Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/15697
Title: Στίγμα και ψυχική ασθένεια
Other Titles: Stigma and mental illness
Authors: Μπιτσάνη, Φωτεινή
Keywords: Στίγμα
Ψυχική ασθένεια
Keywords (translated): Stigma
Mental illness
Abstract: Το στίγμα απέναντι σε άτομα με ψυχική ασθένεια είναι ένα μακροχρόνιο και διαδεδομένο φαινόμενο που οδηγεί σε βαθιά αγωνία, αναπηρία και επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής. Οι στιγματικές συμπεριφορές απέναντι σε ανθρώπους με ψυχιατρικές διαταραχές συναντώνται συχνά μεταξύ των επαγγελματιών υγείας. Οι επαγγελματίες υγείας απέναντι σε άτομα με ψυχικές διαταραχές φέρουν ατομικές πεποιθήσεις σχετικά με το πώς είναι τα άτομα με ψυχικές ασθένειες και πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται . Όταν οι στάσεις και οι πεποιθήσεις εκφράζονται θετικά, μπορούν να οδηγήσουν σε χωρίς αποκλεισμούς συμπεριφορές, αλλά όταν εκφράζονται αρνητικά, μπορούν να προκαλέσουν αποφυγή, αποκλεισμό εκμετάλλευση και διακρίσεις. Για την αποτελεσματική παροχή φροντίδας, οι στάσεις των επαγγελματιών υγείας έναντι ψυχιατρικών ασθενών είναι σημαντικές και πρέπει να αξιολογούνται με συνέπεια. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή και η διερεύνηση των στάσεων, αντιλήψεων των επαγγελματιών υγείας, έναντι του παράγοντα στίγμα σχετικά με την ψυχική ασθένεια, και η συσχέτιση τους με τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος. Μεθοδολογία. Για την συλλογή των στοιχείων της έρευνας μας χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Οι συμμετέχοντες ήταν εργαζόμενοι σε δημόσιους φορείς υγειονομικής περίθαλψης της 6ης Υ.Π.Ε. Το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη διερεύνηση των στάσεων των επαγγελματιών υγείας απέναντι στην ψυχική ασθένεια ήταν η κλίμακα “Community Attitudes Toward the Mentally Ill” (CAMI). Επιπλέον χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα αναφοράς βαθμού εξοικείωσης (Level of Contact Report, LCR). Τα αποτελέσματα που προέκυψαν συντάχθηκαν σε πίνακες στους οποίους φαίνεται το όνομα κάθε μεταβλητής. Ο στατιστικός έλεγχος που χρησιμοποιήθηκε ήταν Mann-Whitney U, Wilcoxon W και Kruskal Wallis test. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε σε πρόγραμμα SPSS 25.0 (Chicago, IL, U.S.A.). Αποτελέσματα: Στη παρούσα έρευνα βρέθηκε το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, η οικονομική κατάσταση, η περιοχή, ο τομέας δραστηριοποίησης, το επίπεδο εκπαίδευσης να επηρεάζουν τις στάσεις των επαγγελματιών υγείας. Όπως επιβεβαιώνεται και από άλλες έρευνες τα άτομα που ανήκουν στην ομάδα μεγαλύτερης ηλικίας έχουν γενικά περισσότερες αρνητικές στάσεις απέναντι στους ψυχικά ασθενείς, και αυτό ισχύει για την κατηγορία του ανθρωπισμού, της κοινοτικής ιδεολογίας, του κοινωνικού περιορισμού και του βαθμού εξοικείωσής στη ψυχική νόσο. Οι νεότεροι ενήλικες φαίνεται να είναι πιο ανεκτικοί και με λιγότερο στιγματισμό σε σχέση με τις μεγαλύτερες ηλικίες που ίσως διακατέχονται από συντηρητισμό. Από την άλλη φαίνεται ότι το γυναικείο φύλο σχετίζεται με χαμηλότερο στίγμα, καθώς οι γυναίκες, που αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος ανέφεραν θετικές στάσεις απέναντι στην ψυχική ασθένεια. Η κατώτερη εκπαίδευση βρέθηκε επίσης να συσχετίζεται σταθερά με πιο αρνητικές στάσεις απέναντι στην ψυχική ασθένεια σε σχέση με τον ανθρωπισμό, κοινωνικό περιορισμό, κοινοτική ιδεολογία, αυταρχισμό, βαθμό εξοικείωσης με την ψυχική νόσο. Τα άτομα με τριτοβάθμια εκπαίδευση βρέθηκε να είχαν θετικές στάσεις έναντι των ψυχικά ασθενών ενώ τα άτομα με χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση είναι λιγότερο ανεκτικά των ασθενών με ψυχικές ασθένειες . Τέλος παρά τις συνέπειες της σωματικής υγείας, η πανδημία COVID-19 έχει δημιουργήσει άγχος , με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ψυχικών ασθενειών τόσο στα άτομα με ιστορικό ήδη ψυχιατρικής διαταραχής όσο και στα φυσιολογικά άτομα. Συμπεράσματα: Από τα αποτελέσματα προκύπτουν ενδείξεις ότι ένα μέρος των ερωτηθέντων του δείγματος διατηρεί αρνητικές στάσεις έναντι πολλών θεμάτων που αφορούν τους ψυχικά ασθενείς Ο κατάλληλος σχεδιασμός για την καταπολέμηση των προκαταλήψεων και τη θετικοποίηση των στάσεων απέναντι στην ψυχική νόσο σε μια περίοδο που διακυβεύεται η δημόσια υγεία λόγω του covid-19, πρέπει να βασίζεται: στην ευαισθητοποίηση του κοινού με στόχο την ανοχή και το σεβασμό στη διαφορετικότητα, στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας για τα συμπτώματα της ψυχικής ασθένειας και τις διαθέσιμες θεραπευτικές παρεμβάσεις, στην επιμορφωτική εκπαίδευση στους επαγγελματίες υγείας, στην κοινωνική αλληλεπίδραση με ψυχικά ασθενείς.
