Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/11228
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorΛαμπράκης, Νικόλαος-
dc.contributor.authorΠολίτης, Μιχαήλ-
dc.contributor.otherPolitis, Michail-
dc.date.accessioned2018-05-14T14:44:47Z-
dc.date.available2018-05-14T14:44:47Z-
dc.date.copyright2017-09-19-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10889/11228-
dc.description.abstractΗ παρούσα διπλωματική εργασία περιλαμβάνει την υδρογεωλογική και γεωφυσική μελέτη της Πανεπιστημιούπολης Πατρών στην περιοχή του Ρίου του νομού Αχαΐας. Η περιοχή μελέτης οριοθετείται από τους υδροκρίτες των λεκανών του ποταμού Χάραδρου στα δυτικά και του ποταμού Σέλεμνου στα ανατολικά. Το γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής δομείται από τους σχηματισμούς της ζώνης Ωλονού-Πίνδου. Όμως στο μεγαλύτερο τμήμα καλύπτεται από τεταρτογενείς αποθέσεις, οι οποίες διακρίνονται σε: προσχωματικές αποθέσεις, χαλαρές αποθέσεις μικτών φάσεων, πρόσφατες αποθέσεις κοίτης και αλλουβιακά ριπίδια. Η γεωμορφολογία χαρακτηρίζεται από ανάπτυξη λοφωδών εξάρσεων που καταλήγουν σε μια στενή επιμήκη παραλιακή ζώνη με ήπιο ανάγλυφο και ομαλή κλίση προς την ακτογραμμή. Το υδρογραφικό δίκτυο αναπτύσσεται με τη μορφή ορμητικών χειμάρρων Β-Ν διεύθυνσης, μεγάλης στερεοπαροχής με αποτέλεσμα τη δημιουργία αλλουβιακών ριπιδίων κατά την έξοδο από την ανάντη ζώνη. Η τεκτονική της περιοχής χαρακτηρίζεται από τη δράση κανονικών ρηγμάτων Α-Δ διεύθυνσης με αποτέλεσμα την ανύψωση του νότιου τεμάχους και την ταπείνωση του βόριου τεμάχους κάτω από το επίπεδο της θάλασσας. Εξαιτίας τη γειτνίασης με τον Κορινθιακό κόλπο στα ανατολικά και της Ελληνικής διαύλου στα δυτικά η περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονη σεισμικότητα. Το κλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται από ήπιους χειμώνες, άφθονες βροχοπτώσεις, μεγάλη ηλιοφάνεια και χαμηλά επίπεδα νέφωσης. Το μέσο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης της περιοχής έρευνας είναι 666,9mm, παρουσιάζοντας μια στατιστικά σημαντική τάση μείωσης με την πάροδο των χρόνων. Με βάση την εφαρμογή του ισοζυγίου Thornthwaite εκτιμήθηκε ότι η συνολική ετήσια δυνητική εξατμισοδιαπνοή ανέρχεται σε 936 mm, ενώ η πραγματική σε 499,4 mm. Τα κύρια υδροφόρα στρώματα στην περιοχή έρευνας εντοπίζονται εντός των τεταρτογενών σχηματισμών. Πρόκειται για σύγχρονες προσχώσεις, παλαιούς και νέους κώνους κορημάτων και δελταϊκές αποθέσεις που έχουν δημιουργηθεί από τις ποταμό-χειμαρρώδεις αποθέσεις. Από την μελέτη των πιεζομετρικών χαρτών που δημιουργήθηκαν για την περιοχή έρευνας προέκυψε πως η διεύθυνση ροής είναι ακτινωτή αποκλίνουσα με κυρτή πιεζομετρική επιφάνεια προς τη θάλασσα στο ανατολικό τμήμα και προς τον ποταμό Χάραδρο στο δυτικό. Η υδραυλική κλίση κυμαίνεται από 1,9%ο μέχρι 3,8%ο. Η ποιότητα του υπόγειου νερού, περιοχής έρευνας, όπως εκτιμήθηκε από την χημική ανάλυση των δειγμάτων νερού κρίνεται καλή. Ο χημικός τύπος που επικρατεί είναι: Ca-HCO3. Η Γεωφυσική έρευνα βασίστηκε στη μέθοδο της ηλεκτρικής τομογραφίας, για τον υπολογισμό της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης των σχηματισμών. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε τέσσερις παράλληλες διατομές με τις διατάξεις Wenner και Schlumberger. Η επεξεργασία των δεδομένων εκτελέστηκε με δύο διαφορετικά προγράμματα: το Res2dinv και το OasisMontaj. Αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία χαρτών κατανομής της ειδικής αντίστασης σε δύο διαστάσεις. Μέσω περεταίρω επεξεργασίας έγινε εφικτή η δημιουργία οριζόντιων κατόψεων και τρισδιάστατου μοντέλου κατανομής της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης. Μέσω παρατήρησης και ερμηνείας των γεωφυσικών αποτελεσμάτων εντοπίστηκε ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής έρευνας, σε βάθος περίπου 40 μέτρων, εντός του σχηματισμού άμμων και χαλίκων.el
