Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/513
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorΜητακίδης, Γ.-
dc.contributor.authorΞυδιάς, Παναγιώτης-
dc.date.accessioned2007-09-13T05:30:50Z-
dc.date.available2007-09-13T05:30:50Z-
dc.date.copyright2007-04-24-
dc.date.issued2007-09-13T05:30:50Z-
dc.identifier.urihttp://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/513-
dc.description.abstractΑντικείμενο της εργασίας μου είναι η E-learning. Αρχικά εξετάζω την πορεία της μέσα στον χρόνο, τα πλεονεκτήματά της αλλά και τα μειονεκτήματά της σε σχέση με την παραδοσιακή εκπαίδευση. Σαν μια νέα διάσταση στον χώρο της εκπαίδευσης χρειάζεται νέος σχεδιασμός τόσο όσον αφορά στην οργάνωση των μαθημάτων και του εκπαιδευτικού υλικού όσο και για την διαχείριση της τάξης. Συνεχίζω με την παρουσίαση των διαφόρων μοντέλων ανάπτυξης της E-learning που έχουν κατά καιρούς προταθεί. Μέσα από αυτά και κυρίως λόγω των προβλημάτων που αναδεικνύονται, διαφαίνονται και οι προοπτικές εξέλιξης της που δεν είναι άλλες από την συνδυασμένη μάθηση στην οποία και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά αφού όπως όλα δείχνουν αναμένεται τελικά να επικρατήσει λόγω των πλεονεκτημάτων που προσφέρει. Ακολουθούν σκέψεις και προβληματισμοί ανθρώπων που έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με την εκπαίδευση από απόσταση καθώς επίσης και προτάσεις για την αποδοτικότερη χρήσης της. Αυτοί που καλούνται να υλοποιήσουν την νέα αυτή μέθοδο μάθησης είναι βέβαια οι εκπαιδευτικοί και σίγουρα οι σκέψεις τους και οι προβληματισμοί τους έχουν θέση στην παρούσα εργασία. Στην συνέχεια γίνεται μία προσπάθεια αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της E-learning μέσα από διάφορες έρευνες που κατά καιρούς έχουν γίνει σε διάφορα σημεία του κόσμου. Στο κεφάλαιο για την κατάσταση στην Ελλάδα παρουσιάζω το Πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο το οποίο είναι επιφορτισμένο με την παροχή τηλεματικών και άλλων υπηρεσιών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με παράλληλη παράθεση των στοιχείων εκείνων που δείχνουν κατά πόσο οι υπηρεσίες αυτές χρησιμοποιούνται από μαθητές και εκπαιδευτικούς έτσι ώστε έμμεσα να φανεί κατά πόσο η εκπαιδευτική κοινότητα είναι πρόθυμη να χρησιμοποιήσει την νέα τεχνολογία. Συνεχίζω με τον μοναδικό πανεπιστημιακό φορέα που κάνει χρήση της Ε-learning ο οποίος είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο επικεντρώνοντας την προσοχή ιδιαίτερα στο τμήμα εκείνο που αξιοποιεί και αναπτύσσει την νέα αυτή μορφή της εκπαίδευσης. Στην συνέχεια αναφέρομαι στην πετυχημένη προσπάθεια της Ρουμανίας πάνω στην E-learning η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως οδηγός για άλλες αντίστοιχες προσπάθειες και κλείνω την εργασία μου με παρουσίαση διαγραμμάτων που δείχνουν πως έχει η κατάσταση στα διάφορα κράτη της Ευρώπης σχετικά με την χρήση της νέας αυτής μορφής μάθησης.en
dc.language.isogren
dc.relation.isformatofΗ ΒΥΠ διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή στο βιβλιοστάσιο διδακτορικών διατριβών που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της.en
dc.subjectΗλεκτρονική εκπαίδευσηen
dc.subjectΕκπαίδευση από απόστασηen
dc.subjectΑνοικτή εκπαίδευσηen
dc.subject.ddc374.26en
dc.titleE-learning: μια νέα διάσταση στην εκπαίδευσηen
dc.contributor.committeeΜητακίδης, Γ.-
dc.contributor.committeeΜπουντουρίδης, Μ.-
dc.contributor.committeeΚαραζέρης, Π.-
dc.description.translatedabstractThe object of my study is E-learning. Initially I refer to E-learning through the time, the advantages and the disadvantages related to the traditional education. As a new dimension in the space of education it needs a new planning in the way the courses are organized, the educational material and the class management. I continue with the presentation of various models of growth of E-learning that have been proposed. Through them and especially through the problems that have appeared, we can see the prospect of E-learning that is not other than the hybrid learning. There is particular report in this kind of learning because all elements show that this learning will finally prevail, because off the advantages that it offers. Some thoughts and reflections of persons that have particularly dealt with the education from distance are presented as well as proposals for more efficient use. Those that are called to materialise this new method of learning are the teachers and surely their thoughts and their reflections have been writen in this work. Then becomes an effort of evaluation of effectiveness of E-learning through various researches that occasionally have taken place all over the world. In the chapter for the situation in Greece I present the Hellenic School network which is charged with the rendering of telematics and other services in the first and secondary education. Moreover there is a parallel presentation of the elements that show how much these services are used by students and teachers. Through these elements we can see the degree the educational community is willing to use the new technology.I continue with the unique academic institution in Greece that makes use of E–learning, which is the Greek Open University, focusing the attention particularly in that department that develops and uses this new type of education. Then I refer to the succesful effort of Romania in E - learning which would be a good example for other similar efforts. I close my work with the presentation of diagrams that shows the situation in Europe with regard to the use of this new type of learning.en
dc.subject.alternativeE-learningen
dc.subject.alternativeDistance learningen
dc.subject.alternativeOpen learningen
dc.degreeΜεταπτυχιακή Εργασίαen
Appears in Collections:Τμήμα Μαθηματικών (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nimertis_Xydias.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.