5. Δημοσιεύσεις Μονάδων Ιδρύματος Community home page

Logo
Η συλλογή αυτή συγκεντρώνει τις τεχνικές αναφορές, τις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και σε συνέδρια, και τις ετήσιες αναφορές διαφόρων Μονάδων, μεταξύ των οποίων η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης.

Browse

Collections in this community

Αναφορές - ΒΚΠ

Αναφορές έργων της Β.Κ.Π.

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά - ΒΚΠ

Δημοσιεύσεις του προσωπικού της ΒΚΠ σε επιστημονικά περιοδικά και λοιπές περιοδικές εκδόσεις

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια/Ημερίδες - ΒΚΠ

Δημοσιεύσεις του προσωπικού της ΒΚΠ σε συνέδρια, ημερίδες και λοιπές επιστημονικές εκδηλώσεις

Ετήσιες αναφορές - ΒΚΠ

Οι ετήσιες αναφορές που συντάσσονται από τη ΒΚΠ και οι οποίες σημειώνουν την πρόοδο της σε κρίσιμους τομείς της λειτουργίας της.