Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/4448
Title: Αξιολόγηση ιστοτόπων ακτινολογίας και γενικής ιατρικής και σχεδιασμός ενός πρότυπου ιστοτόπου
Authors: Χρονοπούλου, Μαρία
Issue Date: 2011-07-08T13:10:14Z
Keywords: Ιστότοποι
Γενική ιατρική
Ακτινολογία
Αξιολόγηση
Keywords (translated): Websites
General practice
Radiology
Evaluation
Abstract: Το Διαδίκτυο, γνωστό συνήθως και με την αγγλική άκλιτη ονομασία Internet, ανήκει στα μέσα μαζικής επικοινωνίας (ΜΜΕ). Ως μέσο έχει διπλή υπόσταση: υλική (που αποτελείται από τον συνδυασμό δικτύων βασισμένων σε λογισμικό και υλικό), και άϋλη (αυτό, δηλαδή, που "κάνει" / προσφέρει στην κοινωνία το Διαδίκτυο ως μέσο). Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να παρουσιαστούν τα κριτήρια με τα οποία μπορεί ν’ αξιολογηθεί η ποιότητα μιας ιστοσελίδας με περιεχόμενα Ακτινολογίας και Γενικής Ιατρικής και ο σχεδιασμός ενός πρότυπου ιστοτόπου που να παρέχει ακτινολογικές πληροφορίες στον Γενικό Ιατρό, έχοντας σαν βάση τον ιστότοπο της Εταιρείας Γενικής Ιατρικής. Το υλικό της ερευνητικής μελέτης αποτέλεσαν επτά (7) ιστότοποι που είναι σχετικοί με περιεχόμενο Γενικής Ιατρικής και Ακτινολογίας. Επελέγησαν με βάση την επισκεψιμότητά τους. Αξιολογήθηκαν με βάση πρώτον τα κριτήρια της ποιότητας ενός site σχετιζόμενο με ιατρικό περιεχόμενο, δεύτερον με τα τεχνικά κριτήρια και τρίτον με τα κριτήρια ποιότητας ενός ιστοτόπου από το Ίδρυμα Health on Net Fountation (HON). Επίσης αξιολογήθηκαν με βάση την επισκεψιμότητά τους παγκοσμίως – αλλά και στη χώρα τους. Παράλληλα παρατηρήθηκε η δημοτικότητά τους από τον αριθμό των sites που τα έχουν ως link. Επιπλέον καταμετρήθηκε το upstream link των υπό παρακολούθηση ιστοτόπων με κάποιες από τις παγκόσμιες μηχανές αναζήτησης. Αξιολογήθηκε επίσης το επίσημο site της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής (ΕΛΕΓΕΙΑ) για στοιχεία ακτινολογικής υφής στο συγκεκριμένο ερώτημα που υπήρξε και στα διεθνή sites, που ήταν η ύπαρξη ακτινογραφίας θώρακα σε λοίμωξη αναπνευστικού. Μόνο 3 ιστότοποι πληρούσαν τα 18 από τα 19 κριτήρια. Και τα 7 sites πληρούσαν τα τεχνικά κριτήρια και τα κριτήρια του HON. Βάση επισκεψιμότητάς και δημοτικότητάς τους, πρώτο βρέθηκε το site του British Medical Journal με δεύτερο της Αμερικανικής Ακαδημίας των Οικογενειακών Ιατρών. Το site της ΕΛΕΓΕΙΑ δεν παρείχε καμία πληροφορία ακτινολογικού περιεχομένου. Παρατηρείται θετικότατη εφαρμογή στα τεχνικά κριτήρια αξιολόγησης και ποιότητας καθώς και στα κριτήρια του HON. Μεγάλη είναι και η επισκεψιμότητα και η δημοτικότητα των υπό αξιολόγηση sites. Εύκολη και χρηστική η λειτουργικότητα τους με άμεση παρουσίαση στοιχείων – απαντήσεων. Το μόνο αρνητικό που παρουσιάστηκε στην πλειοψηφία των sites (έξι στα επτά) ήταν η αποχή παρουσίας εικόνας ως πληροφορίας. Οι προτάσεις για δημιουργία πρότυπου ιστοτόπου βασιζόμενες στο site της ΕΛΕΓΕΙΑΣ (αφού δεν παρείχε καμία πληροφορία) είναι η συνεργασία με τους Ακτινολόγους (Ελληνικής Εταιρείας Ακτινολογίας) για την συγγραφή θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Παρουσίαση του συνόλου των ακτινολογικών εξετάσεων για κάθε πιθανό παθολογικό – χειρουργικό θέμα. Παράλληλα αναφορά στην σωστή χρήση των σκιαγραφικών, στην σωστή συνταγογράφησή τους, στην σωστή προετοιμασία (αν χρειαζόταν και πότε) του ασθενούς, σε πιθανά προβλήματα από την χρήση των σκιαγραφικών (π.χ. αλλεργία), στις εν δυνάμει παρενέργειες στον ασθενή και στο περιβάλλον του κλπ. Η ανακοίνωση νέων τεχνολογιών και μεθόδων απεικόνισης. Δημιουργία e-learning (συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση) για ειδικευόμενους και ειδικευμένους Γενικούς Ιατρούς. Επίσης δημιουργία link με παροχή πληροφοριών με θεωρία και εικόνες, ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης, δημιουργία μηχανής αναζήτησης, χωρίς log in, καταμέτρηση επισκεπτών του link ημερησίως και ετήσια. Ένα τέτοιο link θα βελτίωνε την καθημέρα πράξη των Γενικών / Οικογενειακών Ιατρών.
