Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/12047
Title: Εκτίμηση της έκθεσης αστικού πληθυσμού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κεραίες κινητής τηλεφωνίας
Other Titles: Assessment of urban population exposure to electromagnetic radiation from mobile phone masts
Authors: Χριστοδουλής, Kωνσταντίνος
Keywords: Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
Κινητή τηλεφωνία
Επίδραση ακτινοβολίας
Keywords (translated): Electromagnetic radiation
Mobile network
Effect of radiation
Abstract: Εδώ και αρκετά χρόνια οι επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στον ανθρώπινο οργανισμό είναι ένα πεδίο συνεχούς έρευνας με σκοπό να διαπιστωθεί το εύρος του κίνδυνου που διατρέχει ο άνθρωπος. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ενδελεχής μέτρηση των τιμών της πυκνότητας ισχύος και άλλων κρίσιμων τιμών σε σχολεία στην περιοχή της Πάτρας ώστε να διαπιστωθούν αν και που υπάρχουν περιοχές όπου η ακτινοβολία προσεγγίζει τα όρια που έχει θεσπίσει η εθνική νομοθεσία. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στη φύση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και το πλαίσιο που αυτή αλληλοεπιδρά με την υγεία του χρήστη. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη περιγραφή των τρόπων μετάδοσης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και στις απώλειες που υπάρχουν. Στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην Ελλάδα με πίνακες που αναφέρουν τα όρια ασφάλειας που έχουν θεσπιστεί καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης και την επίδραση του δικτύου της κινητής τηλεφωνίας. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά σε βιβλιογραφικά δεδομένα από έρευνες που έχουν διεξαχθεί σχετικά με τις επιπτώσεις της ακτινοβολίας σε πειραματόζωα και ανθρώπους. Για τη συλλογή των μετρήσεων επιλέχθηκε η περιοχή που εκτείνεται ανατολικά από την οδό Κανελλοπούλου έως δυτικά το ποτάμι της Λεύκας και νότια από την περιοχή Βλαντερού έως βόρια το παλαιό λιμάνι της πόλης των Πατρών. Το κομμάτι αυτό χωρίστηκε σε δεκαέξι υποπεριοχές και σε καθεμία από αυτές επιλέχθηκε ένα σχολείο Δημοτικό ή Γυμνάσιο. Με το όργανο μέτρησης Spectran HF-2025E μετρήσαμε σε κάθε σχολείο στα τέσσερα σημεία του ορίζονται τιμές για την πυκνότητα ισχύος (μW/m2), την ισχύ (dBm) και το ποσοστό σύμφωνα με το οποίο γίνεται η υπέρβαση του ορίου όπως αυτό έχει θεσπιστεί από την ICNIRP (διεθνής επιτροπή προστασίας από τη μη ιονίζουσα ακτινοβολία). Επίσης οι μετρήσεις διεξήχθησαν σε ώρα όπου τα σχολεία βρίσκονταν σε λειτουργία και σε απόσταση από τον εξωτερικό χώρο του σχολείου μικρότερη των 300 μ. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διαπιστωθεί αν υπερβαίνονται τα όρια έκθεσης στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κεραίες κινητής τηλεφωνίας στα σχολικά συγκροτήματα όπως αυτά θεσπίζονται από την Ελληνική και ξένη νομοθεσία, καθώς και η εκτίμηση πιθανόν βιολογικών επιδράσεων από τιμές της μη ιονίζουσας ακτινοβολίας που βρίσκονται εντός των ορίων.
Abstract (translated): For several years the effects of electromagnetic radiation on the human body is a continuous field of research in order to determine the extent of the risks to man. The purpose of this work is the depth measurement values ​​of power density and other critical values ​​in schools in the region of Patras in order to ascertain if there are areas where the radiation reaches the limits laid down by national law. The first chapter is an introduction to the nature of electromagnetic radiation and the framework that interacts with the user's health. The second chapter is a brief description of the modes of transmission of electromagnetic radiation and the losses are. the institutional framework in the European Union and in Greece with tables showing the safety limits established as well as information about the organization and the impact of the mobile network is shown in the third and fourth chapter. The fifth chapter is extensive reference to literature from research conducted on the effects of radiation on animals and humans. For the collection of measurements was chosen the area stretching east from the street Kanellopoulos to the river west of Aspen and south of the Vlanterou area to the north of the old port city of Patras. The piece is divided in sixteen sub-regions and in each of them selected a primary school or secondary school. With the gauge Spectran HF-2025E measured at each school in the four corners of defined values ​​for power density (MW / m2), the power (dBm) and the rate according to which is the threshold is as established by the ICNIRP (international Commission for the protection from non-ionizing radiation). measurements were also performed in time where schools were in operation at a distance from the outside of school less than 300 m. The aim of this study is to determine if exceeded the limits for exposure to electromagnetic radiation from mobile phone masts in school bands as adopted by the Greek and foreign legislation and assess possible biological effects of prices of non-ionizing radiation are within the limits .
Appears in Collections:Τμήμα Γεωλογίας (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nemertes_Christodoulis(geo).pdf1.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.