Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/13470
Title: Μελέτη των υπηρεσιών φαρμακογονιδιωματικής και εξατομικευμένης θεραπείας σε ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες
Other Titles: Study of pharmacogenomic and personalized therapy services in greek pharmaceutical industries
Authors: Ζακούλα, Αγγελική
Keywords: Φαρμακογονιδιωματική
Φαρμακοβιομηχανία
Keywords (translated): Pharmacogenomics
Pharmaceutical industry
Abstract: Η Φαρμακογονιδιωματική αποτελεί την επιστήμη η οποία μέσω της ανάλυσης ορισμένων γονιδίων ενός ασθενή, επιτυγχάνει μία περισσότερο εξατομικευμένη και αποτελεσματική φαρμακοθεραπεία. Στις μέρες μας, η Φαρμακογονιδιωματική Έρευνα και η Εξατομικευμένη Θεραπεία έχουν σημειώσει σημαντική εξέλιξη με επιτυχείς εφαρμογές στην κλινική πράξη. Οι Φαρμακογονιδιωματικές μελέτες αφορούν στις αρχές με τις οποίες η γενετική κληρονομιά ενός ατόμου επηρεάζει την ανταπόκριση του οργανισμού του στα φάρμακα. Ο όρος «Φαρμακογονιδιωματική» προέρχεται από τις λέξεις φαρμακολογία και γονιδιωματική και είναι η διασταύρωση της φαρμακευτικής επιστήμης και της γενετικής. Η Φαρμακογονιδιωματική υπόσχεται πως μελλοντικά τα φάρμακα θα είναι ειδικά σχεδιασμένα για κάθε άνθρωπο, προσαρμοσμένα στη γενετική σύνθεση του κάθε ατόμου. Το περιβάλλον, η διατροφή, η ηλικία, το φύλο, ο τρόπος ζωής και η κατάσταση της υγείας, είναι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ανταπόκριση ενός ατόμου στα φάρμακα. Η κατανόηση του γενετικού προφίλ ενός ατόμου αποτελεί το κλειδί στη δημιουργία εξατομικευμένων φαρμάκων με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των υπηρεσιών της Φαρμακογονιδιωματικής και της Εξατομικευμένης Θεραπείας που παρέχονται από τις Ελληνικές Φαρμακοβιομηχανίες. Για το σκοπό αυτό προσεγγίστηκαν στελέχη όλων των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων για τις υπηρεσίες κάθε φαρμακοβιομηχανίας σε θέματα φαρμακογονιδιωματικής. Για τους σκοπούς της μελέτης, συντάχθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο μοιράσθηκε σε στελέχη ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο του φαρμάκου στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων δήλωσε πως δεν εφαρμόζονται γενετικές αναλύσεις στην φαρμακοβιομηχανία όπου εργάζονται και πως θα επιθυμούσαν να συνεργαστεί η φαρμακοβιομηχανία μελλοντικά με ένα φορέα παροχής γενετικών υπηρεσιών. Δήλωσαν επίσης ότι μελλοντικά η ελληνική φαρμακοβιομηχανία θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα Φαρμακογονιδιωματικών μελετών για τη δημιουργία ασφαλέστερων φαρμακευτικών προϊόντων και υπηρεσιών με καλύτερα βιολογικά αποτελέσματα, γεγονός που υποδεικνύει την αναγκαιότητα ύπαρξης μιας τέτοιας συνεργασίας για την εξέλιξη των φαρμακοβιομηχανιών. Συμπερασματικά το εύρος της γενετικής ποικιλότητας συμβάλλει σε μια τεράστια ποικιλία ανθρώπινων χαρακτηριστικών. Η συνέπεια αυτής της γενετικής ποικιλότητας είναι η μεγάλη μεταβλητότητα της απόκρισης των ανθρώπων στα φάρμακα, πράγμα που σημαίνει ότι κανένα φάρμακο, πρωτότυπο ή γενόσημο καμίας φαρμακευτικής εταιρείας, δεν είναι ασφαλές και αποτελεσματικό σε όλους. Η Φαρμακογονιδιωματική μπορεί να αποκαλύψει τις συσχετίσεις μεταξύ της γενετικής ποικιλίας και της ασφάλειας των φαρμάκων και έχει τη δυνατότητα να προβλέψει τις ανεπιθύμητες ενέργειες σε μεμονωμένους ασθενείς. Η παρούσα μελέτη υποδεικνύει την ανάγκη διενέργειας αντίστοιχων μελλοντικών μελετών, οι οποίες θα περιλαμβάνουν περισσότερα στελέχη φαρμακευτικών βιομηχανιών, ώστε να διεξαχθούν ακριβέστερα συμπεράσματα. Επιπλέον θα ήταν χρήσιμο να συνεκτιμηθούν οι γνώσεις που απέκτησαν τα στελέχη της φαρμακοβιομηχανίας γύρω από τη συγκεκριμένη επιστήμη κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, καθώς και οι πιθανές μετεκπαιδεύσεις τους στον συγκεκριμένο τομέα κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Τέλος, περισσότερα συνέδρια θα πρέπει να λάβουν χώρα στην Ελλάδα ώστε να αποκτηθούν περισσότερες γνώσεις στον τομέα της Φαρμακογονιδιωματικής και της Εξατομικευμένης θεραπείας που αποτελεί σε παγκόσμιο επίπεδο υπόσχεση για τη βελτιστοποίηση της φαρμακευτικής θεραπείας των ασθενών.
