Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/12248
Title: Η έκφραση των ADAMTS σε καρκινικά κύτταρα μαστού και η επίδραση του Snail στην έκφραση της ADAMTS4 και της ADAMTS6 σε κύτταρα μελανώματος και καρκίνου του παχέος εντέρου
Other Titles: The expression of ADAMTS in breast cancer cells and the effect of SNAIL on the expression of ADAMTS4 and ADAMTS6 in melanoma and colon adenocarcinoma cells
Authors: Βασιλείου, Στυλιανή
Keywords: Λουμικάνη
Καρκίνος μαστού
Καρκίνος παχέος εντέρου
Μελάνωμα
Οιστραδιόλη
Keywords (translated): ADAMTS
SNAIL
Lumican
Breast cancer
Colon cancer
Melanoma
Estradiol
Abstract: Στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετήθηκε η έκφραση των ADAMTS σε καρκινικά κύτταρα μαστού και η επίδραση του Snail στην έκφραση της ADAMTS4 και της ADAMTS6 σε κύτταρα μελανώματος και καρκίνου του παχέος εντέρου. Ο καρκίνος αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αιτίες θανάτου, με τον καρκίνο του μαστού να αποτελεί τον καρκίνο με την μεγαλύτερη θνησιμότητα. Ακολουθεί ο καρκίνος του παχέος εντέρου και του καρκίνου του δέρματος. Μεγάλο ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί στην μελέτη των ADAMTS, μια οικογένεια εκκρινόμενων μεταλλοπρωτεϊνασών του εξωκυττάριου χώρου (ECM) αποτελούμενη από 19 μέλη , καθώς φαίνεται πως ο ECM διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και εξέλιξη του καρκίνου. Είναι αδαμαλυσίνες με διαφορετικό αριθμό μοτίβων θρομβοσπονδίνης και επιτελούν ποικίλες λειτουργίες όπως είναι η αναστολή της αγγειογένεσης, διάσπαση των πρωτεογλυκανών, ρύθμιση της πήξης του αίματος κ.α. Στην περίπτωση του καρκίνου έχουν διττό ρόλο καθώς μπορούν να συμβάλουν στην τροποποίηση του μικροπεριβάλλοντος του όγκου με πολλαπλούς μηχανισμούς. Ο σημαντικότερος μεταγραφικός παράγοντας για την μετατροπή των επιθηλιακών κυττάρων σε μεσεγχυματικά (EMT), είναι ο SNAIL καθώς αυξάνεται σε καρκινικους ιστούς συσχετιζόμενους με την εξέλιξη και την μετάσταση του όγκου. Αρχικά μελετήθηκε η γονιδιακή έκφραση των 19 μελών των ADAMTS σε ανθρώπινες επιθηλιακού τύπου καρκινικές σειρές μαστού διαφορετικής μεταστατικής ικανότητας και έκφρασης οιστρογονοϋποδοχέων, παρουσία/απουσία οιστραδιόλης, η οποία ρυθμίζει την έκφραση διαφόρων γονιδίων που εμπλέκονται στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό ή/και τη διαφοροποίηση των κυττάρων σημαντικά στην ανάπτυξη του καρκίνου. Στη συνέχεια μελετήθηκε η γονιδιακή έκφραση των ADAMTS4 και ADAMTS6 σε μεταγραφικό και μεταφραστικό επίπεδο σε κύτταρα μελανώματος και καρκίνου του παχέος εντέρου προερχόμενα από ποντίκι, σε καρκινικά ανθρώπινα επιθηλιακού τύπου κύτταρα παχέος εντέρου, καθώς και σε τροποποιημένους σταθερούς κλώνους των παραπάνω κυττάρων οι οποίοι υπερέκφραζαν τον SNAIL, η κατανομή των ADAMTS4 και ADAMTS6 στα παραπάνω κύτταρα μέσω ανοσοκυτταρoχημείας, η επίδραση της λουμικάνης στην έκφραση των ADAMTS4 και ADAMTS6 και η δραστικότητα των ζελατινασών MMP2 και MMP9 στα τροποποιημένα κύτταρα και σε συσχετισμό με την λουμικάνη. Συμπερασματικά τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας καταδεικνύουν ότι η παρουσία ή απουσία E2 μπορεί να επηρεάσει την γονιδιακή έκφραση των ADAMTS με διαφορετικό τρόπο και σε σχέση με τον κυτταρικό τύπο άλλοτε αυξάνοντας και άλλοτε μειώνοντας την. Επίσης η έκφραση των ADAMTS4 και ADAMTS6 φαίνεται να επηρεάζεται σε σχέση με την υπερέκφραση του SNAIL και διαφέρει από τον έναν τύπο καρκίνου στον άλλο. Σημαντικές αλλαγές παρατηρούνται στην έκφραση των δυο αυτών ADAMTS παρουσία λουμικάνης προτείνοντας την ως έναν πιθανό ρυθμιστή της έκφρασής τους, καθώς και διαφορές της δραστικότητας των ζελατινασών παρουσία/απουσία λουμικάνης. Όσον αφορά την κυτταρική κατανομή τους φαίνεται πως έχουν κοκκιώδη μορφή και κατανέμονται στο κυτταρόπλασμα, ενώ υπάρχει συσσωρευσή τους σε περιοχές όπου σχηματίζονται ψευδοπόδια. Στους κλώνους όπου υπερεκφράζουν τον SNAIL φαίνεται να υπάρχει μια ισοκατανομή στο κυτταρόπλασμα.
