Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/9003
Title: Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακού μαθήματος (online course) για την απόκτηση ψηφιακών ικανοτήτων (digital competences) με βάση το πρότυπο e-CF
Authors: Παπαδοπούλου, Αργυρώ
Keywords: Ηλεκτρονικές δεξιότητες
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Keywords (translated): European e-Competence Framework (e-CF)
Competences
On-line education
Moodle
Abstract: Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών και μια σειρά επιπλέον λόγων όπως η οικονομική κρίση, η παγκοσμιοποίηση και οι υψηλοί δείκτες ανεργίας επηρέασαν τις δομές και τις απαιτήσεις στην αγορά εργασίας. Γενικότερα, παρατηρήθηκε στροφή των αγορών σε θέσεις εργασίας που χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ένταση ικανοτήτων και δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας στον τομέα των υπηρεσιών και της τεχνολογίας. Στην ταχύτητα αλλαγής του σκηνικού στον τομέα της απασχόλησης φάνηκε να μην μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς το εκπαιδευτικό σύστημα. Η προσαρμογή των διαδικασιών και των φιλοσοφιών των εκπαιδευτικών συστημάτων στις νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας ήταν αργή δημιουργώντας τεράστια κενά στην προσφορά συγκεκριμένων προσόντων και δεξιοτήτων, κυρίως στον τομέα ΤΠΕ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το παραπάνω πρόβλημα άρχισε να γίνεται αντιληπτό στις αρχές της χιλιετίας και έχοντας ως απώτερο σκοπό τη δημιουργία μιας ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς ξεκίνησε μια σειρά δράσεων. Οι δράσεις αυτές στοχεύουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων προσαρμοσμένων στις νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας καταργώντας τα εθνικά σύνορα. Περιλαμβάνουν δημιουργία ευρωπαϊκών και εθνικών πλαισίων προσόντων, (συνδεδεμένων μεταξύ τους), προγράμματα συνεχούς επιμόρφωσης και κατάρτισης, προσανατολισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων στα μαθησιακά αποτελέσματα και σεμινάρια απόκτησης ηλεκτρονικών ικανοτήτων. Οι νέες αυτές απαιτήσεις σε συνδυασμό με την εξέλιξη της τεχνολογίας είχαν ως επακόλουθο τη δημιουργία νέων μέσων και μεθόδων διδασκαλίας οι οποίες φαίνεται να καλύπτουν τις αδυναμίες των συμβατικών μορφών. Η ενίσχυση της εξ –αποστάσεως εκπαίδευσης και η αύξηση του αγοραστικού της κοινού ανάγκασαν του εκπαιδευτικούς φορείς να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Έτσι έχοντας ως βασική υποδομή τις πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης και τις υπηρεσίες του Web 2.0 η εξ-αποστάσεως εκπαίδευση έχει καθιερωθεί όχι μόνο στους εκπαιδευτικούς φορείς αλλά και στα επιχειρηματικά προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων . Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η δημιουργία ενός διαδικτυακού μαθήματος, στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Moodle, με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων για το επάγγελμα του “Προγραμματιστή Διαδραστικής Πολιτιστικής Εμπειρίας” όπως αυτές εμφανίζονται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων e-cf. Βασικός προσανατολισμός της πτυχιακής εργασίας είναι να εκμεταλλευτεί τα εργαλεία τεχνολογίας που προσφέρονται προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό μάθημα βασισμένο στα μαθησιακά αποτελέσματα και να συνδέσει μέσω της χρήσης του πλαισίου προσόντων την αγορά εργασίας με την εκπαίδευση.
Abstract (translated): The rapid technological developments of recent years and a number of additional parameters such as the economic crisis, globalization and high unemployment rates have affected the structures and requirements of the labor market. In general, a shift of the markets towards jobs characterized by higher skills and the opening of positions in the areas of services and technology were observed. The educational system seemed to be unable to effectively meet the rapid change in the employment scene. The adjustment of the philosophies and procedures of the educational systems to the new requirements of the labor market was slow. This created huge gaps in the offering of specific qualifications and skills, mainly in the ICT sector. At a European level the above problem became apparent at the beginning of the millennium and with the ultimate aim of creating a single European market a series of actions began. These actions aim at developing skills adapted to the new demands of the labor market by abolishing national borders. They include the creation of European and national (interconnected) qualification frameworks, lifelong learning and training programs, orientation of the educational systems according to learning outcomes, as well as e-skills acquisition seminars. These new requirements in conjunction with the evolution of technology resulted in the creation of new tools and teaching methods which appear to cover the shortcomings of conventional formats. The promotion of distance learning (e-learning) and the increase of the stakeholders forced educational institutions to adapt to new circumstances. Thus, having e-learning platforms and Web 2.0 services as a basic infrastructure, the e-learning method has established itself not only in educational institutions but also in business employee training programs. The purpose of this thesis is to design and create an online course in the Moodle e-learning platform with the aim of developing skills for the profession of "Interactive Cultural Experience Developer", as they appear in the European Qualifications Framework e-cf. The main orientation of the thesis is to exploit the technology tools offered to create an online course based on learning outcomes and link the labor market with education through the use of the European qualifications framework (e-cf).
Appears in Collections:Τμήμα Μαθηματικών (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PapadopoulouA(math).pdf3.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.