Abstract (translated): The Internet, commonly known with the English name Internet, belongs to the media. As an instrument has a dual personality: the material (which consists of a combination of network-based software and hardware) and intangible (that is, to "do" / offers society the Internet as a medium). The purpose of this study is to present the criteria which can be evaluated by the quality of a website with content Radiology and General Medicine and design a standard website. The research material consisted of seven (7) sites that are relevant to content Radiology and General Medicine. Selected based on their trafficing. Evaluated on the basis of firstly quality criteria for a site related to medical content, secondly the technical criteria and thirdly, the quality criteria of the website of the Health on Net Fountation (HON). Also evaluated based on their traffic worldwide - and at home. Occurred while the popularity of the number of sites who have them as a link. Moreover surveyed upstream link of the monitored sites with some of the world's search engines. Also evaluated the official site of the Greek Society of General Medicine (ELEGEIA) for X-ray texture data on this question has been, and international sites, as was the presence of chest radiography in a respiratory infection. Only three (out of 18 met the 19 criteria) from 7 sites did not meet in full the 19 quality criteria. And 7 sites met the technical criteria and criteria of HON. Base traffic and popularity, first found the site of the British Medical Journal in second the American Academy of Family Physicians. The site's ELEGEIA provided no information radiological nature. There is a very positive implementation of the technical evaluation criteria and quality criteria and the HON’s criteria. Great is the traffic and the popularity of the evaluated sites. Simple and utilitarian functionality with immediate display of data - responses. The only negative that occurred in most sites (six out of seven) was present abstinence as the image information. Proposals to create a standard site in the site of ELEGEIA (having provided no information) is a collaboration with radiologists (Greek Society of Radiology) for writing topics of common interest. Presentation of all radiological examinations every possible pathological - surgical issue. Also reference to the proper use of contrast substances, the right prescription, the proper preparation (if needed and when) the patient to possible problems with the use of contrast substances (eg allergy), the potential side effects to the patient and the environment etc. The announcement of new imaging technologies and methods. Create e-learning (continuing medical education) for junior and qualified general practitioners. Also creation a link with information theory and images, date of last update, creation of a search engine, free log in, counting visitors to link daily and annual. Such a link would improve the daily lives of General practice / Family Physicians.
Appears in Collections:Τμήμα Ιατρικής (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μεταπτυχιακή Διατριβή_Μαρίας Χρονοπούλου_2010.pdfΚυρίως Άρθρο2.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.