Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/9126
Title: Μελέτη της διακύμανσης μακροθρεπτικών συστατικών και φυσικοχημικών παραμέτρων σε πεδίο ανάμειξης αλμυρού και γλυκού νερού σε συνάρτηση με τη λειτουργία φράγματος
Other Titles: Study of the fluctuation macronutrients components and physicochemical parameters in the mixing field of salty and fresh water according to the operation of dam
Authors: Τζανέτου, Γεωργία
Keywords: Πεδίο ανάμιξης αλμυρού και γλυκού νερού
Φράγματα
Keywords (translated): Mixing field of salty and fresh water
Dams
Abstract: Μια από τις πιο σημαντικές περιβαλλοντικές απειλές των υδάτινων συστημάτων αποτελεί ο ευτροφισμός. Αυτός νοείται ως ο εμπλουτισμός των υδάτων ενός συστήματος με ανόργανα θρεπτικά, κυρίως άλατα αζώτου και φωσφόρου, με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της πρωτογενούς παραγωγής και τελικές επιπτώσεις την αλλαγή του συνόλου της βιοποικιλότητας και την υποβάθμιση του υδάτινου περιβάλλοντος. Στόχος της εργασίας αυτής είναι η εκτίμηση της ποιότητας των υδάτων σε πεδίο ανάμειξης γλυκού και αλμυρού νερού στις εκβολές του ποταμού Μόρνου καθώς επίσης και ο καθορισμός του βαθμού επίδρασης του γλυκού νερού στο θαλάσσιο πεδίο. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν δυο δειγματοληψίες (20/03/15 και 4/06/15) σε προφίλ και σε αυξανόμενη απόσταση από τις εκβολές του ποταμού Μόρνου. Δείγματα νερού συνελέγησαν από διαφορετικά βάθη (0, 5, 10, 15 και 20 μέτρα), αναλύθηκαν και προσδιορίστηκαν σε αυτά οι πιο κάτω παράμετροι: pH, θερμοκρασία, αγωγιμότητα, θολότητα, φωσφορικά άλατα και χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD). Η αξιολόγηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων έγινε με τη βοήθεια διαγραμμάτων που κατασκευάστηκαν ώστε να βρεθούν οι μεταβολές των ανωτέρω παραμέτρων ως προς το βάθος του νερού, οι μεταβολές των παραμέτρων ως προς την απόσταση από την εκβολή και οι διαχρονικές μεταβολές των παραμέτρων αυτών. Τέλος, έγινε στατιστική επεξεργασία σε όλα τα δείγματα του ποταμού Μόρνου με τη χρήση του προγράμματος SPSS V. 21 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA), με στόχο την εύρεση του συντελεστή συσχέτισης μεταξύ παραμέτρων. Γενικά, από την αξιολόγηση των παραμέτρων προκύπτει ότι: 1. Η τιμή της αγωγιμότητας στα επιφανειακά ύδατα είναι πιο χαμηλή σε σχέση με τα μεγαλύτερα βάθη. Αυτό συμβαίνει γιατί το γλυκό νερό που προέρχεται από τον ποταμό υπέρκειται του θαλασσινού λόγω μικρότερης πυκνότητας. Οι τιμές της αγωγιμότητας εμφανίζονται ελαφρώς μεγαλύτερες συγκριτικά με τις τιμές της αγωγιμότητας που σημειώνονται στις εκβολές του Εύηνου και ελαφρώς μικρότερες συγκριτικά με αυτές του Γλαύκου. 2. Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις φωσφορικών εντοπίζονται την υγρή περίοδο (Μάρτιος 2015). Η αρνητική συγκέντρωση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας με τη συγκέντρωση των φωσφορικών δείχνει ότι οι υψηλότερες συγκεντρώσεις απαντώνται στα λιγότερο αλμυρά νερά του πεδίου ανάμειξης. Εξαιτίας της συσχέτισης αυτής και το ότι οι μεγαλύτερες μέσες τιμές φωσφορικών ανιχνεύονται την υγρή περίοδο, συμπεραίνουμε ότι τα γλυκά νερά του ποταμού Μόρνου εμπλουτίζουν με φωσφορικά την περιοχή ανάμειξης του ποταμού με τα νερά του Κορινθιακού κόλπου. Συγκριτικά με τη βιβλιογραφία, οι