Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/4858
Title: Στρατηγικές και πολιτικές για την ανάπτυξη δικτύων FTTx στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Authors: Νικολόπουλος, Νικόλαος
Issue Date: 2011-12-21
Keywords: Οπτικές ίνες
Ευρυζωνικότητα
Keywords (translated): Optical fibers
Broadband
FCC
FTTx
NBP
Abstract: H ευρυζωνικότητα δεν είναι μια στενή έννοια αλλά ένα δυναμικό πλαίσιο που αγγίζει ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών, υπηρεσιών και πολιτικοοικονομικών θεμάτων. Συνοπτικά θα λέγαμε ότι η ευρυζωνικότητα χαρακτηρίζει ένα περιβάλλον το οποίο συνίσταται: • Μια δικτυακή υποδομή που έχει τη δυνατότητα να αναβαθμίζεται συνεχώς με μικρό κόστος για να υποστηρίζει τις εκάστοτε ανάγκες των εφαρμογών σε εύρος ζώνης και διαθεσιμότητα • Γρήγορες, συνεχείς και με χαμηλό κόστος συνδέσεις χρηστών στην υποδομή αυτή για τις οποίες δεν τίθενται εγγενείς περιορισμοί που αφορούν τον τύπο τερματικού εξοπλισμού και συστημάτων μετάδοσης • Την ελευθερία επιλογής από το χρήστη της τεχνολογίας και του είδους της σύνδεσης, των υπηρεσιών και εφαρμογών και την δυνατότητα συμμετοχής στην παραγωγή περιεχομένου • Το κατάλληλο θεσμικό και νομικό πλαίσιο για την ενίσχυση της καινοτομίας και του ανταγωνισμού. Όσο αναφορά τις υποδομές και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται ευρέως στην σύγχρονη εποχή αυτές διαφοροποιούνται σε ενσύρματες και ασύρματες, και από εκεί και πέρα ποικίλουν. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την χρήση των καναλιών της καλωδιακής τηλεόρασης, των καλωδίων του ρεύματος, της οπτικής ίνας καθώς και την χρήση του wi-fi, του WiMAX και των δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Θα κάνουμε μια πιο εκτενής ανάλυση της τεχνολογίας της οπτικής ίνας, οποία αποτελεί την βασικότερη υποδομή ενσύρματης δικτύωσης πλέον, περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά της καθώς και τους διάφορους τρόπους δικτύωσης που συναντάμε σήμερα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις τεχνολογίες FTTx. Η ανταγωνιστικότητα ενός κράτους στο νέο αυτό περιβάλλον υψηλής τεχνολογίας και ψηφιακής σύγκλισης, συσχετίζεται έντονα με την ύπαρξη προηγμένων δικτυακών υποδομών υψηλής ποιότητας, χωρητικότητας και απόδοσης, ορθολογικά ανεπτυγμένων και κοστολογημένων, οι οποίες προσφέρουν εύκολη, ασφαλή και αδιάλειπτη πρόσβαση στο διεθνές «ηλεκτρονικό πλέγμα» της γνώσης και του εμπορίου, με προσιτά τιμολόγια χωρίς τεχνητούς αποκλεισμούς. Παρά όμως την σχετικά γρήγορη διάχυση της ευρυζωνικότητας, προς το παρόν όλα τα κράτη είναι στα αρχικά βήματα στην εξάπλωση της. Ο ανταγωνισμός στην αγορά έχει παίξει μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας, δεν φαίνεται όμως να είναι αρκετός για την διασφάλιση της γρήγορης εφαρμογής της. Για το λόγο αυτό παγκοσμίως οι κυβερνήσεις διερευνούν και εφαρμόζουν τρόπους για την προώθηση των ευρυζωνικών υποδομών και των υπηρεσιών, την δημιουργία περιεχομένου και την διασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής στο περιβάλλον αυτό όλων των περιοχών και πολιτών. Καθώς όμως η ευρυζωνικότητα είναι ένα πολυσύνθετο θέμα, δεν φαίνεται να έχουν βρεθεί ευρέως αποδεκτές και ακολουθούμενες βέλτιστες πρακτικές. Αντίθετα κάθε κράτος ακολουθεί τις δικές του πρωτοβουλίες με βάση το θεσμικό του πλαίσιο, την πολιτική και την κουλτούρα του, τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα αναλύσουμε τους στόχους, τα σχέδια, τις πολιτικές και τις στρατηγικές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για όλα αυτά που μόλις αναφέρθηκαν. Θα φανούν οι τρόποι με τους ποίους οι Η.Π.Α. σκοπεύουν να αναπτύξουν και να κάνουν προσβάσιμες τις ευρυζωνικές υπηρεσίες στους Αμερικανούς πολίτες, καθώς και τα οφέλη που οι ίδιοι αναμένουν να έχουν από τις υπηρεσίες αυτές σε πολλούς τομείς της καθημερινότητας όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η ασφάλεια, η εργασία, η συμμετοχή στα κοινά.
Abstract (translated): Broadband is not a limited sense, but a dynamic framework that touches a broad range of technologies, services and political and economical issues. Synoptically the broadband features an environment that consists of the following: • A Web-based infrastructure which can be upgraded continuously with low cost due to support the needs of applications to bandwidth and the availability. • Fast, continuous and low cost of user connections to this infrastructure for which there are inherent limitations to the type of terminal equipment and transmission systems. • The user has the option of the technology and type of connection, services and applications and the ability to participate in content production. • The appropriate institutional and legal frame for fostering innovation and competition. The infrastructure and technologies which widely used in modern times are various, and they are divided into wired and wireless. In this point it should be mentioned the use of channels of cable television, cable current, the optical fiber and the use of Wi-Fi, the WiMAX and cellular networks. An extensive analysis of the optical fiber technology, which is the most basic infrastructure, where is now known as wired networking, with description of its characteristics and the various ways of networking in the modern world , with particular reference to technologies FTTx will be followed. The competitiveness of a country in this new environment of high technology and digital convergence correlates strongly with the presence of advanced network infrastructure quality, capacity and performance, rationally developed and costed, which offer easy, secure and uninterrupted access to the international "electronic network" of knowledge and commerce, with affordable rates without artificial exclusions. Despite the relatively rapid diffusion of broadband, currently all States are in the early steps in the spread. The market competition has strongly affected the development of broadband, but it is not sufficient to ensure the rapid implementation. For this reason, governments worldwide are investigating and implementing ways to promote broadband infrastructure and services, content creation and ensuring the participation of all regions and citizens in this environment. Due to the broadband is a complex issue, it seems that practises, which will be widely accepted and followed, are not established yet. Contrary each state follows its own initiatives under the institutional frames, policy and culture, economic and social conditions. As part of this thesis, it will analyze the targets, plans, policies and strategies of the United States of America for all those which were just mentioned. Providing the means that U.S. intend to develop in order to make accessible broadband services to all American citizens, and the expected benefits applying in many areas of daily life, such as education, health, safety, labor and citizenship, from the use of these services.
Appears in Collections:Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (ΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nikolopn_thesis.pdf3.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.