Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/13656
Title: Ανάλυση χωροθέτησης υπό την παρουσία ενδεχόμενου ανταγωνισμού
Other Titles: Location analysis in the presence of possible competition
Authors: Γαβριελάτου, Μαρία-Ευπραξία
Keywords: Ανταγωνισμός
Χωροθέτηση
Παίγνια
Keywords (translated): Competition
Location
Game
Stackelberg
Abstract: Η λειτουργία της κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας, κατανοείται σε μεγάλο βαθμό, με τη συνεισφορά του θεωρητικού υποβάθρου της χωροθέτησης των οικονομικών δραστηριοτήτων,γεγονός που συμβάλλει καίρια στην πρόβλεψη των χωροταξικών εκείνων αλληλεπιδράσεων, οι οποίες καθορίζουν την παγίωση των οικονομικών δραστηριοτήτων στο χώρο και ακολούθως,την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της εκάστοτε περιοχής. Εκτός από τη διαδικασία επιλογής σημείων χωροθέτησης για τις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων,κύριο ζήτημα επίσης αποτελεί και η ανάπτυξη στρατηγικής την οποία θα ακολουθήσουν,προκειμένου να εδραιωθούν και να έχουν τη βέλτιστη απόδοση στην αγορά. Τέτοιου είδους στρατηγικές αφορούν ως επί το πλείστον, τις μεθόδους τις οποίες αποφασίζουν να υιοθετήσουν, για την προμήθεια των πρώτων υλών τους, για την παραγωγή των προϊόντων τους και τη βελτίωση της ποιότητάς τους, για τη διάθεσή τους στην αγορά, όσο και τις παροχές σε υπηρεσίες που διαθέτουν. Μείζον ζήτημα στο συγκεκριμένο σημείο για τις επιχειρήσεις, είναι η λήψη απόφασης για το ποιο μοντέλο χωροθέτησης θα ενστερνιστεί η εκάστοτε επιχείρηση,για να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της. Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία,επιχειρείται να αναλυθεί η φιλοσοφία του μοντέλου leader-follower μέσω δύο επιχειρήσεων, οι οποίες επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση των κερδών τους στην αγορά. Οι δύο οργανισμοί υιοθετούν τους ρόλους του ηγέτη και ακόλουθου η καθεμία αντιστοίχως. Ο ηγέτης δρα πρώτος και αποφασίζει το βέλτιστο σημείο για την τοποθέτηση της εγκατάστασής του, προσπαθώντας ωστόσο να προβλέψει τη συμπεριφορά του ακόλουθου και να πράξει αναλόγως. Από την πλευρά του ο ακόλουθος, επιλέγει τη στρατηγική που θα υιοθετήσει,παρατηρώντας την αντίδραση του αντιπάλου του. Το πόνημα αυτό λοιπόν,συντίθεται από 6 κεφάλαια.Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία εισαγωγή,αναφορικά με τις έννοιες της χωροθέτησης,της επιχείρησης και της ισορροπίας σε μία αγορά.Στη συνέχεια,στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται εκτενέστερα το υπόβαθρο της ανταγωνιστικής χωροθέτησης,με την εξέταση των βασικών διακριτών μοντέλων χωροθέτησης, όσο και τα ποικίλα είδη ανταγωνισμού. Εξετάζεται η επίτευξη ευημερίας σε βραχυπρόθεσμο,καθώς και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο,τόσο για μία επιχείρηση όσο και για μία αγορά.Στο τρίτο κεφάλαιο,περιγράφονται βασικά στοιχεία της Θεωρίας Παιγνίων,τα οποία αποσκοπούν στην κατανόηση της έννοιας της στρατηγικής, όπως και ότι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των επιχειρήσεων σε μία αγορά, είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν ως παίγνια n παικτών.Ακολούθως,στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται εκτενώς το μοντέλο Stackelberg αναφορικά με την έννοια του ολιγοπωλίου. Έπειτα,όσον αφορά το πέμπτο κεφάλαιο γίνεται προσομοίωση του μοντέλου leader-follower,όπως απεικονίζεται στο paper των Plastria-Vanhaverbeke, στο λογισμικό AIMMS,προκειμένου να προσδιοριστεί η βέλτιστη συμπεριφορά για την καθεμία από τις δύο επιχειρήσεις της παρούσας εφαρμογής. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τα αποτελέσματα του προγράμματος,καθώς και προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
Abstract (translated): The functioning of the social and economic reality,is largely understood by the contribution of the fundamental assumptions,of the location of economic activities,mainly assisting in the prediction of those spatial interactions, which define the consolidation of the economic activities and as follows,the social and economic development of every region. Apart from the selection process of the optimal placement of facilities,a main issue is also the development of a strategy,which firms will choose,in order to establish themselves, as well to obtain the optimal efficiency in a market.This kind of strategies concerned mainly the methods that firms decide to use,for the purpose of supplying raw materials,the production and improvement of their goods,their placing on the market,as well as the services they provide. In this research study,is attempted to analyse the background of the leader follower model through two firms,which intend to maximise their market shares.The leader acts first and decides the optimal facility location,while trying to predict the behaviour of the follower and act accordingly.From follower’s perspective,the future strategy that is followed,is decided by the behaviour of the leader. This thesis is composed of six main chapters.At chapter 1,it is included the introduction where are clarified the terms of the facility location,the firm and the market equilibrium. At chapter 2,is thoroughly analysed the background of competitive facility location,both for the firm and for the market.At chapter 3,are described the main elements of Game Theory which aim to understanding of the term strategy,as well as the interactions between firms in a market,can be treated as games of n players.Furthermore,at chapter 4,the Stackelberg model is extensively presented,in relation to the term of Oligopoly.At chapter 5,the leader follower model is taken as it is written at the paper of Plastria ­Vanhaverbeke and formulated in AIMMS,in order to define the optimal behaviour for both firms of this model.Finally,at chapter 6,the findings of this thesis are presented,as well as proposals for future research.
Appears in Collections:Τμήμα Μαθηματικών (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dissertation.pdf3.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.