Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/13712
Title: Υλοποίηση διεπαφής διαχείρισης για NSD και VNF σε ΝFV δίκτυα
Other Titles: Implementation of a management interface for NSDs and VNF in NFV
Authors: Αναγνωστοπούλου, Χάρις
Keywords: Διεπαφή διαχείρισης NSD
Διεπαφή διαχείρισης VNF
Keywords (translated): Network functions virtualisation
VNF package management interface
NSD management interface
NS lifecycle management interface
Abstract: Τα τελευταία έτη με την ραγδαία ανάπτυξη του λογισμικού, επικρατεί η τάση πολλές παραδοσιακές εφαρμογές να αντικαθίστανται από εικονικές λειτουργίες, με αποτέλεσμα την εμφάνιση νέων τεχνολογικών αρχιτεκτονικών που ως βασικά τους λειτουργικά στοιχεία έχουν στοιχεία εικονικών λειτουργιών. Στις καινοτόμες αυτές αρχιτεκτονικές βρίσκουν εφαρμογή τα δίκτυα νέας γενιάς που επικρατούν με το όνομα Software Defined Networking που δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης των Network Function Virtualisation (NFV). Η κύρια ιδέα του SDN στηρίζεται στη διαφοροποίηση του τρόπου ελέγχου του δικτύου μέσω φυσικών routers, switches, τα οποία προωθούν την κίνηση των δεδομένων, που οργανώνονται σε πακέτα δεδομένων. Εκμεταλλεύοντας την SDN τεχνολογία καθιερώνονται πλέον οι εικονικές λειτουργίες (Virtual Network Functions), οι οποίες διαιρούν τις παραδοσιακές δικτυακές λειτουργίες σε εφαρμογές λογισμικού. Τα νέα αυτά δίκτυα λόγω του διαμοιρασμού τους σε εικονικές λειτουργίες εμφανίζουν την ανάγκη για μια αποδοτικότερη διαχείριση των πόρων, φυσικών και εικονικών, ώστε να μπορεί να παρέχει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την παροχή δικτυακών υπηρεσιών. Το λειτουργικό μέρος της αρχιτεκτονικής των NFV δικτύων, που διαχειρίζεται τους πόρους του δικτύου και οργανώνει τις λειτουργίες που επιτελεί κάθε πόρος δικτύου, αλλά και την συνεργασία μεταξύ των δικτυακών μερών, αποτελεί τη διεπαφή με την οποία επικοινωνεί το δίκτυο με το εφαρμογές επιχειρησιακού χαρακτήρα και όχι δικτυακού. Οι εφαρμογές αυτές ανήκουν στην κατηγορία των συστημάτων υποστήριξης επιχειρήσεων και συστήματα υποστήριξης εργασιών, γνωστές και με τον αγγλικό όρο Operational Support Systems and Business Support Systems(OSS/BSS). Η συνεργασία των δύο αυτών κλάδων επιτυγχάνει την αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών δικτύου, καθότι τα συστήματα αυτά εμφανίζονται σαν «πελάτες» (clients) του δικτύου οι οποίοι για την επίτευξη των λειτουργιών τους ανά πάσα στιγμή μπορούν να πληροφορηθούν για στοιχεία του δικτύου, αλλά και να ζητήσουν από το διαχειριστή του δικτύου τη δημιουργία νέων δικτυακών πόρων με συγκεκριμένα τεχνικά. Από την άλλη, πλευρά της διεπαφής ο διαχειριστής του δικτύου πρέπει να είναι σε θέση να επεξεργαστεί τις απαιτήσεις του «πελάτη» του και να δρομολογήσει τις απαραίτητες λειτουργίες δικτύου για την παροχή του δικτυακών υπηρεσιών. Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική των NFV δικτύων και η ανάπτυξη τριών διεπαφών του διαχειριστή του δικτύου, που επιτελούν την επικοινωνία μεταξύ του διαχειριστή του δικτύου και του Operational Support Systems and Business Support Systems(OSS/BSS). Οι διεπαφές αυτές ακολουθούν τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιών με τον ακριβή τίτλο στην αγγλική γλώσσα NFV ETSI SOL005, που αφορούν τη διαχείριση δικτυακών πόρων καθώς και τις λειτουργίες του κύκλου ζωής τους. Για την ακρίβεια το μοντέλο της NFV αρχιτεκτονικής εισάγει την δυνατότητα δημιουργίας καταλόγων που περιέχουν πληροφορίας των στοιχείων του δικτύου, τα οποία ακολουθούν ένα ορισμένο πρότυπο για να περιγράψουν τα χαρακτηριστικά των στοιχείων του δικτύου. Στην ουσία με βάση το περιεχόμενων αυτών των καταλόγων υλοποιεί ο διαχειριστείς την οργάνωση, δημιουργία και λειτουργία των δικτυακών δομών. Οι κατάλογοι αυτοί ενημερώνονται, ώστε να αντιστοιχούν ανά πάσα στιγμή στα λειτουργικά χαρακτηριστικά των στοιχείων. Οι τρεις αυτές διεπαφές αφορούν την διαχείριση των Εικονικών Δικτυακών Λειτουργιών Πακέτων ( VNF Package Management Interface), τη διαχείριση του περιγραφέα Δικτυακών Υπηρεσιών (Network Service Descriptor Management Interface) και τη διαχείριση του κύκλου ζωής των Δικτυακών Υπηρεσιών ( Network Service Lifecycle Management Interface). Επίσης, αναλύεται στα επόμενα κεφάλαια ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται ο διαχειριστής του δικτύου τις απαιτήσεις του «πελάτη» μέσω των διεπαφών αυτών και τις ακριβείς λειτουργίες που ακολουθούν σε κάθε διαδικασία εντός του διαχειριστεί, αλλα και μεταξύ του διαχειριστή και των επιμέρους οργανωτικών στοιχείων. Στην ακόλουθη εικόνα αναπαρίσταται η αρχιτεκτονική των NFV δικτύων δίνοντας περισσότερη λεπτομέρεια στα στοιχεία του μέρους οργάνωσης και διαχείρισης δικτύου, τα οποία θα αποτελέσουν το κέντρο της ανάλυσης στα πλαίσια της διπλωματικής.
