Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/1717
Title: Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών
Other Titles: Ubiquitous computing systems in hybrid library environments
Authors: Βερονίκης, Σπύρος
Stoica, Adrian
Τσάκωνας, Γιάννης
Issue Date: 2009-07-28T07:30:15Z
Keywords: Φορητές συσκευές
Ενήμερα συστήματα θέσης
Υβριδικές βιβλιοθήκες
Keywords (translated): Handheld devices
Location aware systems
Location-specific information
Hybrid libraries
Event: 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και κοινωνίες των πολιτών - δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας και πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον
Abstract: Τα φαινόμενα της αύξησης της ηλεκτρονικής πληροφόρησης και των νέων εκδοτικών μοντέλων που έχουν εμφανιστεί την τελευταία δεκαετία έχουν μεταπλάσσει τις παραδοσιακές βιβλιοθήκες και τους έχουν δώσει νέες υβριδικές μορφές. Στο περιβάλλον μιας υβριδικής βιβλιοθήκης ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αναζήτησης ψηφιακού και συμβατικού υλικού, αλλά συνήθως όχι ταυτόχρονα. Ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει στο βιβλιοστάσιο ενδιαφέροντα τεκμήρια και εν συνεχεία να χρησιμοποιήσει έναν Η/Υ για τον εντοπισμό κάποιου σχετικού ψηφιακού τεκμηρίου. Η σειρά των βημάτων μπορεί να είναι η αντίστροφη ή να περιέχει και συνεχείς εναλλαγές. Παρατηρείται λοιπόν το ανακόλουθο γεγονός της αύξησης της πληροφορίας με δυνητικά απεριόριστα σημεία πρόσβασης και της περιοριστικής αντίληψης για τη χρήση της μέσα από σταθερούς υπολογιστές. Παράλληλα οι δυνατότητες αναζήτησης με ομογενοποιημένο τρόπο στην παρούσα φάση κρίνεται αδύνατη. Χάρη όμως στη φορητότητα υπολογιστικών μηχανών, όπως τα PDAs, η ενοποίηση των δύο χώρων συνδυάζεται με τον πολλαπλασιασμό σημείων πρόσβασης και χρήσης. Με την υποστήριξη ενός συστήματος που θα είναι ενήμερο για τη θέση στο χώρο των χρηστών του, μπορούν να παρέχονται υπηρεσίες πληροφόρησης και πλοήγησης σε συγκεκριμένους χώρους. Η χρήση των συστημάτων αυτών κερδίζει έδαφος σε οργανισμούς όπως είναι οι βιβλιοθήκες και τα μουσεία, με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση των χρηστών και τον εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφορίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τις προσπάθειες σχεδιασμού και ανάπτυξης μιας αρχιτεκτονικής υποστήριξης των τυπικών εργασιών των χρηστών μιας βιβλιοθήκης με φορητές συσκευές. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται και αναλύονται: - οι συνθήκες που υπαγορεύουν τη σύσταση μιας τέτοιας υπηρεσίας, - οι ιδιαιτερότητες που εμφανίζει η διαδικασία ενοποίησης του φυσικού και του ψηφιακού πληροφοριακού χώρου, - μια αρχιτεκτονική, η οποία στηρίζεται στη μορφή που έλαβαν οι τεχνολογικές υποδομές μιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης (Παν/μίου Πατρών), μετά την επέκταση τους μέσω της χρήσης ενός ασύρματου δικτύου και φορητών τερματικών συσκευών.
Abstract (translated): Phenomena of constantly increasing electronic information services and new publishing models that evolved in the last decade have transformed the conventional libraries into hybrid ones. In a hybrid library environment the user has the ability to search digital and conventional titles, but it cannot usually be done at the same time. In an information seeking procedure the user may find interesting titles at the books repository and afterwards use a computer to locate a relevant digital title. These steps may be reversed or interchanged. Even though information resources have increased and access points have been multiplied, users are restricted to desktop computers to access the resources. In addition, there is no interface available at the moment that can be used to search both conventional and digital collections. However, thanks to portability of handheld devices, like the PDAs, integration of the physical and digital spaces with multiple access and usage points can be possible. Having the support of a user-location aware system, new information services can be delivered. Usage of these systems keeps gaining ground in information-rich environments like libraries and museums, in order to support users and enrich the information delivered to them. This paper outlines the current efforts made to design and develop an architecture which will support the typical services provided to library users having access to handheld devices. In particular, we present and analyze: - the conditions that impose the establishment of such a service - the particular issues that occur when trying to unify the natural and digital information environments. - an architecture, based on the new form of the technological infrastructures of an academic library (Library and Information Services of University of Patras) after being extended with the use of a wireless network and handheld devices.
Appears in Collections:Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια/Ημερίδες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Publication_VeronikisS_et_all.pdf187.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.