Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/13373
Title: Ανάλυση των σταθερών ισοτόπων (δ2Η, δ18Ο) στον υετό της Πάτρας από το 2000 έως το 2016
Other Titles: Analysis of stable isotopes (δ2H, δ18O) in the precipitations of Patras from 2000 to 2016
Authors: Αυγερινός, Ευστράτιος
Keywords: Ισότοπα
Υετός
Keywords (translated): Isotopes
Precipitation
Abstract: Η διπλωματική αυτή μελετά τα σταθερά ισότοπα (δ18Ο και δ2Η) στο υετίσιμο νερό (βροχή, χαλάζι, χιόνι) της Πάτρας. Η επιλογή της συγκεκριμένης πόλης έγινε λόγω παλαιότερης αντίστοιχης έρευνας σε διάφορες περιοχές του Ελλαδικού χώρου, όπου συμπεριλαμβανόταν και η Πάτρα, οπότε και υπήρχαν τα απαραίτητα δεδομένα, ενώ ανασταλτικό παράγοντα έπαιξε και η γεωγραφική της θέση. Τα σταθερά ισότοπα του Οξυγόνου και του Υδρογόνου αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στις μετεωρολογικές, κλιματολογικές και υδρολογικές έρευνες τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, παρά τις υδρολογικές μελέτες στη χώρα μας, ελάχιστες είναι οι ισοτοπικές έρευνες στις βροχοπτώσεις που σημειώνονται. Στο παρόν έγγραφο, θα παρουσιαστούν όλα τα υπάρχοντα δεδομένα (δ18Ο, δ2Η, υετός, θερμοκρασία και τάση ατμών ανά μήνα) που έχουν καταγραφεί στον μετεωρολογικό σταθμό της Πάτρας από τις 15 Οκτωβρίου του 2000 έως και τις 15 Δεκεμβρίου του 2016. Έπειτα, θα παρουσιαστούν τρεις γραφικές παραστάσεις που αφορούν τα παραπάνω, μέσω της γλώσσας προγραμματισμού «Python» και θα διευκρινιστούν οι στατιστικές παράμετροι (κλίση ευθείας, αβεβαιότητες κλπ). Με αυτόν τον τρόπο, διερευνάται η σχετική επίδραση των διαφόρων παραμέτρων, όπως της θερμοκρασίας, του ύψους και της ραγδαιότητας του υετού, της εποχικότητας και του συνδυασμού ηπειρωτικότητας κι ορογραφίας. Για παράδειγμα, τα αριθμητικά πρότυπα γενικής κυκλοφορίας μπορούν να προσομοιώσουν τις συνοπτικές και δυναμικές καταστάσεις της ατμόσφαιρας και μέσω αυτών να διεξαχθεί πρόγνωση για τα πεδία της θερμοκρασίας και του υετού. Όμως χρειάζεται να ελεγχθούν και να επιβεβαιωθούν αυτά τα αποτελέσματα. Ένα πολύτιμο εργαλείο είναι τα σταθερά ισότοπα του υετού καθώς αποτελούν μια από τις λίγες παραμέτρους που υπολογίζεται και μετριέται απευθείας από τα φυσικά κλιματικά αρχεία. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η ένταση της ισοτοπικής κλασμάτωσης του υετού, δηλαδή η συχνότητα και η ποσότητα κατανομής των ισοτόπων Οξυγόνου και Υδρογόνου του ίδιου συστατικού (Η2Ο), καθορίζεται από τις υπάρχουσες μετεωρολογικές συνθήκες της περιοχής και κυρίως από τη θερμοκρασία, ενώ διαφέρει από περιοχή σε περιοχή ανάλογα με την πηγή προέλευσης και την πορεία που έχουν διανύσει οι υδρατμοί.
Abstract (translated): This senior thesis studies the stable isotopes (d18O and d2H) in the precipitation (rain, hail, snow) of Patras which is located in western Greece. The choice of this city was made due to previous similar research in various areas of Greece, including Patras, so there was the necessary data, while its geographic position was also an important factor. The stable isotopes of Oxygen and Hydrogen are the cornerstone of meteorological, climatic and hydrological research over recent years. However, despite hydrological studies in our country, there are few isotopic surveys on rainfall. In this document, all existing data (d18O, d2H, Precipitation, Air Temperature and Vapour pressure of water, per month) recorded at the Patras weather station will be presented from October 15, 2000 to December 15, 2016. To continue with, three graphs will be presented for the above, using the Python programming language, and the gradients of the lines and their respective uncertainties will be clarified. In this way, the relative influence of various parameters such as the temperature, height and rationality of the weather, seasonality and the combination of continence and horizons are investigated. For example, general-purpose numerical models can simulate the concise and dynamic states of the atmosphere and through them to predict the temperature and sub-atmospheres. However, these results need to be checked and confirmed. A valuable tool is the steady isotopes of the meteor as it is one of the few parameters calculated and measured directly by natural climate records. Finally, it is worth noting that the intensity of the isotopic fractionation of the precipitation, namely the frequency and the amount of distribution of the Oxygen and Hydrogen isotopes of the same component (H2O), is determined by the existing meteorological conditions of the region and mainly by the temperature, area in a region depending on the source of origin and the course of water vapor.
Appears in Collections:Τμήμα Φυσικής (ΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΠΤΥΧΙΑΚΗ2019-Ευστράτιος-Αυγερινός.pdf3.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.