Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/11692
Title: Ψηφιακή αναπαράσταση και τεκμηρίωση παραδοσιακών νερόμυλων στην Ήπειρο με χρήση επαυξημένης πραγματικότητας
Other Titles: Digital representation and documentation of traditional watermills in region of Epirus with the use of augmented reality
Authors: Τζίμα, Σταυρούλα
Keywords: Τρισδιάστατες ψηφιακές αναπαραστάσεις
Επαυξημένη πραγματικότητα
Νερόμυλοι
Ήπειρος
Keywords (translated): 3D digital representations
Augmented reality
Watermills
Epirus
Unity 3D
Vuforia
Autodesk 3ds Max
Abstract: Σκοπός της εργασίας είναι η δημιουργία μιας εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας μέσω της οποίας θα προβάλλεται στον επισκέπτη ενός νερόμυλου το τρισδιάστατο μοντέλο λειτουργίας του μηχανισμού μέσω κινητής συσκευής. Επιμέρους στόχοι της εργασίας είναι η διερεύνηση αν μια εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας μπορεί και σε ποιο βαθμό να επαυξήσει τις γνώσεις ενός επισκέπτη, έχει επίδραση στην ερμηνεία και επικοινωνία του πολιτιστικού αγαθού, συμβάλλει στην δημιουργία ευχάριστων επισκέψεων και γίνεται αποδεκτή και σε ποιο βαθμό από τους επισκέπτες ενός νερόμυλου. Οι νερόμυλοι παραμένουν πλέον σε περιορισμένο βαθμό ενεργοί, διακρίνονται ωστόσο για την μακραίωνη ιστορία τους, τη συμβολή τους στις κοινωνίες της προβιομηχανικής περιόδους και εξακολουθούν να αποτελούν μέχρι και σήμερα πολύπλευρο αντικείμενο μελέτης καθώς και επισκέψιμα μνημεία βάση υπουργικών αποφάσεων. Όμως λόγω της δομής και κατασκευής τους αρκετά τμήματα ειδικά του μηχανισμού λειτουργίας παραμένουν μη ορατά και μη προσβάσιμα στον απλό επισκέπτη. Η προβολή του τρισδιάστατου ψηφιακού ομοιώματος του μηχανισμού λειτουργίας μέσω μιας εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει αθροιστικά στην εμπειρία του επισκέπτη κυρίως λόγω του συνδυασμού πραγματικού και εικονικού περιβάλλοντος που παρέχει η συγκεκριμένη τεχνολογία. Η υλοποίηση της εφαρμογής έγινε μέσω των δωρεάν εκδόσεων των Unity 3D και Vuforia, ενώ για την δημιουργία του τρισδιάστατου ψηφιακού ομοιώματος του μηχανισμού, που έγινε μέσω της ακαδημαϊκής έκδοσης του Autodesk 3ds Max, ήταν απαραίτητη η φωτογραφική απεικόνιση και η διενέργεια μετρήσεων λόγω της έλλειψης αναλυτικών δεδομένων για τον μηχανισμό λειτουργίας. Η εργασία εστίασε στους νερόμυλους «ελληνικού» τύπου στην ευρύτερη περιοχή των Τζουμέρκων και κατά μήκος του ποταμού Αράχθου στην Ήπειρο, ενώ για την τρισδιάστατη αναπαράσταση του μηχανισμού επιλέχθηκε η ψηφιακή αναπαράσταση της σύγχρονης κατάστασης του μηχανισμού του νερόμυλου Πλατανούσσας Ιωαννίνων. Για την διερεύνηση των αρχικών καθώς και την αξιολόγηση της εφαρμογής αξιοποιήθηκε η ποιοτική μέθοδος έρευνας σε δείγμα 25 επισκεπτών του νερόμυλου στην Πλατανούσσα Ιωαννίνων. Από τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη σε πραγματικές συνθήκες, εκτός από τις απαντήσεις που δόθηκαν σε πιο ειδικά ερωτήματα, καταγράφεται ένας μεγάλος βαθμός αποδοχής της εφαρμογής και μια θετική στάση των χρηστών, αποτυπώνεται η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων λόγω της επίσκεψης στο πραγματικό περιβάλλον και λόγω της εφαρμογής ΕΠ, επιβεβαιώνεται ο δυναμικός ρόλος των τρισδιάστατων αναπαραστάσεων και της χρήσης της πιο πρόσφατης τεχνολογίας στην ερμηνεία και επικοινωνία ενός πολιτισμικού αγαθού και αποδεικνύεται ότι η πραγματική εμπειρία χρήσης της εφαρμογής αλλά και η διεξαγωγή της έρευνας εφαρμογών ΕΠ έχει νόημα μόνο στον φυσικό χώρο.
Abstract (translated): The aim of this diploma thesis is the development of an augmented reality application through which a 3D model of the watermill’s operation mechanism will be displayed to the visitor’s mobile device. Individual objectives of the current work are to investigate whether an augmented reality application can and to what extent augment the knowledge of a visitor, has an impact on the interpretation and communication of the cultural asset, contributes to the creation of pleasant visits and is accepted and to what extent by the users/visitors of a watermill. Watermills remain active to a limited extent nowadays, however they stand out for their long history, their contribution to societies of the pre-industrial periods and still constitute a multifaceted subject of study as well as visiting monuments based on Ministerial Decisions. However, due to their structure and construction, several parts of the operating mechanism remain inaccessible and are not accessible to the ordinary visitor. The projection of the three-dimensional digital model of the operating mechanism through an augmented reality application was thought to work cumulatively in the visitor's experience, mainly due to the combination of real and virtual environment provided by this technology. The implementation was based on the free and academic versions of Autodesk 3dsMax, Unity 3D and Vuforia as well as on analytic data (measurements, images and documentation) from specific watermills in the wider area of Tzoumerka and along the Arachthos River in the region of Epirus, while for the three-dimensional representation of the mechanism, the digital representation of the current state of Platanousa’s water mill mechanism in Ioannina, was chosen. The data collection was necessary due to the lack of detailed data about the operation mechanism and was focused on the "greek" type of watermills. In order to evaluate the application, the qualitative research method was used in a sample of 25 visitors of the watermill in Platanousa, Ioannina. From the results of research conducted in real conditions, except the answers to more specific issues, recorded a high degree of acceptance of the application and a positive attitude of users, reflecting the activation of the interest of the participants due to visit the real environment and due to the AR application. They also confirm the key role of three-dimensional representations and the use of the latest technology in interpretation and communication of cultural assets. Finally, they reveal that the actual user experience of the application and the evaluation of an AR application only makes sense in the natural and real environment.
Appears in Collections:Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΤΔΠΠΝΤ_ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ06-2017_ΤΖΙΜΑ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ.pdf8.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.