Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/12780
Title: Μικτά αμοιβαία κεφάλαια : "νικητές" και "ηττημένοι" την περίοδο της κρίσης στην Ελλάδα
Authors: Καπάιου, Πηνελόπη
Keywords: Μικτά αμοιβαία κεφάλαια
Επαναληπτικότητα αποδόσεων
Keywords (translated): Balanced mutual funds
Performance persistence
Abstract: Στην παρούσα εργασία ερευνάται η πορεία των μικτών αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα, κατά την περίοδο της κρίσης 2010 – 2016. Σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσει κατά πόσο τα μικτά αμοιβαία κεφάλαια επαναλαμβάνουν τις αποδόσεις τους. Χρησιμοποιείται η μεθοδολογία «WINNER – WINNER, WINNER – LOSER» των Goetzmann and Ibbotson (1994), Brown and Goetzmann (1995). Σύμφωνα με αυτή τα Α/Κ χωρίζονται στην κατηγορία νικητής-winner (W) και ηττημένος-loser (L) σε κάθε μια από τις διαδοχικές περιόδους, ανάλογα από το εάν η επίδοσή τους υπερβαίνει ή υπολείπεται ενός προκαθορισμένου ορίου. Το όριο εδώ είναι η διάμεσος των επιδόσεων. Τέλος, τα υπό εξέταση Α/Κ που ανήκουν σε κάθε κατηγορία WW, WL, LL, LW συγκεντρώνονται σε έναν πίνακα συνάφειας 2x2, και τα αποτελέσματα αξιολογούνται με την χρήση στατιστικών κριτηρίων -RW, RL, CPR-. Σε αυτή τη μελέτη, εξετάζονται στοιχεία όπως το ενεργητικό των Α/Κ, ο αριθμός, οι εισροές – εκροές και ο αριθμός των μεριδίων. Επίσης πραγματοποιείται εκτενής αναφορά στη διεθνή βιβλιογραφία. Αυτό που προκύπτει από την περιγραφή του δείγματος, είναι ότι εξαιτίας της κρίσης τα μικτά αμοιβαία κεφάλαια υπέστησαν κάποια συρρίκνωση σε όλα τα χαρακτηριστικά τους. Συγκεκριμένα, η μείωση του ενεργητικού τους ήταν μικρή σε σχέση με το σύνολο των Α/Κ, ενώ η μεγάλη πτώση στον αριθμό τους προέκυψε κυρίως λόγω συγχωνεύσεων και εξαγορών. Πρέπει όμως να τονιστεί ότι το ποσοστό συμμετοχής των μικτών Α/Κ στο σύνολο των Α/Κ, μεγάλωσε κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Αυτό μαρτυρά την άνοδο στις προτιμήσεις των επενδυτών για τα μικτά Α/Κ, καθώς εμφανίζονται ως μία σταθερή μορφή επένδυσης σε περιόδους αστάθειας και αβεβαιότητας. Αναφορικά με την επαναληπτικότητα των αποδόσεων των μικτών Α/Κ, προκύπτει ότι οι «ηττημένοι» επαναλαμβάνουν τις αποδόσεις τους σε μεγαλύτερα ποσοστά από του «νικητές», προφανώς λόγω των συνεχών υποτιμήσεων. Επίσης τα περισσότερα κεφάλαια που αποχωρούν, ήταν «ηττημένοι». Η επαναληπτικότητα των αποδόσεων παρατηρείται βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα και όχι μακροπρόθεσμα. Επίσης καθώς η χρονική υστέρηση μελέτης της απόδοσης μεγαλώνει, αυξάνεται κατά πολύ ο αριθμός των κεφαλαίων που αποχωρούν, κυρίως από τους «ηττημένους». Η ιδιαιτερότητα της μελέτης αυτής είναι ότι χρησιμοποιεί τα εξάμηνα ως χρονικό διάστημα και όχι τα έτη όπως συνηθίζεται. Όπως προκύπτει και από τη μελέτη της βιβλιογραφίας, τα πιο αξιόπιστα συμπεράσματα για την επαναληπτικότητα περιέχονται στα μικρά χρονικά διαστήματα – τρίμηνα και εξάμηνα-. Λέξεις Κλειδιά: Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια, Επαναληπτικότητα Αποδόσεων, Κρίση.
Abstract (translated): This paper investigates the flow of balanced mutual funds in Greece during the crisis period 2010 - 2016. The purpose of this paper is to study whether performance of balanced mutual funds persist. The "WINNER - WINNER, WINNER - LOSER" methodology of Goetzmann and Ibbotson (1994), Brown and Goetzmann (1995) is used. Accordingly, the mutual funds are divided into the winner (W) and loser (L) categories in each successive period, depending on whether their performance exceeds or falls below a predetermined threshold. The limit here is the median of performance. Finally, the tested sub-categories funds belonging to each category WW, WL, LL, LW are aggregated into a 2x2 relevance table, and the results are evaluated using statistical criteria -RW, RL, CPR-. In this study, items such as the assets of mutual funds (M/F), the number, the inflows / outflows and the number of units are examined. There is also extensive reference to international literature. What emerges from the sample description is that due to the crisis balanced funds have suffered some contraction in all their characteristics. Specifically, their decrease in assets was small compared to the total number of M/F, while the large decrease in their number was mainly due to mergers and acquisitions. It should be noted, however, that the share of balanced M/F in total M/F portfolio increased during the period of the economic crisis. This testifies to the rise in investor preferences for balanced sub-funds as they appear as a stable form of investment in times of volatility and uncertainty. Concerning the repeatability of the returns of the balanced M/F, it appears that the 'losers' are repeating their returns at a higher rate than the 'winners', apparently due to constant devaluations. Also, most of the “gone” funds, were "losers". Performance persistence is observed in the short and medium term and not in the long term. Also, as the performance study lag lapses, the number of “gone” funds, especially the 'losers', is greatly increased. The value of this study is that it uses semesters as a time interval rather than the years as is usual. As the study of the literature shows, the most reliable conclusions about persistence, are contained in short intervals – quarters and semesters -. Key Words: Balanced Mutual Funds, Performance Persistence, Crisis.
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nemertes_Kapaiou(agr).pdf3.89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.