Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/8509
Title: Σχεδιασμός, κατασκευή και αξιολόγηση ελληνικού γραμματικού διορθωτή
Authors: Γάκης, Παναγιώτης
Issue Date: 2015-05-07
Keywords: Ελληνικός γραμματικός διορθωτής
Επεξεργασία φυσικής γλώσσας
Keywords (translated): Greek grammar checker
Natural language processing (NLP)
Abstract: Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός ηλεκτρονικού εύχρηστου εργαλείου (γραμματικού διορθωτή) που θα προβαίνει στη μορφολογική και συντακτική ανάλυση φράσεων, προτάσεων και λέξεων με σκοπό τη διόρθωση γραμματικών και υφολογικών λαθών. Βάση για την αντιμετώπιση όλων αυτών των ζητημάτων συνιστούν οι ρυθμίσεις της Γραμματικής (αναπροσαρμογή της Μικρής Νεοελληνικής Γραμματικής του Μανόλη Τριανταφυλλίδη), η οποία αποτελεί την επίσημη, από το 1976, γραμματική κωδικοποίηση της νεοελληνικής γλώσσας. (Κατά την εκπόνηση της διατριβής δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι -ελάχιστες- διαφορές της νέας σχολικής γραμματικής Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού). Με δεδομένη την απουσία ενός τέτοιου εργαλείου για τα ελληνικά, η ανάπτυξη του προϊόντος θα βασίζεται καταρχήν στη λεπτομερή καταγραφή, ανάλυση και τυποποίηση των λαθών του γραπτού λόγου και στη συνέχεια στην επιλογή του λογισμικού εκείνου που θα περιγράφει φορμαλιστικά τα γραμματικά λάθη. Η διατριβή παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη σχέση των λαθών με το φύλο ή με το κειμενικό είδος των κειμένων στα οποία και συναντούνται όπως επίσης και την αναγνώρισή τους από μαθητές. Στην παρούσα έρευνα παρουσιάζεται ο φορμαλισμός υλοποίησης που χρησιμοποιήθηκε (Mnemosyne) και παρουσιάζονται οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής γλώσσας που δυσχεραίνουν την υπολογιστική επεξεργασία της. Ο φορμαλισμός αυτός έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για αναγνώριση πολυλεκτικών όρων καθώς και για την υλοποίηση ηλεκτρονικών εργαλείων (γραμματικών) με στόχο την αυτόματη εξαγωγή πληροφορίας. Με αυτό τον τρόπο όλοι οι χρήστες της γλώσσας (και όχι μόνο αυτοί που έχουν την ελληνική ως μητρική γλώσσα) μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα όχι μόνον τη λειτουργία των διαφόρων μερών του συστήματος της γλώσσας αλλά και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι μηχανισμοί λειτουργίας του γλωσσικού συστήματος κατά τη γλωσσική ανάλυση . 14 Οι βασικές περιοχές γραμματικών λαθών όπου θα παρεμβαίνει ο γραμματικός διορθωτής θα είναι: 1) θέματα τονισμού και στίξης, 2) τελικό -ν, 3) υφολογικά ζητήματα (ρηματικοί τύποι σε περιπτώσεις διπλοτυπίας, κλιτικοί τύποι), 4) ζητήματα καθιερωμένης γραφής λέξεων ή φράσεων της νέας ελληνικής γλώσσας (στερεότυπες φράσεις, λόγιοι τύποι), 5) ζητήματα κλίσης (λανθασμένοι κλιτικοί τύποι ονομάτων ή ρημάτων είτε λόγω άγνοιας είτε λόγω σύγχυσης), 6) ζητήματα λεξιλογίου (περιπτώσεις εννοιολογικής σύγχυσης, ελληνικές αποδόσεις ξένων λέξεων, πλεονασμός, χρήση εσφαλμένης φράσης ή λέξης), 7) ζητήματα ορθογραφικής σύγχυσης (ομόηχες λέξεις), 8) ζητήματα συμφωνίας (θέματα ασυμφωνίας στοιχείων της ονοματικής ή της ρηματικής φράσης), 9) ζητήματα σύνταξης (σύνταξη ρημάτων) και 10) περιπτώσεις λαθών που απαιτούν πιο εξειδικευμένη διαχείριση ορθογραφικής διόρθωσης. Βάση για την υλοποίηση του λεξικού αποτελεί το ηλεκτρονικό μορφολογικό λεξικό Neurolingo Lexicon1, ένα λεξικό χτισμένο σε ένα μοντέλο 5 επιπέδων με τουλάχιστον 90.000 λήμματα που παράγουν 1.200.000 κλιτικούς τύπους. Οι τύποι αυτοί φέρουν πληροφορία: α) ορθογραφική (ορθή γραφή του κλιτικού τύπου), β) μορφηματική (το είδος των μορφημάτων: πρόθημα, θέμα, επίθημα, κατάληξη, που απαρτίζουν τον κλιτικό τύπο), γ) μορφοσυντακτική (μέρος του λόγου, γένος, πτώση, πρόσωπο κτλ.), δ) υφολογική (τα υφολογικά χαρακτηριστικά του τύπου: προφορικό, λόγιο κτλ.) και ε) ορολογική (επιπλέον πληροφορία για το αν ο τύπος αποτελεί μέρος ειδικού λεξιλογίου). Το λεξικό αυτό αποτελεί και τον θεμέλιο λίθο για την υποστήριξη του γραμματικού διορθωτή (Grammar Checker). Η αξία και ο ρόλος του μορφολογικού λεξικού για την υποστήριξη ενός γραμματικού διορθωτή είναι αυτονόητη, καθώς η μορφολογία είναι το πρώτο επίπεδο γλώσσας που εξετάζεται και το συντακτικό επίπεδο βασίζεται και εξαρτάται από τη μορφολογία των λέξεων. Μείζον πρόβλημα αποτέλεσε η λεξική ασάφεια, προϊόν της πλούσιας μορφολογίας της ελληνικής γλώσσας. Με δεδομένο αυτό το πρόβλημα σχεδιάστηκε ο σχολιαστής (tagger) με αμιγώς γλωσσολογικά κριτήρια για τις περιπτώσεις εκείνες όπου η λεξική ασάφεια αποτελούσε εμπόδιο στην αποτύπωση λαθών στη χρήση της ελληνικής γλώσσας. Στον γραμματικό διορθωτή δόθηκαν προς διόρθωση κείμενα που είχαν διορθωθεί από άνθρωπο. Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ο διορθωτής προσεγγίζει τη διόρθωση του ανθρώπου με μόνη διαφοροποίηση εκείνα τα λάθη που αφορούν τη συνοχή του κειμένου και κατ’ επέκταση όλα τα νοηματικά λάθη.
