological support
Quality of life
Education
Abstract: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των δεδοµένων στην αντιµετώπιση των ασθενών µε σακχαρώδη διαβήτη και η διαχείριση αυτών σε µια µονάδα πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και συγκεκριµένα στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου. Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι ένα χρόνιο µεταβολικό σύνδροµο που στην εποχή µας έχει πάρει επιδηµικές διαστάσεις. Χαρακτηρίζεται από την αδυναµία του οργανισµού να µεταβολίσει την γλυκόζη, µε συνέπεια την υπεργλυκαιµία ως αποτέλεσµα διαταραχών της έκκρισης ινσουλίνης. Φυσικό επακόλουθο της υπεργλυκαιµίας είναι πολλές επιπλοκές, οξείες και χρόνιες : µικρο και µακρο αγγειακές επιπλοκές. Η συµβολή του επαγγελµατία υγείας στη φροντίδα του διαβητικού ασθενή είναι καθοριστική. Περιλαµβάνει τη συµµετοχή του στη διάγνωση αλλά και την αποδοχή της νόσου καθώς και στην πρόληψη και τη θεραπεία των επιπλοκών. Έτσι στο πρώτο µέρος της εργασίας αναπτύχθηκαν τα ιατρικά και επιδηµιολογικά δεδοµένα για τον σακχαρώδη διαβήτη καθώς και τις επιπλοκές του και την αντιµετώπισή τους, ενώ στο δεύτερο µέρος ερευνήθηκε η συµµόρφωση των ασθενών µε σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ, που παρακολουθούνται στο διαβητολογικό ιατρείο του Κ.Υ.Ν, στις οδηγίες των ιατρών. Υλικό- Μέθοδος Όσον αφορά το πρώτο- θεωρητικό- µέρος διενεργήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση σε βιβλία και ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων (1989-2017) χρησιµοποιώντας τις λέξεις κλειδιά "σακχαρώδης διαβήτης", "επιπλοκές", "νοσηλευτική φροντίδα", "ψυχολογική υποστήριξη", "quality of life", "education". Για το δεύτερο -ερευνητικό- µέρος χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο των Ίντα ∆.Γ. και συν ‘∆ηµιουργία και εγκυροποίηση ερωτηµατολογίου- εργαλείου εκτίµησης της συµµόρφωσης ασθενών µε Σακχαρώδη ∆ιαβήτη τύπου ΙΙ στο θεραπευτικό τους σχήµα ’Το Βήµα του Ασκληπιού Τόµος 10ος, Τεύχος 1ο, Ιανουάριος - Μάρτιος 2011 , το οποίο µοιράστηκε, µε την άδεια των δηµιουργών, µε τυχαία δειγµατοληψία στους ασθενείς που παρακολουθούνται στο διαβητολογικό ιατρείο του Κ.Υ.Ν. κατά το χρονικό διάστηµα Οκτώβριος- ∆εκέµβριος 2016. Συλλέχτηκαν 57 ερωτηµατολόγια. Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων της έρευνας χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα SPSS 18. Αποτελέσµατα Οι ασθενείς µε σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ που παρακολουθούνται στο ΚΥΝ εµφανίζουν "σχετικά καλή" έως "καλή" συµµόρφωση στις οδηγίες για την δίαιτα, την άσκηση, τη λήψη φαρµάκων, τις απαιτούµενες εξετάσεις αίµατος και τον έλεγχο του καπνίσµατος και "κακή" συµµόρφωση στις οδηγίες ως προς τον απαιτούµενο έλεγχο των ποδιών. Συµπεράσµατα Οι ασθενείς µε σακχαρώδη διαβήτη χρειάζονται συνεχή φροντίδα, εκπαίδευση και ψυχολογική υποστήριξη. Ο ρόλος του επαγγελµατία υγείας στην ΠΦΥ είναι να βοηθήσει τους ασθενείς αυτούς να προσαρµοστούν ευκολότερα στο νέο τρόπο ζωής τους , µε όσο το δυνατόν περιορισµό των επιπλοκών. Επισηµαίνεται η ανάγκη για διαρκή ενηµέρωση και εκπαίδευση των επαγγελµατιών υγείας, προκειµένου να είναι αποτελεσµατικοί στα καθήκοντά τους.
Abstract (translated): The aim of this study is the analysis of the data regarding the treatment of patients with diabetes mellitus and its management in a primary care unit and specifically in Nafpaktos Health Center, Greece. Diabetes mellitus is a chronic metabolic syndrome which has taken epidemic proportions. It is characterized by the inability of the body to metabolize glucose, resulting in hyperglycemia as a result of insulin secretion disorders. Diabetes complications are divided into microvascular and macrovascular . Microvascular complications include damage to eyes, to kidneys and to nerves leading to diabetic foot disorders (which include severe infections leading to amputation). Macrovascular complications include cardiovascular diseases. The contribution of healthcare professionals in the care of the diabetic patient is crucial. It includes participation in the diagnosis and acceptance of the disease, the prevention and the treatment of complications. The first part of this study describes the medical and epidemiological data on diabetes and its complications .The second part investigates the compliance of patients 10 with diabetes mellitus type II, who were examined in Nafpaktos Health Center, to the doctors instructions. Method: The first part of the study is a literature review in books and electronic databases (1989-2017) using the keywords "diabetes", "complications", "nursing care", "psychological support", "quality of life", "education". The second part is a research in which we used the questionnaire of George Intas and co, "Development and validation of a diabetes self-care activities questionnaire" which was published in the regimen ’Το Βήµα του Ασκληπιού” 10th Volume, Number 1, January-March 2011, which was distributed with the permission of authors. The study was conducted during the period October-December 2016. Fifty seven questionnaires were collected from patients with diabetes type II, who were examined at Nafpaktos Health Center . For the statistical analysis the SPSS program 18 was used. Results: Patients with diabetes mellitus type II who are monitored at NHC had a good compliance with the guidelines for the diet, physical exercise, medication, the required blood tests and control of smoking but poor compliance with the required control of the legs. Conclusions: Patients with diabetes need constant care, education and psychological support. The role of healthcare professionals in primary care is to help these patients to adapt easily to the needs of their disease, and to minimize the complications. There is a need for constant updating and training of health professionals in order to be effective in their duties.
Appears in Collections:Τμήμα Ιατρικής (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
διπλωματικη_Αγουριδη_Δημοσια_υγεια.pdfΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ985.6 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons