Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/12933
Title: Προβλήματα στην εφαρμογή των MOOCs στην εκπαίδευση εξ'αποστάσεως
Other Titles: Problems in implementing Moocs in distance education
Authors: Βλάχος, Κωνσταντίνος
Keywords: Διαδικτυακά μαθήματα
Προβλήματα
Εκπαίδευση
Keywords (translated): MOOCs
Distance learning
Abstract: H παρούσα εργασία ασχολείται με τα μαζικά ανοιχτά ηλεκτρονικά μαθημάτων (MOOCs) ως περιβάλλοντα μάθησης με βελτιωμένη τεχνολογία. Η αύξηση του αριθμού των MOOCs ήταν δραματική τα τελευταία χρόνια. Μπορούν να θεωρηθούν ως μια νέα μορφή βελτιωμένων μαθησιακών περιβαλλόντων εικονικής τεχνολογίας. Δύο τύποι MOOCs μπορούν να διακριθούν: τα cMOOCs όπως προτάθηκαν από τη Siemens, με βάση τις ιδέες του κονεκτιβισμού και τα xMOOCs που αναπτύχθηκαν σε ιδρύματα όπως το Stanford και το MIT. Ο κονεκτιβισμός που αποτελεί μια θεωρία μάθησης, βασίζεται στην κατανόηση του πως τα μοντέλα του κόσμου στα οποία θεμελιώνουμε τις αποφάσεις μας μπορούν συνεχώς να μεταβάλλονται καθώς προσλαμβάνουμε διαρκώς νέα πληροφορία. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον η ικανότητα να διακρίνει κανείς τι είναι σημαντικό και τι όχι είναι κρίσιμη. Επίσης, κρίσιμη είναι η ικανότητα να αναγνωρίζουμε πότε η νέα πληροφορία μεταβάλλει τη μορφή του πεδίου δράσης μας όπως αυτό είχε διαμορφωθεί από παλιότερες αποφάσεις μας. Παρόλο που τα MOOCs έχουν τύχει ιδιαίτερης προσοχής, έχουν επίσης συναντήσει κριτική. Επομένως, έχει έρθει η στιγμή να αναλογιστούμε κριτικά το φαινόμενο αυτό. Επίσης, παρόλο που εξακολουθεί να υπάρχει σχετικά περιορισμένη εμπειρική έρευνα αναφορικά με τις επιπτώσεις των MOOCs στην εκμάθηση, αυτή η εργασία προσπαθεί να ρίξει φως από θεωρητική άποψη στο θέμα. Θα εξερευνήσει πρώτα τις θετικές και αρνητικές προσδοκίες όσον αφορά τα MOOC. Τα τελευταία μπορεί να αποτελέσουν μια καλή επιλογή αν μπορούν να παραδοθούν σε μεγάλη κλίμακα και αυτό θα είναι δυνατό μόνο για μερικά μεγάλα ιδρύματα. Δεν υπάρχει καμία εμπειρική έρευνα που να υποστηρίζει τους ισχυρισμούς σχετικά με τα θετικά αποτελέσματά τους. Στη συνέχεια η εργασία θα εξετάσει τις κλασσικές και πιο πρόσφατες θεωρίες μάθησης σε σχέση με την ικανότητά τους να εξηγήσουν τη διαδικασία μάθησης, προκειμένου να συγκρίνουν τα παραδοσιακά online μαθήματα xMOOCs και cMOOCs σε σχέση με τις δυνατότητές τους να υποστηρίξουν τη μάθηση και την αυτορρύθμισή της.
Abstract (translated): This paper deals with massively open e-learning courses (MOOCs) as learning environments with improved technology. The increase in the number of MOOCs has been dramatic in recent years. They can be considered as a new form of improved learning environments. Two types of MOOCs can be distinguished: cMOOCs as pro- posed by Siemens, based on the ideas of connectivism and xMOOCs developed in in- stitutions such as Stanford and MIT. Connectivism, which is a learning theory, is based on the understanding that the models of the world on which we base our deci- sions can continually change as we continually recruit new information. In such an environment, the ability to discern what is important and what is not critical. Also critical is the ability to recognize when the new information changes the form of our field of action as it was shaped by our earlier decisions. Although MOOCs have received attention, they have also been criticized. Therefore, the time has come to critically consider this phenomenon. Also, while there is still relatively limited empirical research into the impact of MOOC on learn- ing, this work attempts to shed light on the subject from a theoretical point of view. It will first explore the positive and negative expectations regarding MOOCs. MOOCs can be a good option if they can be delivered on a large scale and this will only be possible for some large institutions. There is no empirical research to support claims about their positive results. It will then look at classical and more recent learning the- ories in relation to their ability to explain the learning process in order to compare the traditional online courses xMOOC and cMOOC in relation to their capabilities to sup- port learning and self-regulation.
Appears in Collections:Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (ΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Διπλωματική εργασία Βλάχος Κωνσταντίνος.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.