Abstract (translated): In the present master’s thesis the study of the expression of ADAMTS in breast cancer cells and the effect of Snail in the expression of ADAMTS4 and ADAMTS6 in melanoma and colon adenocarcinoma cells is presented. Cancer is one of the major causes of death, with breast cancer to be a cancer with higher mortality followed by cancer of the colon and melanoma. Much interest has focused on the study of ADAMTS, a family of secreted metalloproteinases of extracellular matrix (ECM) consisting of 19 members, as the ECM plays an important role in the development and progression of cancer. They are adamalysins with different number of thrombospondin motifs and perform various functions such as the inhibition of angiogenesis, degradation of proteoglycans, regulation of blood coagulation, etc. In the case of cancer they have a dual role, as they contribute to the modification of the microenvironment of the tumor with multiple mechanisms. The most important transcription factor for the conversion of epithelial cells to mesenchymal (EMT), is SNAIL as it is increased in tumor tissues and correlate to progression and metastasis of the tumor. Initially we investigated the expression of the 19 members of the ADAMTS in human epithelial type cell lines of breast cancer with different metastatic capacity and estrogen receptors status in the presence / absence of estradiol, which regulates the expression of various genes involved in cell proliferation and / or differentiation of important cells in development of cancer. Then we investigated the expression of ADAMTS4 and ADAMTS6 at transcriptional and translational level in mouse melanoma and colon adenocarcinoma cells, human epithelial colon adenocarcinoma cells and stable transfected clones of these cells overexpressing SNAIL, the distribution of ADAMTS4 and ADAMTS6 in the cells above by immunocytochemistry, the effect of Lumican on the expression of ADAMTS4 and ADAMTS6 and the activity of gelatinases MMP2 and MMP9 in transfected cells and in the presence of Lumican. In conclusion, the results of this study demonstrate that the presence of E2 can affect gene expression of ADAMTS differently in relation to the cell type by upregulation or downregulation. Also the expression of ADAMTS4 and ADAMTS6 appear to be affected in the presence of SNAIL and vary from one cancer type to another. Significant changes are observed in the expression of these two ADAMTS in the presence of Lumican proposing as a potential regulator of expression, as well as differences in the activity of gelatinases in the presence / absence of Lumican. Regarding the cellular distribution, it seems to have a punctuated form and distribution in the cytoplasm, and there is accumulation in areas where pseudopodia are formed. In clones overexpressing SNAIL it seems to be an equal distribution in the cytoplasm.
Appears in Collections:Τμήμα Χημείας (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ.pdf3.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.