Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/14561
Title: Ανάλυση σκοπιμότητας και επιχειρηματικό σχέδιο για την [sic] μεταφορά ευπαθών προϊόντων με ηλεκτρικά αυτόνομα πλοία
Other Titles: Feasibility study and business plan for perishable products transport with electric autonomous ships
Authors: Αγγέλη, Ολυμπία
Keywords: Ηλεκτρικό αυτόνομο πλοίο
Ανάλυση σκοπιμότητας
Επιχειρηματικό σχέδιο
Keywords (translated): Electric autonomous ship
Feasibility analysis
Business plan
Abstract: Αρχικά, μελετήθηκαν οι ανάγκες και οι απαιτήσεις χρηστών ώστε το προτεινόμενο σύστημα να σχεδιασθεί με κεντρικό άξονα την εξυπηρέτηση αυτών. Έπειτα, έγινε εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με την αυτονομία στον ναυτιλιακό κλάδο. Πιο συγκεκριμένα, αφού ορίζεται η έννοια του αυτόνομου πλοίου, περιγράφονται οι κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται, ανάλογα με το επίπεδο αυτονομίας του, ενώ αναλύεται και η σχέση του με εξωτερικούς φορείς (π.χ. Κέντρο Ελέγχου Ξηράς). Έπειτα, επισημαίνονται οι λόγοι που έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη του αυτόνομου πλοίου τα τελευταία χρόνια, ενώ παράλληλα τονίζεται η ανάγκη για στροφή των θαλάσσιων εμπορευματικών μεταφορών σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλεκτρικό πλοίο). Τέλος, παρατίθενται οι σημαντικότερες προσπάθειες στον τομέα της αυτονομίας στην ναυτιλία (state of the art). Στην συνέχεια, ορίσθηκε το πρόβλημα το οποίο θέτει η διατριβή, δηλαδή η χρήση ηλεκτρικού αυτόνομου πλοίου σχεδόν μηδενικών εκπομπών για την μεταφορά συγκεκριμένων κατηγοριών ευπαθών προϊόντων. Σε επόμενο στάδιο προσδιορίζεται το πεδίο μελέτης και εφαρμογής του προτεινόμενου συστήματος, όπου αναλύονται τα χαρακτηριστικά των περιοχών που επιλέχθηκαν, καθώς και τα κίνητρα για τις επιλογές αυτές. Εν συνεχεία, γίνεται ανάλυση σκοπιμότητας, η οποία εξετάζει την εναλλακτική λύση για την μεταφορά συγκεκριμένων κατηγοριών ευπαθών προϊόντων μέσω ηλεκτρικών αυτόνομων πλοίων. Ύστερα, γίνεται περιγραφή της μεθόδου ανάλυσης των δεδομένων. Περιγράφεται η μέθοδος της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης που θα εφαρμοσθεί κατά την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από τις απαντήσεις του 2ου ερωτηματολογίου, ενώ στην συνέχεια γίνεται λεπτομερής περιγραφή των μεταβλητών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ανάλυση. Σε επόμενο βήμα γίνεται ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν από τα ερωτηματολόγια. Στην Ποιοτική Ανάλυση παρουσιάζονται σε διαγράμματα οι συγκεντρωτικές απαντήσεις που ελήφθησαν από τo 1ο ερωτηματολόγιο. Ακολουθεί η σύνθεση των γραφημάτων με την βοήθεια του προγράμματος “Microsoft Office Excel”, ενώ σχολιάζονται οι απαντήσεις των ερωτηθέντων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Επόμενο βήμα είναι η Ποσοτική Ανάλυση των δεδομένων του 2ου ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε ηλεκτρονικά και απαντήθηκε από 48 ερωτηθέντες. Στόχος της ποσοτικής ανάλυσης είναι η εξαγωγή μιας εξίσωσης που αντιπροσωπεύει το επίπεδο προτίμησης των χρηστών μεταξύ των δύο μέσων, συμβατικό και ηλεκτρικό αυτόνομο πλοίο. Για την εξαγωγή της συγκεκριμένης εξίσωσης γίνεται εφαρμογή της μεθόδου της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης σε ένα ποσοστό 70% του συνολικού δείγματος, μέσω του προγράμματος “Microsoft Office Excel”. Μετά την δημιουργία του γραμμικού μοντέλου γίνεται αξιολόγηση της αξιοπιστίας της εξίσωσης που προέκυψε κατά την ποσοτική ανάλυση. Ειδικότερα, κατά την εσωτερική αξιολόγηση γίνεται υπολογισμός των εκτιμήσεων του μοντέλου επί των τιμών των ανεξάρτητων μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη αυτού, σύγκριση αυτών με τις πραγματικές τιμές και υπολογισμός των σφαλμάτων. Αντίστοιχη διαδικασία πραγματοποιήθηκε στην συνέχεια κατά την εξωτερική αξιολόγηση μέσω εφαρμογής του μοντέλου στα δεδομένα που δεν χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη (ποσοστό 30% του δείγματος). Έπειτα, αναλύονται οι επιπτώσεις που απορρέουν από το προτεινόμενο σενάριο για το φυσικό περιβάλλον και τον άνθρωπο μέσω της Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής-Ηθικής Αξιολόγησης. Στην συνέχεια, γίνεται ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan), αφού η Ανάλυση Σκοπιμότητας, έδειξε ότι αξίζει να γίνει η υλοποίηση του προτεινόμενου σεναρίου, δηλαδή η μεταφορά συγκεκριμένων ευπαθών προϊόντων με ηλεκτρικό αυτόνομο πλοίο. Τέλος, παρατίθενται τα βασικότερα συμπεράσματα της διατριβής, όπως προκύπτουν από τις αναλύσεις που έγιναν.