Abstract (translated): | In the past few years is more significant the use of the networking applications in complex software solutions. This opportunity is possible by the development of the networking technologies. The new generation of networking is characterized by the separation of the network’s control logic (control plane) from the underlying routers and switches that forward the traffic (data plane), which makes it easier to optimize. These are the well-known Software Defined Network (SDN). The SDN also allows the introduction virtual resources to complete a Network Function which are called Virtual Network Functions (VNF). Instead of the traditional Network Functions the VNFs imply network functions in software that traditionally run on proprietary hardware, leveraging (high volume) standard servers and Information Technology (IT) virtualization. In traditional networks each Network Function (NF) was a combination of software and hardware, which was called network elements. In NFV concept can be used a single physical platform for various applications, users, tenants. It introduces innovative network functions and services that can be implemented only in software defined network environment. In this network architectural model important role plays the Management and Orchestrator (MANO) functional block. It is responsible for the orchestration, management automation and networking of the NFV network. On the other hand, MANO is the network component that reacts with the Operational and Business Support Systems. As it is mentioned the new kind of networking takes place in complex applications and as a result the communication with the OSS\BSS is very important, because it plays the role of the client which use the NFV network. In this diploma thesis, is explained the way that OSS/BSS and the Orchestrator of the NFV network interacts, in order to provide a better quality of network service. Three interfaces are developed realize the communication between the NFV Orchestrator (NFVO) and the OSS/BSS. It is developed by the server side of the NFVO and analyzes the way that the NFVO organizes its catalogues and based on these catalogues manage the functions inside the NFV network. These three interfaces follow the Specifications of the European Telecommunication and Standards Institute (ETSI) protocol which is called SOL005 and standardizes the way that the server of the NFVO manage the requests of the OSS/BSS and the catalogues resources to manage the virtual and hardware resources of the network to provide a network service. The NFV MANO has introduce the catalogues of the NFVO which contain network resources in a modelled form. By this form, these resources are managed by the NFVO and with the characteristics that they contain about the network elements the NFVO organise the allocations of virtual and physical resources in the NFV network. The three interfaces concern the VNF Package Management, the Network Service Descriptor Management, and the Network Service Lifecycle Management. They realise the requests of the OSS/BSS to create, update, delete or to query information about a network resource especially in the NS Descriptor Management Interface and in the VNF Package Management Interface. In the third is shown the way that through the interface of NFVO is able the OSS/BSS to query information about the Lifecycle of a Network Service, to continue, cancel or repeat an operation of the Network Service Lifecycle. It is also explained in detail the NFV architecture and the operation of the NFV MANO. The corporation and the interaction of the NFV MANO is the center of this analyze.
Appears in Collections:Τμήμα Ηλεκτρολ. Μηχαν. και Τεχνολ. Υπολογ. (ΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nemertes_Anagnostopoulou.pdf1.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.