Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/12894
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorΓεωργόπουλος, Αντώνιος-
dc.contributor.authorΤσέλιος, Δημήτριος-
dc.contributor.otherTselios, Dimitrios-
dc.date.accessioned2019-12-21T11:35:39Z-
dc.date.available2019-12-21T11:35:39Z-
dc.date.copyright2018-11-24-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10889/12894-
dc.description.abstractΣτην τελευταία εικοσαετία, υλοποιήθηκαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α.) α΄ βαθμού, με τα προγράμματα «Ι. Καποδίστριας» και «Καλλικράτης» έγινε μια διοικητική, δημοσιονομική και αποκέντρωση πολιτικής ισχύος της Περιφέρειας από το Κεντρικό Κράτος. Παράλληλα υιοθετήθηκαν ριζικές τομές, μέσω της εισαγωγής πρακτικών διοίκησης του ιδιωτικού τομέα, όπως ήταν και η υποχρεωτική εισαγωγή της λογιστικής τυποποίησης στις οικονομικές μονάδες των Δήμων με το Π.Δ. 315/30.12.1999 που είναι το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Αρχικά παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το δημόσιο λογιστικό και το διπλογραφικό σύστημα σε θεωρητικό επίπεδο μέσα από την επισκόπηση βιβλιογραφίας, νόμων και αποφάσεων του Κράτους. Αναφέρονται οι διαφορές των δύο (2) μεθόδων, η αναγκαιότητα χρήσης της λογιστικής και η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στους Δήμους ως προς την ορθή εφαρμογή της δεδουλευμένης βάσης. Στην συνέχεια γίνεται πρακτική ανάλυση των οικονομικών στοιχείων, μέσω της μελέτης του Δήμου Αγρινίου, από την σύνταξη του προϋπολογισμού μέχρι την δημοσίευση των οικονομικών του καταστάσεων προκειμένου να γίνει κατανοητό το κύκλωμα λογιστικής διαχείρισης. Γίνεται μια προσπάθεια, να διερευνηθεί στο κατά πόσον η εφαρμογή της διπλογραφικής μεθόδου είναι ικανοποιητική, μέσω της απεικόνισης λογιστικών πράξεων, των ισοζυγίων και των οικονομικών καταστάσεων που τηρεί ο Δήμος, σε συλλειτουργία με την απλογραφική μέθοδο. Η εξέταση των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Αγρινίου, περιλαμβάνει στοιχεία από τον ισολογισμό έναρξης του έτους 2011 του νέου «Καλλικρατικού» Δήμου και της διαχειριστικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016. Το γενικό συμπέρασμα, είναι πως ο Δήμος Αγρινίου εφαρμόζει το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα στα πλαίσια της συμβατικής του υποχρέωσης, χωρίς όμως να αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες που προσφέρει. Η αλλαγή κουλτούρας, μέσω της αλλαγής του τρόπου διοίκησης και ταυτόχρονα η θέσπιση εσωτερικού ελέγχου, καθίσταται περισσότερο από ποτέ επιβεβλημένη.el
dc.language.isogrel
dc.rights12el
dc.subjectΑποτελέσματα χρήσεωςel
dc.subjectΔιπλογραφικό λογιστικό σύστημαel
dc.subjectΔημόσιο λογιστικόel
dc.subjectΔεδουλευμένη βάσηel
dc.subjectΟργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθμούel
dc.subjectΠροϋπολογισμός.el
dc.subject.ddc352.43el
dc.titleΗ εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος στους ΟΤΑ α΄βαθμού : μελέτη περίπτωσης δήμος Αγρινίουel
dc.typeThesisel
dc.contributor.committeeΜπεληγιάννης, Γρηγόριος-
dc.contributor.committeeΠενταράκη, Μαρία-
dc.description.translatedabstractDuring the last two decades, important reforms were implemented in the sector of the Local Government (L.G.) Grade a΄, with the programmes «Ι.Kapodistrias» and «kallikratis» an administrative and financial decentralization of political power of the Administrative District, from the Central State, took place. Alongside it, radical changes were adopted, via the introduction of Management Practices of the private sector as the obligatory introduction of the accounting standardization to the economic units of Municipalities, was the Presidential decree 315/30.12.1999 which is the subject of the present dissertation. Initially the institutional framework is presented which governs the public accounting and the duplicate system at a theoretical level, through the bibliography laws and state decisions review. The differences of the two (2) methods, the necessity of the use of accounting and the condition that prevails today in the Municipalities regarding the sound application of the accrued basis, are mentioned. Subsequently a practical analysis of the financial data is conducted, through the study of the Agrinio Municipality , from the budget compilation to the publication of its financial statements in order for , the accounting management circuit to be understood. An attempt is being made to be investigated to what extent the application of the duplicate method is satisfactory, through the representation of accounting operations of the balance of payments and of the financial statements that the Municipality keeps, collectively with the single entry book-keeping method. The examination of the financial data of the Agrinio Municipality, includes items from the opening balance sheet of the year 2011 of the new «Kallicratic» Municipality and of the Administrative use from 01.01.2016 to 31.12.2016. The general conclusion, is that the Agrinio Municipality applies the duplicate accounting system within its contractual obligation, without however the opportunities it offers to be fully exploited. The change of culture, through the change in the manner of administration and the same time the adopting of internal control, becomes more than ever required.el
dc.subject.alternativeFinancial resultsel
dc.subject.alternativeDuplicate accounting systemel
dc.subject.alternativePublic accountingel
dc.subject.alternativeAccrued basisel
dc.subject.alternativeLocal authorities grade Ael
dc.subject.alternativeBudgetel
dc.degreeΜεταπτυχιακή Εργασίαel
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΤΣΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.pdf5.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.