Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/180
Title: Σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού με θέμα τα Αγγλικά κάστρα
Other Titles: Design and development of an educational software about British Castles
Authors: Οικονομοπούλου, Ευγενία
Issue Date: 2007-05-17T05:55:42Z
Keywords: Εκπαιδευτικό λογισμικό
Αγγλικά κάστρα
Διδασκαλία Αγγλικής γλώσσας
Keywords (translated): Educational software
British castles
English authorware teach
Abstract: Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την κατασκευή εκπαιδευτικού πακέτου σε μορφή ψηφιακού δίσκου με θέμα τα Αγγλικά Κάστρα, συνοδευόμενο από εκπαιδευτικό υλικό, χρήσιμο ως συμπληρωματικό εργαλείο για τον καθηγητή της Αγγλικής γλώσσας στις τάξεις του Λυκείου. Σκοπός μας, είναι να διευκολύνουμε την εκπαιδευτική διαδικασία με τη βοήθεια του συγκεκριμένου λογισμικού παρέχοντας παράλληλα ιστορικά στοιχεία. Στα πλαίσια των βασικών αξόνων του εγγραμματισμού, της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας, οι οποίοι, σύμφωνα με τα τρέχοντα προγράμματα σπουδών, διέπουν τη διδασκαλία ξένων γλωσσών, ο γενικός θεματικός άξονας του εκπαιδευτικού πακέτου είναι η γνωριμία των μαθητών με κάποια από τα κάστρα της Αγγλίας. Η χώρα αυτή είναι γεμάτη μεσαιωνικά κάστρα που αποτελούν κάστρα-ιστορικά μνημεία, τα οποία αντικατοπτρίζουν ένα μεγάλο μέρος της κοινωνικής εξέλιξης και της ιστορίας της περιοχής αυτής. Μια περιήγηση στα κάστρα αυτά δίνει τη δυνατότητα ιστορικής, θρησκευτικής και κοινωνικής ανάγνωσης, αναπαράστασης των συνθηκών ζωής και εξαγωγής συμπερασμάτων για την περαιτέρω ιστορική και κοινωνική εξέλιξη της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από το λογισμικό υπάρχει η δυνατότητα να αντληθούν πληροφορίες που αφορούν την κοινωνική ζωή εκείνης της εποχής (ανθρώπινες σχέσεις, κοινωνική δραστηριότητα και συμπεριφορά), καθημερινή ζωή, όρους διαβίωσης, τρόπο ζωής και επίπεδο ζωής, ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, πολιτισμό και τέχνες. Στο συγκεκριμένο λογισμικό δίνεται έμφαση στη διερευνητική, στη βιωματική και στη συνεργατική μάθηση, μέσω δραστηριοτήτων οι οποίες κινητοποιούν τα ενδιαφέροντα και τη φαντασία του μαθητή, ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητά του και την έκφραση των συναισθημάτων του, την αυτενέργεια και την αυτονόμησή του και γενικότερα βοηθά το μαθητή να αναπτύξει δεξιότητες, τόσο σε επίπεδο γραπτού όσο και σε επίπεδο προφορικού λόγου, ενδυναμώνοντας την ικανότητα ανάληψης εκφραστικών και λεκτικών πρωτοβουλιών. Παράλληλα, βοηθούν το μαθητή να αναπτύξει μεθοδολογικές δεξιότητες και να οδηγηθεί στην έρευνα (πχ μελέτη πηγών, έρευνα, ταξινόμηση, ανάλυση, σύγκριση και διασταύρωση πληροφοριών, σύνθεση, εξαγωγή συμπερασμάτων κ.λπ.), αναπτύσσουν την ερμηνευτική δεξιότητα του μαθητή μέσω μιας συγκριτικής ματιάς στα γεγονότα και τέλος αναπτύσσουν την κριτική σκέψη του μαθητή μέσω προβληματισμών, αποφεύγοντας την απλή παράθεση πληροφοριών. Οι δραστηριότητες οι οποίες παρατίθενται μαζί με το λογισμικό αφορούν συνθετικές εργασίες (projects), παιχνίδια ρόλων – δραματοποιήσεις, και δραστηριότητες αξιολόγησης. Οι διδακτικοί στόχοι που γίνεται προσπάθεια να επιτευχθούν μέσω της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι κατ’ αρχήν γλωσσικοί (ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων μέσω δραστηριοτήτων εξάσκησης γλωσσικών πράξεων), πολιτισμικοί (γνωριμία μαθητών με διαφορετικές κοινωνικές συμπεριφορές και συγκριτική θέαση γεγονότων ιστορίας και πολιτισμού) και λειτουργικοί (εξοικείωση των μαθητών με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού, έρευνα στο Διαδίκτυο).
Abstract (translated): The subject of this thesis is the Design and Development of an Educational Software about British Castles. It consists of a cd-rom, a help manual and the theoretical approach of the subject. It can be used as a complementary tool for teaching English language to High School students in Greece. In the cd-rom, information can be found about British Castles in general and more specifically about Dover Castle, Edinburgh Castle, Tower of London and Warwick Castle. Teaching material is presented in many forms, like text, sound and video. A large number of exercises is included, e.g. multiple choice, true or false, fill in the gaps, matching and hangman. In addition, ten different kinds of exercises accompany the cd-rom in order to help the teacher in class: (a) a listening exercise based on a video that is included in the cd-rom, (b) exercises to fill gaps with the appropriate prepositions or relative pronouns, (c) exercises to turn sentences from simple past to simple present and vice versa, (d) exercises to turn sentences from passive to active voice and vice versa, (e) role playing exercises, (f) exercises to discuss relative topics in the class and (g) combinatorial exercises that include internet search in specified web sites and presentation development from students. All these exercises help students practice in a pleasant and creative way. British Castles is developed by Macromedia Authorware 5.0 and runs in all Windows systems (minimum requirements Pentium II, 256MB RAM)
Appears in Collections:Τμήμα Μαθηματικών (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
337.pdf4.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.