Abstract (translated): Stigma towards people with mental illness is a long-standing and widespread phenomenon that leads to deep anxiety and disability, resulting in a decrease in the quality of life. People with mental illness experience some of the deepest feelings of stigma from their interaction with health professionals. Attitudes towards people with mental disorders refer to individual beliefs about what people with mental illness are like and how they should be treated. When attitudes and beliefs are expressed positively, they can lead to inclusive behaviors whilst when expressed negatively, they can lead to avoidance, exclusion, exploitation, and discrimination. To provide effective care, the attitudes of health professionals towards psychiatric patients are important and must be evaluated consistently. Aim: The present study aims to record and investigate the attitudes and perceptions of health professionals towards the stigma factor related to mental illness. It also examines their correlation with the socio-demographic characteristics of the sample. Methodology: An electronic questionnaire was used to collect the data of our research. The participants were employees of public healthcare institutions of the 6th district of the Ministry of Health. The main tool used to investigate the attitudes of health professionals towards mental illness was the “Community Attitudes Toward the Mentally Ill” (CAMI) scale. In addition, the Level of Contact Report (LCR) scale was used. The results were compiled into tables showing the name of each variable. The statistical test used was Mann-Whitney U, Wilcoxon W and Kruskal Wallis test. Statistical analysis of the results was performed in SPSS 25.0 program (Chicago, IL, U.S.A.). Results: The present study found that gender, age, marital status, financial status, region, field of activity, level of education influence the attitudes of health professionals. As confirmed by other research, people in the older group generally have more negative attitudes towards the mentally ill. This applies to the category of humanism, community ideology, social restraint, and the degree of familiarity with mental illness. Younger adults seem to be more tolerant and less stigmatized than older people, who may be more conservative. On the other hand, it seems that women are associated with a lower stigma, as women reported more positive attitudes towards mental illness. Lower education has also been found to be consistently associated with more negative attitudes towards mental illness in relation to humanity, social constraint, community ideology, authoritarianism, degree of familiarity with mental illness. People with higher education were found to have positive attitudes towards the mentally ill while people with low socioeconomic status are less tolerant of patients with mental illness. Finally, besides the effects on physical health, the COVID-19 pandemic has created stress, resulting in an increased risk of mental illness in both people with a history of mental illness and healthy people. Conclusions: The results indicate that some of the respondents in the sample maintain negative attitudes towards many issues related to the mentally ill. Appropriate planning to combat prejudice, and positive attitudes towards mental illness at a time when public health is at stake due to COVID-19, should include at least the following: raising public awareness concerning tolerance and respect for diversity, educating health professionals about the symptoms of mental illness and available therapeutic interventions, training education for health professionals and social interaction with the mentally ill.
Appears in Collections:Τμήμα Ιατρικής (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Στίγμα και Ψυχική Ασθένεια NEMERTIS_final.pdf1.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.