Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/8885
Title: Καινοτόμος και θεματικός ηλεκτρονικός φάκελος υγείας υποστήριξης του ειδικού ιατρού στη πρόγνωση, διάγνωση και αντιμετώπιση ηπατικών ασθενειών
Other Titles: Innovative specialized electronic health record to support doctor in prognosis, diagnosis and treatment of liver disease
Authors: Τσάκωνα, Άννα
Keywords: Ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος
Σύστημα υποστήριξης κλινικών αποφάσεων
Νευρωνικά δίκτυα
Τεχνητή νοημοσύνη
Ηπατίτιδες
Αλγόριθμοι διάγνωσης
Αλγόριθμοι θεραπείας
Keywords (translated): Electronic health record
Clinical decision support system
Neural networks
Artificial intelligence
Hepatitis
Diagnostic algorithms
Treatment algorithms
Abstract: Η εργασία αυτή αφορά στην παρακολούθηση της πορείας της υγείας του ασθενούς με τη χρήση του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου και η προσαρμογή του κάθε στιγμή στις ανάγκες του θεράποντα ιατρού. Ως παράδειγμα εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε ένα ιατρείο ημέρας που αντιμετωπίζει προβλήματα που αφορούν το ήπαρ και κυρίως τις διάφορες μορφές ηπατίτιδας. Ιδιαίτερη σημασία δώσαμε στην ανάπτυξη δύο κύριων αλγορίθμων ο πρώτος εκ των οποίων αφορά τη διάγνωση της ηπατικής ασθένειας και ο δεύτερος τη θεραπεία. Για τη διάγνωση των διαφόρων μορφών ηπατίτιδας λαμβάνονται υπόψη τόσο η κλινική εικόνα του ασθενούς όσο και οι διαγνωστικές εξετάσεις που διακρίνονται σε αιματολογικές, βιοχημικές και απεικονιστικές. Αρχικά δημιουργήθηκε ένας πίνακας με τα κλινικά στοιχεία που επηρεάζονται από κάθε μορφή ασθένειας και όπως φάνηκε σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορεί να γίνει άμεσα διάγνωση αλλά θα πρέπει να εκτιμηθούν τα δεδομένα που φέρει κάθε φορά ο ασθενής συγκριτικά με τα προηγούμενα στοιχεία που έχουν καταγραφεί από τις προηγούμενες επισκέψεις ενώ και η ίδια η διάγνωση δεν αποτελεί μια εφάπαξ διαδικασία αλλά εκτιμάται κάθε φορά από την αρχή η πορεία της υγείας του ασθενή αφού σε πολλές περιπτώσεις μία μορφή ηπατίτιδας μπορεί να μετατραπεί σε άλλη ή ακόμη και να συνυπάρχουν κάποιες μορφές. Ακόμη κατασκευάστηκε το διάγραμμα ροής με το οποίο γίνεται εντοπισμός των επιμέρους ηπατικών ασθενειών χρησιμοποιώντας λογικά βήματα και λαμβάνοντας υπόψη βασικές παραμέτρους που προκύπτουν μετά τις εργαστηριακές, απεικονιστικές ή ιστοπαθολογικές εξετάσεις που υποβάλλεται ο ασθενής. Δύο από τις πιο σημαντικές εξετάσεις για όλες τις ηπατικές ασθένειες είναι οι ALT και AST οι οποίες πολλές φορές αυξάνονται 10 εώς και 100 φορές πέραν των φυσιολογικών ορίων. Αυτές οι παράμετροι αποτελούν μια πρώτη ένδειξη εάν ο ασθενής έχει ή όχι ηπατίτιδα και στην περίπτωση που οι τιμές τους είναι πράγματι αυξημένες σε υψηλά επίπεδα εξετάζουμε τους τύπους αντισωμάτων που εμφανίζει ο ασθενής διαφορετικούς για κάθε μορφή ηπατίτιδας που σε συνδυασμό με την κλινική εξέταση και τα συμπτώματα που παρουσιάζει ο ασθενής μας οδηγούν στον εντοπισμό της συγκεκριμένης ηπατικής ασθένειας. Στη συνέχεια, ένας δεύτερος αλγόριθμος που αφορά τη θεραπεία αποκαλύπτει τη σχέση των φαρμάκων και της δοσολογίας με το είδος, τη φάση της ασθένειας και την αποτελεσματικότητα του θεραπευτικού σχήματος. Συμπερασματικά, οι παραπάνω αλγόριθμοι αποτελούν τη βάση δημιουργίας ενός εξειδικευμένου ηλεκτρονικού φακέλου που εστιάζει στις ηπατικές ασθένειες και αντιλαμβάνεται σε κάθε χρονική στιγμή τις διαδικασίες που ακολουθεί ο ειδικός ιατρός, βοηθά στη διάγνωση, τη θεραπεία και την ίαση.
Abstract (translated): This work concerns the tracking of the patient’s health using electronic health records and adapting each time the needs of the physician. As an example I took the Hepatological Application Center. A day clinic that treats problems with the liver, with the main object of work being various forms of hepatitis. In this project we focused on developing two main algorithms, the first of which relates to the diagnosis of liver disease and the second treatment. For the diagnosis of various forms of hepatitis, the things that are taken into account are both the clinical picture of the patient and the diagnostic tests that are distinguished in hematological, biochemical and Imaging. Originally an array of clinical data is created, that are affected by every form of illness and as demonstrated in many cases diagnosis cannot be done directly, but the data should be assessed and compared with previous data that have been recorded from previous visits, while the diagnosis itself does not constitute a done process but it is estimated every time over the course of the patient's health since in many cases a form of hepatitis can be converted to another or even to co-exist with some forms. Furthermore we built the flowchart that located liver diseases using logical steps and considering basic parameters obtained after laboratory, imaging and histopathologic examinations submitted for the patient. Two of the most important exams for all liver diseases are the ALT and AST which many times are increased 10 to 100 times above the normal range. These parameters are first indicators whether or not the patient has hepatitis and if their prices are indeed rising at high levels, considering antibody types, it shows the difference for each form of hepatitis and combined with clinical examination and symptoms lead us to identify the particular liver disease. Α second algorithm involves treating, reveals the relationship of the drug and the dosage with the type, stage of disease and the effectiveness of the therapeutic schema. In conclusion, the above algorithms are the basis to create a specialized electronic record that focuses on liver diseases and perceives every time the procedures followed by the specialist doctor and helps in diagnosis, treatment and cure.
Appears in Collections:Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (ΔΔ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Τσακωνα Αννα.pdf6.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.