Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/13198
Title: Η φαρμακοβιομηχανία και οι κλινικές μελέτες. Ανάλυση του κλάδου
Other Titles: The pharmaceutical industry and clinical studies. Industry analysis
Authors: Καπούλα, Φρειδερίκη-Μαρία
Keywords: Φαρμακοβιομηχανία
Κλινικές μελέτες
Αριθμοδείκτες
Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Ανάλυση κλάδου
Οικονομικές προεκτάσεις
Keywords (translated): Pharmaceutical industry
Clinical trials
Pointers
Analysis of financial statements
Industry analysis
Financial implications
Abstract: Η παρούσα διπλωματική διατριβή έχει ως στόχο αρχικά την ανάλυση του κλάδου της φαρμακοβιομηχανίας, τόσο ποιοτικά όσο και από χρηματοοικονομικής άποψης, ώστε να βγουν κάποια συμπεράσματα σχετικά με το κατά πόσον ο κλάδος αυτός μπορεί να ενισχύσει την οικονομία της Ελλάδος και να αποτελέσει έναν από τους πυλώνες ανάπτυξής της. Στο δεύτερο μέρος πραγματοποιείται μία ανάλυση της δραστηριότητας του κλάδου των κλινικών μελετών, της παρουσίας αυτών στα ελληνικά επιστημονικά δεδομένα και διερευνάται πως λειτουργώντας συνδυαστικά με τον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας θα μπορούσε να συμβάλλει στην ενίσχυση του δυναμικότητας του. Στο πρώτο κεφάλαιο (Εισαγωγή στον κλάδο της Φαρμακοβιομηχανίας) γίνεται αναφορά στο πως ορίζεται η έννοια του φαρμάκου και πως ταξινομούνται τα φάρμακα με βάση τον τρόπο παραγωγής και διάθεσής τους. Ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας δεν είναι απλά ένας παράγοντας της οικονομίας, αλλά έχει κοινωνικό και ανθρωπιστικό ρόλο. Στη συνέχεια πραγματοποιείται μία ανασκόπηση της παγκόσμιας αγοράς του φαρμάκου και ακολουθούν τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την αγορά του φαρμάκου στην Ελλάδα, με αναφορές και στην φαρμακευτική δαπάνη και πώς αυτή καλύπτεται. Στο δεύτερο κεφάλαιο (Στρατηγική Ανάλυση του κλάδου της Φαρμακοβιομηχανίας) γίνεται μία ποιοτική παρουσίαση του κλάδου, καθώς και των στρατηγικών ανάπτυξης αυτού και περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο συνεισφέρει ο κλάδος στην οικονομία της Ελλάδας. Αναλύονται οι δυνάμεις του Porter και πως αυτές επηρεάζουν το κλαδικό περιβάλλον, η ανάλυση PEST συμβάλλει την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το πως ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας αλληλεπιδρά με το μακρο-οικονομικό περιβάλλον του και διαμορφώνεται ανάλογα, ενώ η ανάλυση SWOT δίνει στοιχεία για το μικρο-οικονομικό περιβάλλον. Σε αυτό το σημείο παρατίθενται και στοιχεία για τις επιχειρήσεις του κλάδου, αμιγώς ελληνικές και θυγατρικές πολυεθνικών, που έχουν επιλεγεί για την μελέτη με κριτήριο τον κύκλο εργασιών τους το έτος 2018 (οι 10 κορυφαίες εταιρείες του κλάδου με βάση τον κύκλο εργασιών/πωλήσεις). Στο τρίτο κεφάλαιο (Χρηματοοικονομική Ανάλυση του κλάδου της Φαρμακοβιομηχανίας) παρουσιάζεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου και των επιμέρους επιλεγμένων επιχειρήσεων της μελέτης, παρατίθενται οι πληροφορίες σε πίνακες και διαγράμματα με χρηματοοικονομικά στοιχεία που τις χαρακτηρίζουν και οι αντίστοιχες αξιολογήσεις. Επιλέχθηκε η μέθοδος των αριθμοδεικτών και πιο συγκεκριμένα ο κλάδος και οι εταιρείες μελετήθηκαν ως προς την ρευστότητα, την δραστηριότητα, την αποδοτικότητα και την διάρθρωση κεφαλαίων/βιωσιμότητά τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο (Κλάδος Κλινικών Μελετών) παρουσιάζονται τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις κλινικές μελέτες, πως αυτές κατηγοριοποιούνται, το θεσμικό πλαίσιο που τις διέπει, η διαδικασία εκτέλεσής τους και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτές τόσο για τους ασθενείς, όσο και για την οικονομία, τα συστήματα υγείας και την επιστήμη. Στην παρούσα ανάλυση γίνεται αναφορά στο πως είναι διαμορφωμένη η κλινική δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και γίνεται σύγκριση με την αντίστοιχη ελληνική κλινική δραστηριότητα, με στοιχεία που έχουν συλλεγεί από τους υπεύθυνους οργανισμούς.
Abstract (translated): The present thesis aims at analyzing the pharmaceutical industry, both qualitatively and financially, in order to draw some conclusions as to whether this sector can boost the Greek economy and become one of the pillars. its development. The second part analyzes the activity of the clinical trials sector, their presence in the Greek scientific data and explores how working in combination with the pharmaceutical industry could contribute to enhancing its capacity. The first chapter (Introduction to the Pharmaceutical Industry) discusses how the concept of the drug is defined and how the drugs are classified according to their production and distribution. The pharmaceutical industry is not just a factor in the economy, it has a social and humanitarian role. The following is an overview of the global market for the drug, followed by the data characterizing the drug market in Greece, with references to the pharmaceutical cost and how it is covered. The second chapter (Strategic Analysis of the Pharmaceutical Industry) presents a qualitative overview of the industry, as well as its development strategies and describes how the sector contributes to the Greek economy. Porter's forces are analyzed and how they affect the sector environment, PEST analysis helps to draw conclusions about how the pharmaceutical industry interacts with its macroeconomic environment and is shaped accordingly, while SWOT analysis provides data on micro financial environment. At this point there is also a list of businesses in the sector, purely Greek and multinational subsidiaries that have been selected for their turnover study in 2018 (the top 10 turnover / sales companies in the industry). The third chapter (Financial Analysis of the Pharmaceutical Industry) presents the methodology used for the financial analysis of the industry and the individual companies selected in the study, the information is presented in tables and charts with financial data that characterize them and their respective ratings. The ratio method was chosen and more specifically the industry and companies were studied for their liquidity, activity, profitability and capital structure / viability. Chapter 4 (Clinical Trials Section) presents the data that characterize clinical trials, how they are categorized, the institutional framework that governs them, their implementation process, and the benefits that they bring to both patients and the economy, health systems and science. In the present analysis, reference is made to how clinical activity is structured globally and compared with the corresponding Greek clinical activity, with data collected from the responsible organizations.
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Διπλωματική Διατριβή ΜΒΑ.pdf5.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.