Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/11841
Title: Jens Galschiot : ο πολιτικός και κοινωνικός χαρακτήρας της τέχνης σε εποχή παγκόσμιας κρίσης
Other Titles: Jens Galschiot : the political and social nature of art in a time of global crisis
Authors: Μαλάμος, Κωνσταντίνος
Keywords: Επιτελεστική τέχνη
Εικαστικές εγκαταστάσεις
Κοινωνική γλυπτική
Χρηματοδότηση από το πλήθος
Ανθρώπινα δικαιώματα
Τέχνη και κοινωνία
Keywords (translated): Jens Galschiot
AIDOH
Performance art
Installation art
Social sculpture
Crowdfunding
Human rights
Art and society
Abstract: Η τέχνη αποτελεί για χιλιάδες χρόνια αναπόσπαστο μέρος του ανθρώπινου πολιτισμού και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ενδιαφερόντων κάθε κοινωνίας. Αποτελεί μέσο διαπαιδαγώγησης για τους ανθρώπους κάθε ηλικίας, συμβάλλοντας στην καλλιέργεια αξιών. Στην εποχή μας μάλιστα, και κυρίως μετά το πέρας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, παρατηρείται περισσότερο από κάθε άλλη φορά μία τάση των ανθρώπων να έρθουν πιο κοντά σε κάθε μορφή τέχνης, είτε πρόκειται για ζωγραφική και γλυπτική είτε για επιτελέσεις και εικαστικές εγκαταστάσεις. Κάθε έργο τέχνης εκφράζει μία υποκειμενική αλήθεια, αφού ως δημιούργημα ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων περικλείει τα πιστεύω τους, τις ιδέες τους, τα όνειρά τους, τις φιλοδοξίες τους. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι στην αυγή του 21ου αιώνα, τόσο συνειδητά όσο και ασυνείδητα, υπάρχει μία επιτακτική ανάγκη έκφρασης με κάθε δυνατό τρόπο. Ακόμη και εκείνοι που δεν διαθέτουν το χάρισμα της καλλιτεχνικής δημιουργίας –είναι πιθανόν να μην το έχουν ανακαλύψει ακόμη– κυνηγούν με δίψα και με μια αξιοπρόσεκτη γλυκιά προσμονή κάθε μορφή εκδήλωσης τέχνης, καθώς ο σύγχρονος άνθρωπος αισθάνεται εγκλωβισμένος εντός μίας πραγματικότητας, την οποία έχει ο ίδιος δημιουργήσει και επιθυμεί διακαώς να βρει μία διέξοδο. Ποιο είναι το πραγματικό πρόσωπο της τέχνης; Άραγε στο επίκεντρό της βρίσκεται ο άνθρωπος ή μήπως οι καλλιτέχνες δημιουργούν τέχνη για την τέχνη; Στην παρούσα μελέτη θα επιχειρηθεί η παρουσίαση του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα της τέχνης, όπως πηγάζει μέσα από τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες του Δανού γλύπτη και καλλιτέχνη επιτελέσεων και εικαστικών εγκαταστάσεων, Jens Galschiot. Τα τελευταία 30 χρόνια η ανθρωπότητα βασανίζεται από μία πολύπλευρη κρίση η οποία μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο με την πάροδο του χρόνου. Μία κρίση οικονομική, πολιτική και κοινωνική, μα πρωτίστως κρίση αξιών. Ο Galschiot έχει καταφέρει, μέσα σε αυτή την άκρως περίπλοκη και σοβαρή κατάσταση που ταλανίζει την παγκόσμια κοινότητα τα τελευταία 70 χρόνια, να φέρει την τέχνη πιο κοντά σε ζητήματα κοινωνικής και ανθρωπιστικής φύσεως, να μαγνητίσει παράλληλα το ενδιαφέρον των θεατών και να τους δώσει τη δυνατότητα να αναλογιστούν τη ζωή που επιθυμούν τόσο για τους ίδιους όσο και για τις μελλοντικές γενιές.
Abstract (translated): Art has been an integral part of human civilization for thousands of years and is at the forefront of the interests of every society. It is a means of educating people of all ages, contributing to the cultivation of values. In our day, and especially after the end of World War II, a tendency of people to come closer to every form of art, whether painting and sculpture or performances and installations, is observed more than ever before. Every work of art expresses a subjective truth, since as a creation of a person or a group of people it embraces their beliefs, ideas, dreams, aspirations. One might say that at the dawn of the 21st century, both consciously and unconsciously, there is an imperative need for expression in every possible way. Even those who do not have the charisma of artistic creation -they may have not even discovered it- chase with thirst and with a remarkable sweet expectation every form of art, as modern man feels trapped within a reality he himself created and desires to find a way out. What is the real face of art? Is the man at the center of it, or are artists making art for art? The present study will attempt to present the anthropocentric character of art, as it stems from the artistic activities of the Danish sculptor, performer and installation artist, Jens Galschiot. Over the last 30 years, humanity has been tormented by a multifaceted crisis that is growing increasingly over the years. A political and social crisis, but primarily a crisis of values. Galschiot has managed to bring art closer to social and humanitarian issues in this highly complex and serious situation that has plagued the global community over the last 70 years, to simultaneously magnify the interest of viewers and to enable them to think about the life they want for themselves and for future generations.
Appears in Collections:Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nemertes_Malamos(cult).pdf3.94 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons