Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/1562
Title: Ανίχνευση και μελέτη των βιωματικών νοητικών παραστάσεων των μαθητών/τριών σε σχέση με τη σωματιδιακή φύση της ύλης
Authors: Ντίνος, Ευθύμιος
Issue Date: 2009-05-25T13:38:31Z
Keywords: Φυσικές επιστήμες
Διδακτική
Ατομισμός
Σωματιδιακή φύση της ύλης
Keywords (translated): Natural sciences
Didactics
Individualism
Abstract: Στο πρώτο μέρος της έρευνάς μας επιχειρούμε τη συστηματική τεκμηρίωση της επιλογής του θεωρητικού μας μοντέλου, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η διατύπωση του σκοπού της έρευνάς μας. Τις τελευταίες δεκαετίες ερευνητές προερχόμενοι κυρίως από το χώρο των Φ.Ε. (Φυσικών Επιστημών), επιχειρούν να διαμορφώσουν προτάσεις εφαρμογής διδακτικών καινοτομιών πέρα από την καθιερωμένες πρακτικές των διδακτικών κανονιστικών συστημάτων (Ραβάνης 1996), οριοθετώντας με αυτό τον τρόπο ένα νέο επιστημονικό πεδίο, τη Δ.Φ.Ε. (διδακτική των Φυσικών Επιστημών) Βασικό θεωρητικό οπλοστάσιο του νεοσύστατου αυτού επιστημονικού χώρου αποτελούν οι σύγχρονες ψυχοκοινωνικές θεωρήσεις. Οι πολυπαραγοντικές όμως καταβολές των θεωρητικών αυτών αντιλήψεων, προσδίδουν αναγκαστικά ένα διεπιστημονικό χαρακτήρα στην ανάπτυξη των συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, καθιστώντας αναγκαία την αξιοποίηση των πορισμάτων και άλλων επιστημονικών περιοχών, όπως η Επιστημολογία, η Ψυχολογία, και η Ιστορία της Επιστήμης. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο του προβληματισμού, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια ένα αυξημένο ερευνητικό ενδιαφέρον για τον εμπλουτισμό των προγραμμάτων σπουδών των Φ.Ε. με στοιχεία από την Ιστορία της Επιστήμης, όχι στο επίπεδο μιας απλής αναφοράς ιστορικών γεγονότων, αλλά με την ενσωμάτωση ιστορικών στοιχείων στις διεργασίες οικοδόμησης της γνώσης. Έτσι σε σχετική βιβλιογραφία διακρίνονται ομοιότητες που διατρέχουν την επιστημονική σκέψη της προ-κλασικής περιόδου και τις ‘πρώιμες ιδέες’ των παιδιών, και έχουν δείξει ικανές, σε πολλές περιπτώσεις, να λειτουργήσουν ως οδηγός ανίχνευσης βιωματικών νοητικών παραστάσεων των μαθητών, οι οποίες παρουσιάζουν ασυμβατότητα με τα χαρακτηριστικά του επιστημονικού προτύπου (Wandersee 1986, Sequeira & Leite 1991, Berg 1997). Για αυτό επιχειρήθηκε μια μικρή ιστορική έρευνα σε σημεία σταθμούς της Ιστορίας του Ατομισμού. Τέλος έγινε μια συστηματική ανασκόπηση των αποτελεσμάτων των ερευνών, των σχετικών με τη σωματιδιακή φύση της ύλης, για τις βιωματικές παραστάσεις των παιδιών. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζουμε το μεθοδολογικό πλαίσιο της εργασίας μας και το αντικείμενο της έρευνας, που απορρέουν από τη θεωρητική μας προβληματική, καθώς και την πειραματική διαδικασία. Τέλος, στο τρίτο μέρος της εργασίας μας παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα, την ανάλυσή τους, καθώς και τα συμπεράσματα της έρευνας.
Abstract (translated): In the first part of our research we attempt the systematic documentation of choice of our theoretical model, so as to is rendered possible the formulation of aim of our research. The last decades researchers emanating mainly from the space of N.E. (Natural Sciences), they attempt they shape proposals of application of instructive innovations beyond established practice of instructive lawful systems ([Rabanis] 1996), delimiting with this way a new scientific field, the D.F.E. (didactics of Natural Sciences) Basic theoretical arsenal of this newly established scientific space constitute the modern psychosocial regards. The multidimentional however payments of this theoretical perceptions, lend obligatorily a interdisciplinary character in the growth of particular initiatives, rendering necessary the exploitation of conclusions and other scientific regions, as the Epistemology, the Psychology, and the History of Science. In this frame of reflection, is observed in the past few year a increased inquiring interest for the enrichment of programs of study of N.E. with elements by the History of Science, no in the level of simple report of historians fact, but with the incorporation of historical elements in the activities of construction of knowledge. Thus in relative bibliography are distinguished resemblances that run through the scientific thought of pre-classic period and the `of precocious ideas children, and have shown capable, in a lot of cases, they function as driver of detection of experiential intellectual representations of students, that presents incompatibility with the characteristics of scientific model (Wandersee 1986, Sequeira and Leite 1991, Berg 1997). For this was attempted a small historical research in points stations of History of Individualism. Finally became a systematic examination of results of researches, relative with the particial nature of matter, for the experiential representations of children. In the second part we present the methodological frame of our work and the object of research, that derives from our theoretical questioning, as well as the experimental process. Finally, in the third part of work we present to us the results, their analysis, as well as the conclusions of research.
Appears in Collections:Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Διπλωματική εργασία.pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.