Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/11802
Title: Η πορεία των κατασκευαστικών επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα
Other Titles: The course of construction enterprises during the financial crisis in Greece
Authors: Γιαννακόπουλος, Χρήστος
Keywords: Κατασκευαστικές επιχειρήσεις
Ελληνική οικονομική κρίση
Αγορά ακινήτων
Αγορά ιδιωτικών κατοικιών
Αριθμοδείκτες
Κλάδος κατασκευών
Keywords (translated): Construction enterprises
Greek financial crisis
Real estate market
Private housing market
Accounting ratios
Construction sector
Abstract: Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την ανάλυση του κλάδου των κατασκευών στην Ελλάδα και ιδιαίτερα των κατασκευαστικών επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν δημόσια και ιδιωτικά έργα. Η δέουσα σημασία θα δοθεί στην χρηματοοικονομική ανάλυση των τεσσάρων μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου και θα ερμηνευθεί η πορεία τους κατά την διάρκεια της μεγάλης ύφεσης που υφίσταται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και συγκεκριμένα το χρονικό διάστημα 2008 - 2016. Η εξέταση της χρηματοοικονομικής θέσης αυτών των επιχειρήσεων – για την οποία θα πραγματοποιηθεί ανάλυση μέσω αριθμοδεικτών - και κατά επέκταση του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα, θα εστιάσει στην παράθεση και ερμηνεία εκείνων των παραγόντων που επηρέασαν την ανάπτυξη και την βιωσιμότητα των κατασκευαστικών επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δείχνουν ότι οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις κατέγραψαν πολύ σοβαρές απώλειες σε όλα τα χρηματοοικονομικά μεγέθη, το οποίο δημιούργησε θέμα βιωσιμότητάς τους. Ως εκ τούτου, πολλές επιχειρήσεις πτώχευσαν ή ανέστειλαν δραστηριότητες, άλλες υποχρεώθηκαν σε συγχωνεύσεις, ο κατασκευαστικός κλάδος συρρικνώθηκε και χάθηκαν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Σημαντική συμβολή σε αυτή την αρνητική εξέλιξη φέρει και ο κλάδος αγοράς ακινήτων και κυρίως των ιδιωτικών κατοικιών των οποίων οι τιμές μειώθηκαν σημαντικά. Η οικονομική κρίση είχε ως συνέπειες την αύξηση φορολογίας στα ακίνητα, την ανυπαρξία τραπεζικού δανεισμού και τη δημιουργία πλεονάσματος οικιστικού αποθέματος το οποίο ελαχιστοποίησε τη ζήτηση για την κατασκευή νέων κατοικιών. Η ελληνική οικονομία δείχνει να έχει σταθεροποιηθεί τα έτη 2017 – 2018. Παρόλα αυτά οι προβλέψεις για την μελλοντική πορεία του κατασκευαστικού κλάδου δεν είναι ευοίωνες. Η φορολογία στα ακίνητα παραμένει υψηλή, οι τράπεζες εξακολουθούν να παρέχουν ελάχιστες πιστώσεις και οι πολίτες δεν επενδύουν διότι πιέζονται από τις τράπεζες για να αποπληρώσουν τα «κόκκινα», κυρίως στεγαστικά, δάνεια που είναι σε καθυστέρηση. Τέλος, παρατίθεται σειρά προτάσεων οι οποίες θα συμβάλλουν στην αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων. Κάποιες θα μπορούσαν να είναι η υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων από το ελληνικό κράτος με σκοπό την ανάπτυξη, η αύξηση ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων, η ενθάρρυνση των επιχειρήσεων στην εξωστρέφεια και τέλος, μια πιο φιλική στάση των τραπεζών απέναντι στους υπερχρεωμένους δανειολήπτες.
Abstract (translated): The present study aims at analyzing the construction industry in Greece and in particular the public and private construction enterprises. Due attention will be given to the financial analysis of the four biggest enterprises of construction sector and their course, during the great depression in Greece and particularly in the period 2008-2016, which will be interpreted. Accounting ratios will be used for the financial analysis of the enterprises. The assessment of the financial position of these firms and, by extension, of the construction sector in Greece will also stand in the interpretation and quote of those factors that affected the growth and sustainability of the sector's businesses. The results of the present study show that financial crisis created serious problems to the construction enterprises which threatened their sustainability. Many of them became insolvent, went into liquidation, suspended their businesses or were forced to merge with other companies. The construction sector became smaller and thousands of jobs were lost. Real Estate sector and especially the housing market had important contribution to these facts. The prices of the houses and the apartments were significantly reduced. Because of the financial crisis the taxes on immovable property were increased, the banks did not provide any loans or credits and a huge surplus of dwelling stock was created. All these facts minimized the demand for new constructions related with real estate sector. Greek economy seems to be stabilized during the last two years, 2016-2017. However, the prediction for the future of the construction sector is not auspicious. The taxes on immovable property/capita remain increased, the banks continue the same policy, namely they provide minimum loans or credits and people do not proceed to any investment because they are pushed by the banks to repay the «red», mortgage or other, loans that are overdue. Lastly, proposals are cited that will boost the efficiency and effectiveness of enterprises in the effort of rebuilding the Greek economy. Some of them could be the implementation of necessary reforms from the Greek State with a view to bringing growth and the encouraging of private and public investments through a more favorable legislation. As far as the banks are concerned, they have to treat more friendly to the borrowers who are heavily in debt in order to improve their balance sheets, to obtain the desirable liquidity and finally to ignite the spark for a new and healthy business cycle in Greece for the coming years.
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Christos_Giannakopoulos.pdf2.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.