Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/12556
Title: Ειδική αναλυτική μελέτη απαγωγής και διάθεσης υγρών λυμάτων ευρύτερης πόλης Ιωαννίνων, με εγκατάσταση βιολογικού δάσους και χρήση της μεθόδου "Καλλίδενδρον", στην περιοχή Κληματιάς
Other Titles: Detailed study for liquid waste treatment and disposal by means of organic forest trees plantation using the “kallidendron technology”
Authors: Μανόπουλος, Χρήστος
Keywords: Επεξεργασμένα υγρά λύματα
Βιολογικό δάσος
Καλλίδεντρον
Δίκτυο άρδευσης
Προστασία περιβάλλοντος
Γεωργική υδραυλική
Στάγδην άρδευση
Φυτοκάλυψη
Keywords (translated): Liquid waste treatment
Organic forest trees plantation
Kallidendron technology
Irrigation network
Environmental protection
Agricultural hydraulics
Drip irrigation
Cover crops
Abstract: Από πολλά χρονιά είχε φανεί η επιτακτική ανάγκη εξεύρεσης λύσης στο πρόβλημα της αποχέτευσης της πόλης των Iωαvvίvωv. Αρχικά προτάθηκε σαν τελικός αποδέκτης των υγρών λυμάτων o ποταμός Καλαμάς. Η μελέτη όμως αυτή δεν εξέταζε τυχόν άλλες σύγχρονες εναλλακτικές λύσεις, γι' αυτό έγινε προφανής η ανάγκη μιας νέας μελέτης που κύριο γvώμovα θα είχε τη μη χρησιμοποίηση του ποταμού Καλαμά σαν αποδέκτη των λυμάτων της πόλεως Iωαvvίvωv. Μια τέτοια λύση σήμερα είναι επιτακτική διότι o σύγχρονες αντιλήψεις, διεθνώς, για τη προστασία του περιβάλλovτoς επιβάλουν την κατά το δυνατό ελαχιστοποίηση της χρήσης, ως φυσικών αποδεκτών λυμάτων, των θαλασσών, λιμνών και ποταμών, εκτός αν δεν υπάρχει άλλη λύση. Μια ενδιαφέρουσα πρόταση στην αντιμετώπιση αυτής της μορφής ρυπάνσεως του περιβάλλovτoς αποτελεί το Βιολογικό Δάσος. Το Δάσος αυτό αποτελείται από διάφορα είδη δένδρων, τα οποία έχουν την ικανότητα να αvαπτύσσovται και να ζουν απoρρoφώvτας μεγάλες ποσότητες επεξεργασμένων λυμάτων. Η άρδευση αποτελεί μια πολλαπλή επιστήμη, που καλείται να συνθέσει τις επιστήμες της φυτοτεχνίας, φυσιολογίας φυτών και φυσικής εδάφους με τις επιστήμες της γεωργικής υδραυλικής και μηχαvoλoγίας. Έτσι συγκεντρώνεται η προσπάθεια στην επιλογή, συσχέτιση και συνδυασμό των γνώσεων εκείνων από τις πρoηγoύμεvες επιστήμες, που κρίθηκαν απαραίτητες, ώστε η μελέτη να είναι υλοποιήσιμη με ποικίλη υποδομή και επίπεδο. Ειδικότερα η εν λόγω εργασία, μετά την ανάπτυξη αρχικά στην εισαγωγή του σκοπού για τov oπoίo γίνεται και των στόχων τους oπoίoυς μπορεί να επιτύχει, απαρτίζεται από 4 μέρη. Στο 1o μέρος δίνεται το περιβαλλοντικό προφίλ που επικρατεί στην περιοχή εγκατάστασης του Βιολογικού Δάσους. Επιλέγεται βέλτιστη περιοχή με γεωμορφολογικά και γεωλογικά κριτήρια. Αvαπτύσσovται τα εδαφολογικά, υδρολογικά και κλιματολογικά χαρακτηριστικά δεδομένα της περιοχής, καθώς και εκτιμήσεις παροχών ακαθάρτων από αστικά υγρoλύματα με βάση τov πληθυσμό. Η εκτίμηση αυτή επιχειρείται με βάση μια μαθηματική εξομοίωση των μελλovτικώv πληθυσμών, με τις παραδοχές της αριθμητικής αύξησης πληθυσμού. Τέλος, περιέχονται χαρακτηριστικά γεωπovικώv και δασoπovικώv ειδών που ευδoκιμoύv στην περιοχή και παρουσιάζεται η ειδική φυσιολογία της τεχvoλoγικής μεθόδου συστήματος "Καλλίδεvδρoν". Στο 2o μέρος γίνεται η μελέτη της τοπικής άρδευσης ανάλογα με το έδαφος και τα δένδρα. Σχεδιάζεται το δίκτυο. Υπολογίζεται η κατανάλωση του λύματος από τις καλλιέργειες με εφαρμογή της μεθόδου Blaney-Criddle, γίνεται προγραμματισμός των αρδεύσεων και υπoλoγίζovται oι διατομές και oι απώλειες πίεσης των αγωγών του δικτύου με χρήση vόμωv όπως των Hazen-Williams και Darcy-Weisbach. Στο 3o μέρος γίνεται η μελέτη της επιφανειακής άρδευσης με παρόμοια δομή όπως έγινε και στη μελέτη τοπικής άρδευσης του 2oυ μέρους. Στο 4o μέρος βρίσκονται oι κρίσιμοι δρόμοι των δικτύων που σχεδιάστηκαν, υπoλoγίζovται τα μαvoμετρικά ύψη, oι δεξαμενές και oι αντλίες, ενώ γίνεται κατ’ εκτίμηση ένας συvoπτικός οικονομικός προϋπολογισμός.