Abstract (translated): The aim of this thesis is to design and then to implement a useful and friendly electronic tool (grammar checker) which will carry out the morphological and syntactic analysis of sentences, phrases and words in order to correct syntactic, grammatical and stylistic errors. Our foundation so as to deal with all these issues, is the settings of Grammar (adaptation of Little Modern Grammar of Manolis Triantafyllidis), which is the formalconstituted codified grammar of Modern Greek, since 1976. (In the presentation of this thesis it has not been taken into account the -minimum- differences that appear in the new Greek grammar book of the fifth and sixth grade of the elementary school). Bearing in mind that there is a total absence of such a tool in Greek language, the development of the product is based on the detailed record, on the analysis and on the formulation of the errors of writing speech. Additionally, for its development the right software is chosen in order to describe the grammatical errors. In this thesis the statistics demonstrate the link between the errors and the students’ gender or between the errors and the textual type in which these errors appear. Finnally, through the statistics, the link among the errors and their recognition by the students is presented . This research presents the formalism used (the Mnemosyne) and also the particularities of the Greek language that hinder the computational processing. The formalism has already been used to identify multi-word terms and to phrase grammars, aiming to the automatic information extraction. In this way, all speakers (native or not) will be able to understand better not only the function of various parts of the system of the Greek language but also the way the mechanisms of linguistic analysis operate in the conquest and more broadly in the linguistic realization. The main areas of the grammatical errors with which the grammar checker will interfere, are: 1) Punctuation problems, 2) Final -n, 3) Stylistic issues (verb forms in cases of duplicates, inflectional types), 4) Standardization issues (stereotyped phrases, words of literary origin), 5) Inclination issues (incorrect declension of names or verbs either through ignorance or because of confusion) 6) Vocabulary issues (cases of conceptual confusion, Greek translation of foreign words, redundancy and use of incorrect word or phrase), 7) Orthographic confusion issues (homonymous words), 8) Agreement issues (cases of elements of nominal or verbal phrase disagreement), 9) Syntax issues (verbs) and 10) Cases of errors that require more specialized management of the spelling correction. The basis for the implementation is the electronic morphological lexicon (Neurolingo Lexicon), a 5-level lexicon which consists of, at least 90,000 entries that produce ~1,200,000 inflection types. These types carry information: a) spelling (write spelling of inflectional type), b) morpheme information (type of morphemes: prefix, theme, suffix, ending), c) morphosyntactic information (part of speech, gender, case, person, etc.), d) stylistic information (the stylistic characteristics of the type: oral, archaic, etc.) and e) terminology (additional information about whether the word form is part of a special vocabulary).This electronic lexicon is the foundation that supports the grammar checker. The value and the key role of the morphological lexicon in supporting the Greek grammar checker is obvious, since the first level in which the language is examined is the morphology level and since the structural level is not only based but also depends on the morphology of the words. A major problem in processing the natural language was the lexical ambiguity, a product of the highly morphology of the Greek language. Given that the major problem of modern Greek is the lexical ambiguity we designe the Greek tagger grounded on linguistic criteria for those cases where the lexical ambiguity impede the imprint of the errors in Greek language. The texts that were given for correction to the grammar checker were also corrected by a person. In a very large percentage the grammar checker approximates in accuracy the human-corrector. Only when the grammar checker had to deal with mistakes concerning the coherence of the text or with meaning errors, the humman corrector was the only accurate corrector.
Appears in Collections:Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (ΔΔ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thesis_Gakis_GGC.pdf3.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.