Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/13836
Title: Μελέτη της έκθεσης του ανθρώπου σε υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία σε σχέση με τις περιβαλλοντικές συνθήκες
Other Titles: Study of human exposure to ultraviolet sunlight in relation to environmental conditions
Authors: Παναγιωτοπούλου, Ιωάννα
Keywords: Υπεριώδης ακτινοβολία
Καρκίνος του δέρματος
Keywords (translated): Ultraviolet Radiation
Skin canser
Abstract: Η υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία (UV) αποτελεί ένα μικρό κλάσμα της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας η οποία φθάνει στην επιφάνεια της γης διαπερνώντας την ατμόσφαιρα. Η έκθεση του δέρματος στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, οδηγεί στην ενεργοποίηση της παραγωγής της βιταμίνης D, η οποία ενισχύει την απορρόφηση ασβεστίου δημιουργώντας ικανοποιητικά επίπεδα ασβεστίου και φωσφόρου στο αίμα. Για το λόγο αυτό, ενδυναμώνει τα οστά και τους μύες, ενώ ενισχύει και τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος του ανθρώπου, προφυλάσσοντάς τον από το διαβήτη τύπου 2, καθώς και από αρκετούς τύπους καρκίνου. Ωστόσο, αν και η ηλιακή ακτινοβολία έχει αρκετές ευεργετικές ιδιότητες, η παρατεταμένη έκθεση του ανθρώπου στον ήλιο είναι δυνατόν να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα στον ανθρώπινο οργανισμό. Η πιο συχνά εμφανιζόμενη, ήπιας μορφής, επίπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας είναι το ερύθημα του δέρματος. Η υπερβολική όμως και επί σειρά ετών έκθεση του ανθρώπου στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, ιδιαίτερα από μικρή ηλικία, είναι δυνατόν να προκαλέσει σοβαρότερες βλάβες, όπως η γήρανση του δέρματος, η εμφάνιση καταρράκτη των ματιών, η εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και ορισμένες μορφές καρκίνου του δέρματος. Η αρνητική επίδραση της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας διαφέρει από άτομο σε άτομο και εξαρτάται από τον χρόνο έκθεσης, τον τύπο του δέρματος και από την ένταση της ακτινοβολίας. Επιπλέον, παράγοντες όπως τα σύννεφα, το υψόμετρο, ο τρόπος έκθεση, η ώρα της ημέρας και η κλίση των ηλιακών ακτίνων, καθώς και η ποσότητα του προστατευτικού στρώματος του όζοντος επίσης μπορούν να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό την ανθρώπινη υγεία. Η έκθεση του ανθρώπου στον ήλιο πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες και τη γεωγραφική θέση της κάθε περιοχής. Συνεπώς, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η τοποθεσία, η ώρα της ημέρας και η εποχή, οι κλιματικές συνθήκες, το χρώμα του δέρματος καθώς και η ένδυση. Είναι σημαντικό κάθε άνθρωπος να επιδεικνύει μια ισορροπημένη στάση απέναντι στα οφέλη της έκθεση στον ήλιο αλλά και τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την παρατεταμένη έκθεση τις ακατάλληλες ώρες. Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, η υπεριώδης ακτινοβολία επιδρά σε σημαντικό βαθμό στις βιοχημικές διεργασίες των οργανισμών. Για τον λόγο αυτό η μελέτη της παρουσιάζει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον, καθώς είναι δυνατόν να παρουσιάσει μεγάλη επικινδυνότητα, εάν προσεγγίσει την επιφάνεια της Γης χωρίς να απορροφηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό από τα στρώματα της ατμόσφαιρας. Τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την ανακάλυψη της τρύπας του όζοντος, έχει αυξηθεί κατά πολύ το ενδιαφέρον της επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας σχετικά με τη μελέτη της υπεριώδους ηλιακή ακτινοβολία. Η συγκέντρωση του όζοντος και η υπεριώδης ακτινοβολία αποτελούν αλληλένδετα μεγέθη καθώς η ηλιακή ακτινοβολία και κυρίως η UV-B φθάνει στη βιόσφαιρα και απορροφάται από το όζον. Συνεπώς, η μεταβολή των περιβαλλοντικών συνθηκών, η τρύπα του όζοντος, το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η αύξηση της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας αποτελούν αντικείμενο ευρείας έρευνας τα τελευταία χρόνια. Στη συγκεκριμένη εργασία, στόχος είναι να μελετηθεί η επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας στον άνθρωπο καθώς και ο ρόλος που διαδραματίζουν οι περιβαλλοντικές συνθήκες στην απορρόφηση της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας κατά την έκθεσή του σε αυτήν. Εφόσον η αύξηση της υπεριώδους ακτινοβολίας μπορεί να καταστεί ιδιαίτερα επικίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία, κρίνεται ως επιτακτική ανάγκη η ποσοτικοποίηση της προσωπικής έκθεσης στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία με σκοπό τη μελέτη των ισχυρών τροποποιητικών επιπτώσεων της εποχής, του γεωγραφικού πλάτους, του κλίματος και άλλων περιβαλλοντικών συνθηκών κατά την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πληθυσμού. Η