Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/865
Title: Πλατφόρμα για τη διαθεματική υποστήριξη της ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού
Authors: Ροδοσθένους, Χρίστος Θ.
Issue Date: 2008-08-27T09:43:42Z
Keywords: LMS
Διαθεματική πλατφόρμα εκπαίδευσης
Διαχείριση μαθήματος-τμήματος
Abstract: Η ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει γίνει πλέον πραγματικότητα. Οι Η/Υ και οι εφαρμογές τους χρησιμοποιούνται κατά κόρον στα σχολεία και κατ' επέκταση από τους μαθητές και τους καθηγητές. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι o σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας που θα χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ για την ανάπτυξη και οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού από τους ίδιους τους διδάσκοντες. Η σχεδίαση της εφαρμογής ακολουθεί τα πρότυπα για σχεδίαση Learning Management Systems (LMS) που έχουν καθοριστεί και έχουν δοκιμαστεί σε άλλα επιτυχημένα Project. Η πλατφόρμα αυτή δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις για τη χρήση της και έτσι μπορεί να απευθυνθεί σε μεγάλη μερίδα της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η εφαρμογή που θα υλοποιηθεί, θα παρέχει στον καθηγητή τα απαραίτητα εργαλεία για τη δημιουργία και καταχώρηση εκπαιδευτικού υλικού αλλά και για την οργάνωσή του σε μαθησιακές οντότητες για να μπορεί να γίνει κατανοητό από τον εκπαιδευόμενο. Η πλατφόρμα αυτή παρέχει εργαλεία διαχείρισης μαθημάτων και τμημάτων (βαθμολόγιο, ημερολόγιο κτλ) καθώς και εργαλεία στο μαθητή για παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού με τέτοιο τρόπο που να διευκολύνεται η διαδικασία μάθησης και απόκτησης γνώσης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω αλληλεπιδραστικών παρουσιάσεων και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευόμενου με τη βοήθεια ενός φιλικού γραφικού περιβάλλοντος εργασίας. Η εφαρμογή μπορεί να αξιοποιηθεί με τρείς διαφορετικούς τρόπους: α) ως standalone εφαρμογή β) σε ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο με τη χρήση ενός κοινού εξυπηρετητή (server) που θα περιέχει το εκπαιδευτικό υλικό και 3) με σύνδεση μέσω του διαδικτύου στον κεντρικό εξυπηρετητή με μόνη προϋπόθεση την ύπαρξη ικανοποιητικής ταχύτητας μετάδοσης δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η όσο το δυνατόν ευκολότερη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό. Επίσης, στην πλατφόρμα αυτή, χρησιμοποιούνται διεθνή πρότυπα καταχώρησης εκπαιδευτικών οντοτήτων με μεταδεδομένα (LOM, Dublin Core) για εύκολη αναζήτηση και χρήση των οντοτήτων και από άλλες εφαρμογές. Για τη δημιουργία της πλατφόρμας χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία και τεχνολογίες που προσφέρουν σταθερότητα, μεταφερσιμότητα και διαλειτουργικότητα της εφαρμογής. Το πλεονέκτημα που έχει η διαθεματική πλατφόρμα εκπαίδευσης έναντι άλλων περιβαλλόντων εκπαίδευσης είναι ότι δεν περιορίζει το χρήστη της εφαρμογής (εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενο) ως προς το τι υλικό θα χρησιμοποιήσει, αρκεί ο Η/Υ που θα χρησιμοποιηθεί για την παρουσίαση του υλικού να έχει εγκατεστημένο το ανάλογο πρόγραμμα για το άνοιγμα του αρχείου. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτή να χρησιμοποιήσει ότι εργαλείο θεωρεί αυτός πιο εύκολο και εύχρηστο για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού.
Abstract (translated): The use of information-communication technology (ICT) in the educational system is a reality of our times. Most educational institutes use computers to increase the level of understanding of their students and to enhance the learning capabilities of their educators. The purpose of this thesis is the design and development of an educational platform that uses modern ICT methods to provide the necessary tools to the educators for the creation and cataloguing of the available educational material. These tools will also help the educator to catalog the appropriate material to educational entities so that it can be understandable by the trainees. The software solution that we previously proposed involves tools to handle classes and subjects. The purpose of these tools is to enhance the capabilities of the educator to perform his duties with the best probable way. Nevertheless, this platform provides tools for the student- trainee to maximize his educational experience and training. These tools involve presentation aids, educational context administration, self-examining tests e.t.c The use of this platform gives the opportunity to the user to interact with the educational material that was pre-designed by the tutor and is presented on a friendly user interface. The educational platform can be deployed with three different ways: a ) as a standalone application, b) on an educational laboratory with the use of a server computer that contains the educational material, c) with a connection through the internet to the main server. In this way we provide the most convenient way to access the educational material. In order to achieve best performance and easiest access to the educational material we use international prototypes of metadata information, like IEEE LOM and Dublin Core, so that we can interoperate with other systems. For the development of the platform, we used tools and technologies that provide stability and interoperability. The main advantage of our platform against other available platforms is that it does not constrain the user to use a particular application in order to develop or execute the educational material, as long as he has the appropriate software installed on his computer. With this way, the educator can use any type of software that he prefers to develop the particular material.
Appears in Collections:Τμήμα Μαθηματικών (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nimertis_Rodosthenous.pdf3.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.