Abstract (translated): Pharmacogenomics is the study of how certain genes affect a person's response to a specific drug. Nowadays, Pharmacogenetic Research and Personalized Therapy have made significant progress which is associated with a great number of successful applications in clinical practice. The term «Pharmacogenomics» is the combination of the words pharmacology and genomics and is thus the intersection of pharmaceutical science and genetics. Pharmacogenomics' approaches promise the advent of personalized medicine, in which drugs will be optimized for everyone’s unique genetic makeup. Such factors like environment, diet, age, lifestyle, and health can all influence a person's response to medication and understanding a person's genetic profile is believed to be the key to creating more effective and safe personalized medicines. The purpose of this research is to study the type of services on Pharmacogenomics and Personalized Therapy that are provided by the Greek Pharmaceutical Industries. For this reason, executives of all the Greek pharmaceutical industries were approached with the aim of drawing conclusions for the services of each company, regarding pharmacogenomic issues. For the purposes of the study, a questionnaire was created and distributed to executives of the Greek industries which are engaged in the field of medicine in Greece. The results showed that a significant percentage of respondents claimed that no genetic analyses were applied within the industry they work and that they would like their industry to cooperate with a Genetic provider in the future. They also stated that in the future their company would use the results of Pharmacogenomic studies for the creation of safer and with better biological results pharmaceutical products and services, a statement which indicates the need for such a cooperation between the companies and the genetic providers, regarding the development of the industries themselves. In conclusion, the range of genetic diversity contributes to a huge variety of human characteristics. The consequence of this genetic diversity is the great variability of people's response to medicines, which means that any drug provided by any company is not safe and effective universally. Pharmacogenomics can reveal the correlations between genetic diversity and drug safety and have the potential to predict adverse reactions in individual patients. The present study highlights the need for corresponding/similar future studies, which will involve more executives of this field, in order to draw more precise conclusions. In addition, it would be useful to consider the knowledge acquired by executives about this science during their studies, as well as their potential retraining in that field during their professional careers. Finally, more conferences should be held in Greece in order to spread knowledge in the field of Pharmacogenomics and Personalized Therapy, which seems to be a worldwide promise regarding the optimization of patients' pharmaceutical treatment.
Appears in Collections:Τμήμα Φαρμακευτικής (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Αγγελική Ζακούλα Μεταπτυχιακή Διπλωματική.pdf2.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.