Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/12294
Title: Digital marketing ξενοδοχείων και η συμβολή των social media στην ανάπτυξη του ξενοδοχειακού προϊόντος
Other Titles: Digital marketing of hotel and the contribution of social media to the development of the product of hotel
Authors: Αθανασόπουλος, Ανδρέας
Keywords: Μάρκετινγκ
Μείγμα μάρκετινγκ
Διαδικτυακή διαφήμιση
Ξενοδοχειακό προϊόν
Ψηφιακό μάρκετινγκ
Ψηφιακά εργαλεία μάρκετινγκ
Keywords (translated): Marketing
Mixture marketing
Online advertising
Hotel product
Digital marketing
Digital marketing tools
Abstract: Η ψηφιακή εποχή έχει επηρεάσει θετικά το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση σε μεγάλο βαθμό. Το μάρκετινγκ γενικά είναι η τέχνη να δημιουργεί η επιχείρηση ικανοποιημένους πελάτες και να μπορεί να τους διατηρήσει. Η διαφορά με το ψηφιακό είναι ότι η διαδικασία ανάπτυξης και προώθησης διαφόρων προϊόντων ενός οργανισμού πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου (Web). Τα social media έχουν αλλάξει τον τρόπο που οι άνθρωποι επικοινωνούν μεταξύ τους και με τις επιχειρήσεις. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού, όπου οι πελάτες όλο και πιο συχνά αλληλοεπιδρούν με άλλους ανθρώπους στα κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης κατά τη διάρκεια των διαφόρων φάσεων του σχεδιασμού των ταξιδιών τους, ιδιαίτερα κατά την αναζήτηση πληροφοριών (Xiang και Gretzel2010,Shao 2009). Η λειτουργία ενός ξενοδοχείου ήταν πάντα ένα δύσκολο έργο. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ακόμη πιο περίπλοκο. Οι τεχνολογικές συνήθειες των καταναλωτών του ξενοδοχείου εξελίσσονται, αναγκάζοντας τους ξενοδόχους να αναπτύξουν γρήγορα τις στρατηγικές τους σχετικά με το μάρκετινγκ, την εμπειρία του ψηφιακού πελάτη και τη μέτρηση της επιτυχίας της καμπάνιας. Η προσθήκη ενός επιπλέον επιπέδου περιπλοκών στη διαδικασία είναι ο γρήγορος πολλαπλασιασμός νέων τύπων ψηφιακών συσκευών και ευκαιριών αλληλεπίδρασης. Ακόμα κι αν οι ξενοδόχοι προσπαθούν να προσαρμοστούν στην αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών, αντιμετωπίζουν εξίσου δύσκολες αποφάσεις σχετικά με ζητήματα όπως η διανομή αποθεμάτων, η βελτιστοποίηση καναλιών και η άμεση κράτηση. Η επιλογή της βέλτιστης λύσης προϋποθέτει μια περίπλοκη πράξη εξισορρόπησης, η οποία πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε ανταγωνιστικές ευκαιρίες, όπως η μεγαλύτερη δαπάνη για το ψηφιακό μάρκετινγκ και η ξενοδοχειακή τεχνολογία, η αύξηση των άμεσων κρατήσεων και η μείωση των προμηθειών, καθώς και η εξασφάλιση των υψηλότερων ποσοστών πληρότητας. Το όφελος που αποφέρουν και τα πλεονεκτήματα τα οποία συνεπάγονται για τα ξενοδοχεία, δεν θεωρείται εφικτό να επιτευχθούν διαμέσου της χρησιμοποίησης παραδοσιακών εργαλείων μάρκετινγκ. Υπό το πρίσμα αυτό, οι επιχειρήσεις στον τομέα της φιλοξενίας άρχισαν να μετασχηματίζουν τις παραδοσιακές στρατηγικές μάρκετινγκ με τη χρήση διαδραστικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η μελέτη αυτή, έχει ως στόχο να διερευνήσει τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων αλλά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις ξενοδοχειακές μονάδες αξιολογώντας την αποτελεσματικότητά τους ως εργαλείο μάρκετινγκ στον τομέα της φιλοξενίας.
Abstract (translated): The digital age has greatly influenced marketing and advertising to a great extent. Marketing is generally the art of creating the company satisfied customers and can maintain them. The difference with the digital is that the process of developing and promoting various products of an organization is carried out over the Web. Social media have changed the way people communicate with each other and with businesses. This is particularly true in the field of tourism, where clients increasingly interact with other people in the social media during the various phases of their travel planning, especially when searching for information (Xiang and Gretzel2010, Shao 2009). Operating a hotel has always been a difficult task. But in recent years it has become even more complicated. Hotel customers' technological habits are evolving, forcing hotel owners to quickly develop their marketing strategies, digital client experience, and campaign success. Adding an extra layer of complication to the process is the rapid multiplication of new types of digital devices and interaction opportunities. Even if hotel owners try to adapt to changing customer behavior, they are facing equally difficult decisions on issues such as stock distribution, channel optimization, and direct booking. Choosing the best solution requires a complex balanced act, which must give priority to competitive opportunities such as greater spending on digital marketing and hotel technology, increased direct booking and reduced procurement, higher occupancy rates. The benefits they derive and the benefits they imply to hotels are not considered feasible through the use of traditional marketing tools. In this respect, hosting companies have begun to transform traditional marketing strategies using interactive social media. This study aims to explore the use of digital tools but of social media tools in hotel units by evaluating their effectiveness as a marketing tool in the hospitality industry.
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΔΕ)This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons