Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/13477
Title: Διερεύνηση της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης και των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων που χαρακτηρίζουν τους σπουδαστές του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) στην Πάτρα
Other Titles: Investigating the intercultural awareness and intercultural competence that characterize the students of the Annual Pedagogical Training Program (EPPAIK) of the School of PEdagogical and Technological Education (ASPAITE) in Patras
Authors: Κατσάμπαλου, Όλγα
Keywords: Διαπολιτισμική εκπαίδευση
Διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση
Διαπολιτισμικές δεξιότητες
Keywords (translated): Intercultural education
Intercultural awareness
Intercultural competence
Abstract: Στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό κόσμο αντιλαμβανόμαστε τη σπουδαιότητα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και το ζήτημα της διαπολιτισμικής ευαισθησίας και δεξιοτήτων όλων των εκπαιδευτικών, καθώς η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι ο μόνος τρόπος άμβλυνσης των ανισοτήτων, αφού αποτελεί ζωογόνο κύτταρο της αναπροσαρμογής των προγραμμάτων διδασκαλίας και συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων της σχολικής κοινότητας. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης και η ανάδειξη των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων που αποκομίζουν οι σπουδαστές του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) στην Πάτρα. Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν πλέον τη δυνατότητα να διδάξουν στα σχολεία της Ελληνικής επικράτειας βάσει του βασικού τίτλου σπουδών τους έχοντας πλέον στην κατοχή τους το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας που τους παρέχεται από το ετήσιο πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ. Η εργασία ξεκινάει με το θεωρητικό πλαίσιο και ακολουθεί η μεθοδολογία έρευνας. Στο κεφάλαιο Ι περιέχεται η εισαγωγή και στη συνέχεια παρουσιάζεται το θέμα της εργασίας, ο σκοπός και οι στόχοι της. Στο κεφάλαιο ΙΙ αποσαφηνίζονται βασικές έννοιες, όπως η αποσαφήνιση του ρόλου ΑΣΠΑΙΤΕ και του ΕΠΠΑΙΚ και τονίζεται η καινοτομία της παρούσας έρευνας. Στη συνέχεια εντρυφήσαμε στην ανασκόπηση βιβλιογραφικών ερευνών σχετικών με τη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση και τη διαπολιτισμική δεξιότητα. Ακολουθεί περαιτέρω επεξήγηση του όρου της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, του σκοπού, των στόχων και των αξιών της καθώς και η καθοριστική σημασία της στο σύγχρονο σχολείο. Επισημαίνεται, η ανάγκη διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης και δεξιότητας των εκπαιδευτικών, που απαιτεί την απόκτηση εκ μέρους τους πολλαπλών δεξιοτήτων σε συνδυασμό με την εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών. Όσον αφορά την ερευνητική μέθοδο που ακολουθήθηκε και ειδικότερα δε, το περιεχόμενο των ερευνητικών ερωτημάτων που θέσαμε, σκοπός ήταν να ελέγξουμε κατά πόσο οι σπουδαστές του ΕΠΠΑΙΚ είναι διαπολιτισμικά ευαισθητοποιημένοι και κατά πόσο έχουν αναπτύξει τις διαπολιτισμικές τους δεξιότητες. Η διεξαγωγή της έρευνας έγινε με την επιλογή της ποσοτικής μεθόδου με τη χρήση ερωτηματολογίου. Το δείγμα μας αποτελείται από εκατόν ογδόντα τρεις (183) σπουδαστές του ΕΠΠΑΙΚ. Για να μετρήσουμε τη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση των σπουδαστών χρησιμοποιήσαμε την Κλίμακα Διαπολιτισμικής Ευαισθησίας των Chen και Starosta (Intercultural Sensitivity Scale - Chen & Starosta, 2000) και για τη μέτρηση της διαπολιτισμικής δεξιότητας προσαρμόσαμε την Κλίμακα Ετοιμότητας των εκπαιδευτικών σε Πολιτιστικό επίπεδο της Hsiao (Culturally Responsive Teacher Preparedness Scale (CRTPS) – Hsiao, 2015). Τέλος, αναφέρεται ο τρόπος επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και ο έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας της έρευνας. Στα κεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα και γίνεται αναφορά γύρω από τα συμπεράσματα που εξήχθησαν. Η εργασία ολοκληρώνεται με αναφορά στους περιορισμούς αλλά και προτάσεις για μελλοντική διερεύνηση.
Abstract (translated): In the modern multicultural world we understand the importance of intercultural education and the issue of intercultural awareness and competence of all educators, as intercultural education is the only way to alleviate inequalities, as it is a vital cell of the adaptation of the curricula and cooperation of the stakeholders of the school community. The aim of the present study is to investigate intercultural awareness and to highlight the intercultural competence acquired by students of the Annual Pedagogical Training Program (EPPAIK) of the School of PEdagogical and Technological Education (ASPAITE). Graduates of the program now have the opportunity to teach in the schools of the Greek territory on the basis of their basic qualifications, having now held the Certificate of Pedagogical and Teaching Competence provided to them by the annual program EPPAIK. The study begins with the theoretical framework followed by the research methodology. Chapter I contains the introduction and then presents the topic of the study, its purpose and objectives. Chapter II clarifies basic meanings such as the clarification of the role of the ASPAITE and the EPPAIK and highlights the innovation of the present research. Then we woke up to review bibliographic research on intercultural awareness and intercultural competence. This is followed by a further explanation of the term of intercultural education, its purpose, aims and values and its crucial importance in the modern school. It emphasizes the need for intercultural awareness and skills of educators, which requires them to acquire multiple skills in combination with the application of appropriate practices. In terms of the research method followed, and in particular the content of the research questions we posed, we aimed to check whether the students of the EPPAIK are intercultural aware and whether they have developed their intercultural competence. The research was carried out by selecting the quantitative method using a questionnaire. Our sample consists of 183 students. To measure students' intercultural awareness we used the Intercultural Sensitivity Scale (Chen & Starosta, 2000) and to measure intercultural competence we used the Culturally Responsive Teacher Preparedness Scale (Hsiao, 2015). Finally, the way the data is processed is mentioned, as well as the validity and reliability of the research. The following chapters present and analyze the results and refer to the conclusions reached. The study concludes with references to limitations and suggestions for future research.
Appears in Collections:Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (ΜΔΕ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.