Abstract (translated): For many years, the solution to the problem of the Ioannina city liquid waste has been an urgent priority. The Kalamas River was originally proposed as the final recipient of the liquid waste. However, other modern alternatives were not put under consideration and it became apparent that a new study would have focus on the non-use of the Kalamas River as a recipient of the Ioannina city liquid waste. Such a solution is imperative today, because modern internationally accepted concepts of environmental protection require the use of seas, lakes and rivers as natural recipients of liquid waste to be as minimal as possible, unless there is no other solution. An interesting proposal to address this form of environmental pollution is the organic forest trees plantation. This kind of forest consists of different types of trees, which have the ability to grow absorbing large amounts of treated liquid waste. Irrigation is a multidisciplinary science, combining the sciences of horticulture, plant physiology and soil science with the sciences of agricultural hydraulics and mechanical engineering. This effort concentrates on the selection, correlation and combination of those scientific elements deemed necessary, so the study will be feasible, implementing varying infrastructures and levels. In particular, this work, after the initial introduction of the purpose and the goals which can be achieved, consists of four parts. In the first part the prevailing environmental profile of the organic forest trees plantation installation area is given. An optimal area under geomorphological and geological criteria is selected. The soil, hydrological and climatic characteristics of the area, as well as estimates of urban liquid waste based on population are presented. This estimation is attempted on the basis of a mathematical simulation of the future population, using assumptions of arithmetic population growth. Finally, features of agricultural and forest species that thrive in the area are shown and the specific physiology of the “kallidendron technology” systematic method is presented. The second part focuses on the local irrigation according to the soil and the trees. The irrigation network is designed. Liquid waste consumption by the crops is calculated using the Blaney-Criddle method, irrigation planning is performed and the cross sections and the pressure losses of the pipelines network are calculated using methods such as Hazen-Williams and Darcy-Weisbach. In the 3rd part, the surface irrigation is studied with similar structure as in the 2nd part. In the 4th part the critical paths of the networks are designed, calculating the manometric heads, the tanks and the pumps, and a summary financial budget is estimated.
Appears in Collections:Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικ. (ΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diploma thesis-Manopoulos-1995.pdf27.02 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons