Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/5497
Title: e-Επιχειρείν : εμπορική επιχείρηση προϊόντων πρωτογενούς τομέα
Authors: Μυρσίνης, Γιώργος
Issue Date: 2012-09-17
Keywords: e-Επιχειρείν
Ηλεκτρονικά καταστήματα
Keywords (translated): e-Commerce
Online stores
Abstract: Η εν λόγω διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό και τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, που θα διαθέτει προς πώληση προϊόντα που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες του συνόλου των επαγγελματιών που σχετίζονται είτε άμεσα είτε έμμεσα με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, συστατικά στοιχεία του Πρωτογενούς Τομέα παραγωγής. Εν αρχή παρουσιάζονται οι Υπηρεσίες και οι Τεχνολογίες του Διαδικτύου, οι οποίες εξελίσσονται ταχύτατα και παράλληλα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της μορφής του εμπορίου που είναι γνωστή με τα ονόματα “Ηλεκτρονικό Εμπόριο” ή “e-Επιχειρείν”, τη μορφή δηλαδή της πώλησης προϊόντων μέσα από το Διαδίκτυο, δημιουργώντας έναν δικτυακό χώρο που θα περιλαμβάνει τις δυνατότητες και θα παρέχει τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη λειτουργία ενός καταστήματος. Ο συνδυασμός των τεχνολογιών αυτών δημιουργεί εργαλεία που μας βοηθούν όχι μόνο να τις κατανοήσουμε καλύτερα, αλλά και ταυτόχρονα δημιουργείται ένα πιο φιλικό περιβάλλον εργασίας, με αποτέλεσμα την αυξανόμενη εξοικείωση των χρηστών που επιθυμούν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Αν τώρα στα παραπάνω συνυπολογίσουμε τη ραγδαία αύξηση της κοινωνικής δικτύωσης, μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε πως, προσθέτοντας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μία σύνδεση με ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, τότε έχουμε πραγματοποιήσει ένα μεγάλο βήμα προς την ταχεία διάδοση του καταστήματος και των προϊόντων του, και μάλιστα χωρίς καμία συνδρομή για δημιουργία διαφημίσεων. Στο πρώτο μέρος της υλοποίησης κατασκευάζουμε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα με χρήση των τεχνολογιών του Διαδικτύου, ξεκινώντας από το σχεδιασμό και τη δημιουργία της βάσης δεδομένων μας κι έπειτα δημιουργούμε τις συναρτήσεις (functions) εκείνες που δημιουργούν τις λειτουργίες που θα έχει το κατάστημα, ενώ στη συνέχεια δημιουργούμε τη διεπαφή με τον χρήστη-πελάτη, αλλά και με τον διαχειριστή, που θα αναλάβει τη συντήρηση, ενημέρωση και ορθή λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Στο δεύτερο μέρος της υλοποίησης, χρησιμοποιούμε ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System - CMS) που είναι ένα από τα εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί για την ταχύτερη δημιουργία και ανάπτυξη δικτυακών τόπων. Θα δημιουργήσουμε και πάλι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα με προϊόντα σχετικά με τον πρωτογενή τομέα και θα δώσουμε τη δυνατότητα στον πελάτη-χρήστη να διαμοιράζεται το περιεχόμενο, τις λεπτομέρειες του κάθε προϊόντος στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook, ώστε να επιτύχουμε σε μεγαλύτερο βαθμό προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων που πωλούνται από το κατάστημά μας. Σε αυτό θα μας βοηθήσει η εγκατάσταση και διαχείριση μίας εφαρμογής ηλεκτρονικού εμπορίου που είναι στοιχείο του CMS που εγκαταστήσαμε. Τέλος, περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθείται για το uploading των αρχείων που έχουμε δημιουργήσει, ώστε το κατάστημα από τον προσωπικό μας υπολογιστή να είναι διαθέσιμο στο Διαδίκτυο, εκεί που θα μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες στους χρήστες.
Abstract (translated): This thesis deals with the design and creation of an online store which will have as object the sale of products that serve the needs of both customers and professionals who are associated directly or indirectly with agriculture and livestock production, basic components of the Primary Production Sector. In the beginning the services and Technologies of the Internet are demonstrated. Internet technologies are evolving very rapidly and at the same time contribute to the development of a form of trade which is known by the names "e-Commerce" or "e-business" the form of the products sale through the Internet, by creating a website that will include the features and will provide the services required for integrated operation of an online store. The combination of these technologies creates tools that help us not only to understand them better, but at the same time it creates a more friendly interface, resulting in the increasing familiarity of users who wish to deal with this subject. In addition to this, if we count in the rapid growth of social networking, we can easily understand that, by adding the possibility of a social networking tool to our online store, we'll have taken a big step towards the speedy promotion of the shop and its products, even without any assistance for creating ads. In the first part of the implementation, we create an online store using Internet technologies, starting from planning and creating our database and the functions that represent the store's services and then creating the user's and administrator's interface, who will assume the maintenance, update and correct operation of the store. In the second part of the implementation, we'll use a Content Management System (CMS), one of the tools that have been created for faster web development. Again we will create an online store with products of the Primary Production Sector and will give the possibility to the customer to share the content of each product in Facebook, in order to achieve a greater degree of promotion and advertising of the products of our store. In this we'll have the support of installation and management of an e-commerce application which is a component of the CMS we are about to use. Finally, the process used for the created files uploading is described, so that the store will work on the Internet, where it will be able to offer the services to the users.
Appears in Collections:Τμήμα Ηλεκτρολ. Μηχαν. και Τεχνολ. Υπολογ. (ΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nimertis_Myrsinis(ele).pdf4.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.