Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/1131
Title: Εκπαιδευτικό λογισμικό συγγραφής ψευδοκώδικα και σύνδεσή του με τις γλώσσες προγραμματισμού Basic & Pascal
Authors: Μπουζούκος, Γεώργιος
Issue Date: 2008-12-05T08:27:11Z
Keywords: Εκπαιδευτικό λογισμικό
Ψευδοκώδικας
Keywords (translated): Educational software
Pseudocode
Basic
Pascal
Vbsript
Abstract: Η παρούσα διπλωματική εργασία με θέμα: «Εκπαιδευτικό Λογισμικό Συγγραφής Ψευδοκώδικα και Σύνδεσή του με τις Γλώσσες Προγραμματισμού Basic & Pascal» εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος με τίτλο: «Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική» με κατεύθυνση στις «Τεχνολογίες Πληροφοριών στην Εκπαίδευση», του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η εφαρμογή του λογισμικού ψευδοκώδικα που κατασκευάστηκε αποτελεί ένα δικτυακό εργαλείο ανοικτής εκπαίδευσης για το μάθημα της πληροφορικής, που ως στόχο έχει να εισάγει τους μαθητές γυμνασίου στην αλγοριθμική σκέψη και τη δόμηση των αλγορίθμων για την επίλυση προβλημάτων καθώς και στις βασικές έννοιες του προγραμματισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, χωρίς τη χρήση αυστηρής γλώσσας, αλλά της ψευδογλώσσας και των γενικών κανόνων της. Καθ΄ όλα τα στάδια συγγραφής της εργασίας και σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιήθηκε η λεγόμενη διαμορφωτική αξιολόγηση για την εκτίμηση των αναγκών του λογισμικού και τον καθορισμό της δομής του, με τη βοήθεια δύο καθηγητών πληροφορικής μέσης εκπαίδευσης, αλλά και του επιβλέποντα καθηγητή κ.Παναγιωτακόπουλου Χ. Στην εργασία αρχικά γίνεται λόγος γενικά για τα εκπαιδευτικά λογισμικά, δηλαδή τι είναι, που αποσκοπούν και πως βοηθούν στη διαδικασία της μάθησης και στη συνέχεια αναλυτική αναφορά στο λογισμικό ψευδοκώδικα που κατασκευάστηκε, στη δομή του και γιατί επιλέχθηκε αυτή, σε ποιες σχολικές βαθμίδες-τάξεις αναφέρεται, στους επιδιωκόμενους στόχους και τα οφέλη από τη χρήση του. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας γίνεται αναφορά στον τρόπο κατασκευής της εφαρμογής και στις τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για τη δόμησή της, δηλαδή στις γλώσσες Html, Vbscript, JavaScript και στους λόγους για τους οποίους επιλέχθηκαν αυτές οι συγκεκριμένες γλώσσες προγραμματισμού. Στη συνέχεια, η επόμενη ενότητα της εργασίας αφορά τους αλγορίθμους, τους τρόπους με τους οποίους εκτελείται ένα πλήθος εντολών κάθε φορά, δηλαδή τις αλγοριθμικές δομές και τις γλώσσες προγραμματισμού που διευκολύνουν την ακριβή διατύπωση των αλγορίθμων. Σε κάθε ενότητα δίνονται αντίστοιχα παραδείγματα. Ακολούθως, γίνεται μια πρώτη προσπάθεια αξιολόγησης του λογισμικού και εξαγωγής κάποιων συμπερασμάτων, που προέκυψαν από παρατηρήσεις κατά τη δοκιμή του σε μαθητές σε εργαστηριακό περιβάλλον, αλλά και από προσωπικές συνεντεύξεις σε καθηγητές μέσης εκπαίδευσης. Στα συμπεράσματα που ακολουθούν, το λογισμικό ψευδοκώδικα αξιολογείται σε γενικές γραμμές και εντοπίζονται επιμέρους ελλείψεις από τους αξιολογητές. Στο τέλος αυτής της εργασίας, επισυνάπτονται δύο ξεχωριστά παραρτήματα, ένας λεπτομερής οδηγός εγκατάστασης και χρήσης του λογισμικού ψευδοκώδικα (1ο παράρτημα) και έπειτα ο πλήρης κώδικας της εφαρμογής (2ο παράρτημα), χωρίς επιμέρους σχόλια.
Abstract (translated): The present diplomatic project on the subject: “Educational Software of Writing Pseudocode and his Connection with the Programming Languages of Basic and Pascal” were worked out in the frames of the postgraduate program titled: “Computational Mathematics and Informatics” with direction in the “Technologies Informatics and Communications in Education”, of the department of Mathematics of University of Patras. The application of the pseudocode software that was manufactured constitutes a network tool of open education for the course of informatics technology, that as objective has to introduce the students of high school in the algorithmic thinking and the layout of algorithms for the resolution of problems as well as in the basic significances of computer programming, without the use of a strict language, but pseudocode and its general rules. At the duration of all the editing stages of this project and in regular time intervals was taking place the said formative evaluation for the estimation of the needs of this software and the determination of its structure, with the help of two professors of informatics technology, but also from the supervising professor mr C. Panagiotakopoulos. Initially in the project, are reported some things about educational softwares generally, what they are, how they help in the process of learning and afterwards an analytical report in pseudocode software that was manufactured, its structure and why this was selected, in which school rungs-order is reported, the sought objectives and the profits from its use. The second part of the project is reported in the way of the manufacture of this application and the technologies that were used for her layout, that is to say in languages Html, Vbscript, JavaScript and the reasons why these concrete languages of programming were selected. Afterwards, the next unit of this project concerns the algorithms, the ways that a set of commands is executed each time, that is to say the algorithmic structures and the programming languages that facilitate the precise formulation of algorithms. In each unit are given corresponding examples. Followingly, takes place one first effort of evaluation of the software and exportation of certain conclusions, that resulted from observations at its trial in students in laboratorial environment, but also from personal interviews of two professors of the high-school education. In the conclusions that follow, the pseudocode software is evaluated in general terms and located individual lacks from the evaluators. At the end of this project, two separate anneces are attached, one detailed “installing and using” manual of the pseudocode software (1st annex) and then the complete code of application (2nd annex), without individual comments.
Appears in Collections:Τμήμα Μαθηματικών (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Αρχείο_Κειμένου.pdfΚείμενο Διπλωματικής Εργασίας2.99 MBAdobe PDFView/Open
Αρχεία_Δεδομένων.zipΑρχεία Λογισμικού219.75 kBZIPView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.