dc.language.isogrel
dc.rights6el
dc.subjectΥδρογεωλογίαel
dc.subjectΓεωφυσικήel
dc.subjectΗλεκτρική τομογραφίαel
dc.subjectΥπόγεια νεράel
dc.subject.ddc551.480 949 522el
dc.titleΥδρογεωλογικές - γεωφυσικές έρευνες στον ευρύτερο χώρο της Πανεπιστημιούπολης Πατρώνel
dc.title.alternativeHydrogeological - geophysical researches in the wider area of the University of Patrasel
dc.typeThesisel
dc.contributor.committeeΖαγγανά, Ελένη-
dc.contributor.committeeΣώκος, Ευθύμιος-
dc.description.translatedabstractThe present thesis includes the hydrological and geophysical study of Patra’s campus in the region of Rio in the prefecture of Achaia. The study area is limited by the watercrops of the hydrological basins of Haradros river to the west and Selemnos river to the east. The area’s geological bedrock is structured by the formations of Olonos-Pindos zone. However most of it covered by quaternary deposits which are distinguished in: alluvial deposits, loose deposits of mixed phases, recent deposits of bed and alluvial ripples. Geomorphology is characterized by the development of hilly ridges ending in a narrow long stretch of coastline with mild relief and smooth slope towards the coastline. The hydrographic network is developed in the form of high-steady torrents with N-S direction, with high sterilization resulting in the formation of alluvial ripples when leaving the upstream zone. The tectonics of the area is characterized by the action of regular E-W direction faults, resulting in the lifting of the southern block and the humiliation of the northern sub sea level. Due to its proximity to the Corinthian Gulf in the east and the Greek channel to the west, the area is characterized by intense seismicity. The climate of the area is characterized by mild winters, abundant rainfall, great sunshine and low cloud cover. The average annual rainfall in the survey area is 666,9mm, showing a statistically significant downward trend over time. Based on the Thornthwaite balance, it was estimated that the total annual potential evapotranspiration amounted to 936 mm, while the actual one at 499,4 mm. The main aquifers in the research area are located within quaternary formations. These are modern prostheses, old and new pubescent cones and deltaic deposits created by river-torrent deposits. From the study of the piezometric maps created for the research area it emerged that the flow direction is radial diverging with a convex piezometric surface towards the sea in the eastern part and towards the Haradros river in the west. The hydraulic gradient ranges from 1,9%ο to 3,8%ο. The quality of groundwater, research area, as estimated by chemical analysis of water samples, is good. The chemical formula that prevails is: Ca-HCO3. Geophysical research was based on the method of electrical tomography, to calculate the specific electrical resistance of the formations. Measurements were made in four parallel sections with the Wenner and Schlumberger methods. Data processing was performed with two different programs: Res2dinv and OasisMontaj. The result was the creation of resistance maps in two dimensions. Through further processing it was possible to create horizontal floor plans and a three-dimensional distribution model of the special electrical resistance. By observing and interpreting the geophysical results, the aquifer of the research area was found, at a depth of approximately 40 meters, within the formation of sand and gravel.el
dc.subject.alternativeHydrologyel
dc.subject.alternativeGeophysicsel
dc.subject.alternativeElectrical tomographyel
dc.subject.alternativeGround waterel
dc.degreeΜεταπτυχιακή Εργασίαel
Appears in Collections:Τμήμα Γεωλογίας (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nemertes_Politis(geo).pdf6.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.