Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/12779
Title: Διερεύνηση της ικανοποίησης των νέων αγροτών από τη συμμετοχή τους στο μέτρο 6.1 (εγκατάσταση νέων γεωργών) της τρέχουσας ΚΑΠ
Authors: Κολοβού, Γεωργία
Keywords: Νέοι αγρότες
Γήρανση αγροτικού πληθυσμού
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020
Keywords (translated): Young farmers
Aging rural population
Greece Rural Development Program 2014-2020
Μeasure 6.1 «Establishment of new farmers»
Abstract: Η παρούσα εργασία έχει σαν σκοπό να διερευνήσει εάν οι λόγοι που ένας νέος άνθρωπος αποφασίζει να ακολουθήσει την καριέρα του αγρότη είναι τελικά και οι λόγοι αυτοί που τον ικανοποιούν και τον παροτρύνουν να συνεχίσει ή όχι το επάγγελμα του νέου αγρότη. Διερευνάται επίσης εάν τα προγράμματα που υπάρχουν για να στηρίξουν και να χρηματοδοτήσουν αυτή την απόφαση, τα εμπόδια που αντιμετωπίζει ο νέος αγρότης στην επαγγελματική του αυτή πορεία, ο ρόλος που παίζει η γεωργική εκπαίδευση του καθώς και άλλοι παράγοντες, τον βοηθούν και τον κάνουν να είναι αισιόδοξος ή όχι για το μέλλον του κλάδου. Οι έρευνες δείχνουν ότι η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού στην Ελλάδα είναι πράγματι ένα σοβαρό πρόβλημα για την ανάπτυξη του τομέα στην Ελλάδα όπως άλλωστε συμβαίνει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για ποιο λόγο λοιπόν οι νέοι δεν στρέφονται στο επάγγελμα του αγρότη; Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαμε ένας βασικός λόγος είναι το χαμηλό ή αβέβαιο εισόδημα καθώς και οι δύσκολες κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες της ζωής στην ύπαιθρο. Επίσης τα εμπόδια και τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο νέος αγρότης όπως αυτά διαφαίνονται στην έρευνα είναι η αδυναμία πρόσβασης σε γη και πίστωση, η γραφειοκρατία, η μη πρόσβαση σε αγορές για πώληση των προϊόντων του, η έλλειψη τεχνογνωσίας. Βέβαια η ανάλυση δεδομένων έδειξε ότι η πλειονότητα των νεοεισερχομένων δηλώνει υψηλό βαθμό ικανοποίησης από την απόφασή τους να εισέλθουν στη γεωργία. Επίσης διαπιστώθηκε ότι η γνώση και η θέληση για εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες όπως η γεωργία ακριβείας είναι σε ικανοποιητικό βαθμό καθώς και ότι η κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου για την ένταξη στο μέτρο 6.1 (εγκατάσταση νέων γεωργών) βοήθησε πολύ στην υιοθέτηση επιχειρηματικών αποφάσεων και επιλογών από ένα νέο αγρότη όπως η αίτηση για ένταξη και σε άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ε.Ε. όπως η Δράση 4.1.1 «Εφαρμογή επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» γνωστά ως Σχέδια Βελτίωσης που θα τον βοηθήσουν να αναπτύξει ακόμα περισσότερο την αγροτική του επιχείρηση.
Abstract (translated): The purpose of this paper is to investigate whether the reasons that a young person decides to pursue a farmer's career, are ultimately those that satisfy and encourage him to pursue the profession of young farmer. It also investigates whether the programs available to support and fund this decision, the obstacles facing the young farmer in his career, the role his agricultural education plays and other factors help and make him optimistic or not about the future of the industry. Research shows that the aging of the rural population in Greece is indeed a serious problem for the development of the sector in Greece, as is the case in the European Union. So why aren't young people turning to the farmer profession? According to our research, one of the main reasons is the low or uncertain income as well as the difficult social and cultural living conditions in the countryside. Also the biggest obstacles and problems facing the young farmer as they appear in the research, are bureaucracy, lack of access to land and credit, lack of access to markets for the sale of his produce, lack of know-how. Of course, data analysis showed that the majority of new entrants reported a high degree of satisfaction with their decision to enter agriculture. It was also found that the knowledge and willingness to train in new technologies such as precision farming is satisfactory and that the preparation of a business plan for inclusion in Measure 6.1 (establishment of new farmers) has greatly helped the adoption business decisions and choices by a young farmer such as applying for membership in other EU funding programs such as Measure 4.1.1 (Implementation of investments that contribute to the competitiveness of the holding) that will help him grow his farm business even further.
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ.pdf2.91 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons