Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/3994
Title: Μοντελοποίηση δικτύων και διαχείριση πληροφορίας σε εφαρμογές τηλεϊατρικής : σύστημα διαχείρισης σακχαρώδη διαβήτη
Authors: Κουτσούρη, Τζόρτζια
Issue Date: 2011-01-05T08:46:02Z
Keywords: Μοντελοποίηση
Τηλεϊατρική
Keywords (translated): Modelling
Telemedecine
Abstract: Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας σχεδιάστηκε και αναλύθηκε ένα μοντέλο ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ), κυρίως ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 (ΣΔΤ1), κάνοντας χρήση δικτύων επικοινωνιών τηλεϊατρικής. Κατά την διάρκεια της σχεδίασης και ανάλυσης του συστήματος – μοντέλου λάβαμε υπόψη μας τις ανάγκες όλων των εμπλεκομένων χρηστών (διαβητικούς, οικείους τους, φροντιστές, ιατρούς) ενσωματώνοντας τα πιο πρόσφατα τεχνολογικά εργαλεία. Σκοπός του μοντέλου είναι α) η χρήση τεχνολογιών φιλικών προς τους εμπλεκόμενους χρήστες, β) η σχεδίαση και ανάλυση ενός συστήματος όπου τα άτομα με ΣΔ θα αποκομίζονται τα οφέλη των τεχνολογικών εξελίξεων χωρίς όμως να αλλάξει η υπάρχουσα φιλοσοφία της καθημερινότητάς τους και γ) η μελλοντική υλοποίηση του συστήματος, να αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των ατόμων αυτών, ενώ παράλληλα να ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας. Το μοντέλο-σύστημα το οποίο προτείνουμε αποτελείται από τα ακόλουθα υποσυστήματα: α) Σύστημα Διαχείρισης Διαβητικών (ΣΔΔ), β) Εφαρμογή Κινητών Επικοινωνιών (ΕΚΕ) , ενώ συγχρόνως υποστηρίζεται από κατάλληλη πλατφόρμα επικοινωνίας για την τηλε-παρακολούθηση και την τηλε-διαχείριση των ατόμων με ΣΔ. Το ΣΔΔ συνιστάται να αποτελείται από i) κεντρική βάση δεδομένων, ii) εφαρμογή διαχείρισης δεδομένων από τους ιατρούς, iii) εφαρμογή διαχείρισης δεδομένων από το άτομο με ΣΔ και iv) από σύνολο διεπαφών διασύνδεσης του ΣΣΔ με τα υπόλοιπα υποσυστήματα. Οι μηχανισμοί που προτείνονται πρέπει να παρέχουν ακεραιότητα και ασφάλεια μεταφοράς και αποθήκευσης των δεδομένων, καθώς και των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας τους. Το μοντέλο αναδεικνύει την δυνατότητα μέσω του προτεινόμενου συστήματος τα δεδομένα του διαβητικού, είτε μέσω του διαδικτύου, είτε του δικτύου κινητής τηλεφωνίας να μεταφέρονται, στο θεράποντα ιατρό. Ο ιατρός με τη βοήθεια κατάλληλων υπολογιστικών εργαλείων αναλύει τα δεδομένα του διαβητικού και πραγματοποιεί καίριες παρεμβάσεις για τη θεραπεία του ατόμου με ΣΔ. Οι παρεμβάσεις μπορεί να είναι από απλές, όπως η χρήση της σύριγγας ή η διαιτητική αγωγή, έως σύνθετες, όπως τροποποίηση της δόσης ινσουλίνης ή ακόμα γνωστοποίηση της ανάγκης για νοσηλεία. Όταν αυτές είναι διαθέσιμες, ενημερώνουν απευθείας τις εφαρμογές που αφορούν το άτομο με ΣΔ. Επίσης, το προτεινόμενο σύστημα θα υποστηρίζει τη θεραπευτική αγωγή των πασχόντων μέσω κατάλληλου υπολογιστικού μοντέλου, το οποίο με την βοήθεια προηγουμένων δεδομένων του διαβητικού εκτιμά τη βέλτιστη ρύθμιση της ινσουλίνης. Τελικώς, το σύστημα προτείνεται να ενημερώνει με συνέπεια και ασφάλεια τον ηλεκτρονικό ιατρικό φακέλου του ασθενούς με στοιχεία που εξασφαλίζουν την σωστή καθοδήγησή του, ενώ παράλληλα εξυπηρετούν μελλοντικές αναφορές.
Abstract (translated): In the course of this project an integrated Diabetes Management System for Diabetes Mellitus (DM) patients was designed and analyzed especially for those suffering from Diabetes Type I. While designing and analyzing this model-system the needs of all relevant users (DM patients, their families, carers and physicians) was taken into consideration and at the same time the most advanced technological tools were used. The main aim of the developed system was i) the use of user friendly technology, ii) the design of a system whose users will capitalize on the benefits offered by technology advances while their everyday life and habits remain unchanged, iii) the improvement of DM patients’ quality of everyday life, while at the same time offer an increased feeling of health security. The model-system, which is proposed comprises of the following components: i) Diabetes Management System (DMS), ii) Mobile Phone Application, while at the same time is supported by the appropriate telecommunication platform for the remote monitoring and management of diabetes patients. DMS consists of i) a central database system, ii) an application for patient data to be managed by physicians, iii) an application for patient data to be managed by the DM patients themselves and iv) a number of interfaces between the DMS and other subsystems. The proposed mechanisms must provide data integrity as well as secure transmission and storage of the data and its analysis results. Via this model-system ,the DM patient’s data is transmitted to the physician either via the website or via the mobile phone. The physician using the appropriate tools, analyses the data and issues to the point, early and efficient interventions in order to improve the individual’s health status. These interventions range from simple ones, such as how to use the syringe or follow a diet regime, to complex ones such as changing the insulin dosage or even alerting the patient that he/she requires medical attention. When available, they immediately update all the DM patient, relevant applications. Moreover the proposed system allows for the automatic support of the patient’s treatment using an appropriate computational model. This model, using historical patient data suggests the optimal insulin dosage. Finally, the system is suggested to support the secure and timely update of the patient electronic health record, by inserting on a continuous basis, with vital information that will help him/her with his disease guidance as well as in future reports.
Appears in Collections:Τμήμα Ηλεκτρολ. Μηχαν. και Τεχνολ. Υπολογ. (ΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Διπλωματι..[1].docx1.33 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.