παρούσα διπλωματική εργασία προσφέρει στην ήδη υπάρχουσα γνώση, καθώς μέσω της διερεύνησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που παρατίθενται στην πρόσφατη βιβλιογραφία, μπορούν να εκτιμηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό η αλληλεξάρτηση των περιβαλλοντικών συνθηκών με την έκθεση του ανθρώπου στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία. Τέλος, η αποτίμηση της σημερινής κατάστασης καθώς και των μελλοντικών εκτιμήσεων σχετικά με τη σχέση του όζοντος, της κλιματικής αλλαγής και των επιπέδων της υπεριώδους ακτινοβολίας, αποτελεί σημαντική μελέτη για την επισήμανση και επαγρύπνηση τόσο του κάθε ανθρώπου όσο και της κοινωνίας αναφορικά με τις επιβλαβείς επιπτώσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας στην υγεία του ανθρώπου.
Abstract (translated): Ultraviolet (UV) radiation is a small fraction of the total solar radiation that reaches the earth's surface, penetrating the atmosphere. Exposure of the skin to ultraviolet radiation leads to the activation of the production of vitamin D, which enhances the absorption of calcium by creating satisfactory levels of calcium and phosphorus in the blood. For this reason, it strengthens bones and muscles, while enhancing the function of the human immune system, protecting it from type 2 diabetes, as well as from several types of cancer. However, although solar radiation has several beneficial properties, prolonged human exposure to the sun can lead to serious problems in the human body. The most common mild form of sun exposure is skin erythema. However, excessive and long-term exposure of humans to ultraviolet radiation, especially from an early age, can cause more serious damage, such as skin aging, cataracts in the eyes, weakened immune systems, and certain types of skin cancer. The adverse effects of ultraviolet solar radiation vary from person to person and depend on exposure time, skin type and radiation intensity. In addition, factors such as clouds, altitude, exposure time, time of day and the inclination of the sun's rays, as well as the amount of the protective layer of ozone can also significantly affect human health. Human's exposure to the sun must be adapted to local environmental conditions and the geographical location of each area. Therefore, the location, time of day and season, climatic conditions, skin color and clothing should be taken into account. It is important for every person to show a balanced attitude towards the benefits of sun exposure but also the risks from prolonged exposure at inappropriate times. According to the above mentioned outcomes, ultraviolet radiation has a significant effect on the biochemical processes of organisms. For this reason, its study is of particular scientific interest, as it can pose a great danger if it approaches the Earth's surface without being sufficiently absorbed by the layers of the atmosphere. In recent years, especially after the discovery of the οzone ηole, the scientific and research community's interest in the study of ultraviolet solar radiation has greatly increased. Ozone concentration and ultraviolet radiation are interrelated quantities, since solar radiation and especially UV-B, reaches the biosphere and is absorbed by the ozone. Therefore, changes in environmental conditions, the ozone hole, the greenhouse effect and the increase in ultraviolet solar radiation have been the subject of extensive research in recent years. The aim of this work is to study the effect of ultraviolet radiation on humans as well as the role of environmental conditions in the absorption of ultraviolet solar radiation during exposure. Since the increase in ultraviolet radiation can be detrimental to human health, it is imperative to quantify personal exposure to ultraviolet radiation in order to study the strong modifying effects with time, latitudes, climate and other environmental conditions during exposure to ultraviolet radiation, both at the individual and population level. This dissertation enhances the existing knowledge, as through the investigation and evaluation of the results presented in the recent literature, the interdependence of environmental conditions with human exposure to ultraviolet solar radiation can be estimated to a greater extent. Finally, the assessment of the current and future situations of the relationship between ozone, climate change and ultraviolet radiation levels is an important study to highlight and alert both humans and society to ultraviolet radiation harmful effects in human health.
Appears in Collections:Τμήμα Φυσικής (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nemertes_Panagiotopoulou(phys).pdf3.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.