Abstract (translated): Initially, the needs and requirements of users were studied, so that the proposed system could be designed with a central focus on their service. Then, an extensive literature review was conducted on autonomy in the shipping industry. More specifically, since the concept of the autonomous ship is defined, the categories in which it is distinguished, depending on its level of autonomy, are described, while its relationship with external bodies (e.g., Shore Control Center) is also analyzed. Then, the reasons that have led to the development of the autonomous ship in recent years are pointed out, while at the same time the need for a shift of maritime freight to renewable energy sources (electric ship) is emphasized. Finally, the most important efforts in the field of autonomy in shipping (state of the art) are listed. Next, the problem of the thesis was defined. The proposed scenario is the use of an almost zero-emission electric autonomous ship for the transport of certain categories of vulnerable products. As a next step, the field of study and application of the proposed system are determined, where the characteristics of the selected areas are analyzed, as well as the motivations for these options. Then, a feasibility analysis is performed, which examines the alternative for the transport of certain categories of vulnerable products through electric autonomous ships. Then, the method of data analysis is described. The method of multiple linear regression that will be applied during the quantitative analysis of the data obtained from the answers of the 2nd questionnaire is described, while then a detailed description of the variables that will be used during the analysis is given. In the next step, the data collected from the questionnaires are analyzed. In the Qualitative Analysis, the summarized answers received from the 1st questionnaire are presented in diagrams. The following is the composition of the graphs with the help of the program "Microsoft Office Excel", while the answers of the respondents are commented, where this is deemed necessary. The next step is the Quantitative Analysis of the data of the 2nd questionnaire. The questionnaire was distributed electronically and was answered by 48 respondents. The aim of the quantitative analysis is to derive an equation that represents the level of user preference between the two means, conventional and electric autonomous ship. To derive this equation, the method of multiple linear regression is applied to a percentage of 70% of the total sample, through the program "Microsoft Office Excel". After creating the linear model, the reliability of the equation that emerged during the quantitative analysis is evaluated. In particular, the internal evaluation calculates the model estimates of the values of the independent variables used to develop it, compares them with the actual values and calculates the errors. A similar procedure was then performed during the external evaluation by applying the model to the data that were not used for the development (30% of the sample). Then, the effects arising from the proposed scenario for the natural environment and man through the Environmental and Social-Ethical Assessment are analyzed. Then, the business plan is developed, since the Feasibility Analysis showed that it is worthwhile to implement the proposed scenario, namely the transport of specific vulnerable products by an autonomous electric ship. Finally, the main conclusions of the dissertation are presented, as they emerge from the analyzes that were made.
Appears in Collections:Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nemertes_Αγγέλη.pdf4.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.