συγκεντρώσεις των φωσφορικών στην εκβολή του ποταμού Μόρνου, εμφανίζονται μεγαλύτερες σε σχέση με αυτές του Εύηνου και μικρότερες από αυτές του Γλαύκου. Με βάση τις συγκεντρώσεις των φωσφορικών, το υδάτινο περιβάλλον στην επιφάνεια χαρακτηρίζεται ως ευτροφικό και για τις δυο περιόδους. Πιο συγκεκριμένα, κατά την υγρή περίοδο στα μεγαλύτερα βάθη το νερό χαρακτηρίζεται ως υψηλά και χαμηλά μεσοτροφικό. Ενώ κατά την θερμή περίοδο, από τα 5 έως και τα 20 m βάθος χαρακτηρίζεται ως χαμηλά μεσοτροφικό και ολιγοτροφικό αφού οι συγκεντρώσεις των φωσφορικών είναι πολύ χαμηλές. 3. Στα επιφανειακά ύδατα παρατηρείται αυξημένη θολότητα η οποία μειώνεται σταδιακά με το βάθος. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην έντονη παρουσία αιωρούμενου στερεού υλικού στην επιφάνεια του νερού, περιλαμβανομένου και πλαγκτόν και στην ανάμειξη του γλυκού νερού με το θαλασσινό. 4. Τη θερμή περίοδο (Ιούνιος) παρατηρήθηκε μειωμένη συγκέντρωση COD σε σχέση με την υγρή περίοδο (Μάρτιος), όπου λιώνουν τα χιόνια. Την υγρή περίοδο εντοπίστηκαν υψηλές συγκεντρώσεις COD (έως και 118 mg O2/L) σε βάθος των 10 και 20 μέτρων. Η αύξηση αυτή του COD μπορεί να οφείλεται στη διείσδυση γλυκού νερού από τον ποταμό την περίοδο τήξης του χιονιού, το οποίο όπως κατεβαίνει παρασύρει οργανική ύλη και ρύπους. Επίσης, η αύξηση αυτή μπορεί να σχετίζεται με οικιακά λύματα που καταλήγουν στον ποταμό και εισρέουν στο θαλασσινό νερό σε μια βαθύτερη ζώνη μέσω κάποιου αγωγού ή μέσω υποθαλάσσιας φυσικής διαρροής. 5. Όσο αφορά τις διαχρονικές διακυμάνσεις του pH δεν παρουσιάστηκε κάποια αξιοσημείωτη μεταβολή ακόμα και την υγρή περίοδο (Μάρτιος 2015 – περίοδος υψηλής παροχής νερού των ποταμών λόγω τήξης του χιονιού). 6. Οι τιμές της θερμοκρασίας είναι φυσιολογικές για την αντίστοιχη εποχή δειγματοληψίας. Οι μέγιστες τιμές εντοπίζονται στα επιφανειακά νερά, μειώνονται σταδιακά όσο αυξάνεται το βάθος και τέλος, σημειώνουν την ελάχιστη τιμή στο βαθύτερο σημείο. Τέλος, παρατηρήθηκε ότι κατά την υγρή περίοδο η διασπορά των τιμών είναι πολύ μικρή, καθώς η διαφοροποίηση των τιμών σε σχέση με το βάθος είναι ελάχιστη. Το γεγονός αυτό δυνατόν να δηλώνει μεγαλύτερο επηρεασμό από τα νερά του ποταμού Μόρνου σε σύγκριση με την θερμή περίοδο.
Abstract (translated): Eutrophication is one of the most significant environmental threats to natural water systems. It is the enrichment of water with inorganic nutrients, mainly salts, such as nitrogen and phosphorus, resulting in increase of primary production with final impact in biodiversity and the degredation of the aquatic environment. The aim of this study is to evaluate the water quality in the mixing field of fresh and salt water in the estuary of Mornos River as well as the determination of the influence degree of freshwater in the marine field. For this reason, two samplings were conducted (20/03/15 and 04/06/15) in profiling and increasing distance from the estuary of the River Mornos. The water samples were collected at various depths (0, 5, 10, 15 and 20 meters), they were analyzed and assayed in them the following parameters: pH, temperature, conductivity, turbidity, phosphates and chemical oxygen demand (COD). The evaluation of laboratory results was done with the help of diagrams which were made in order to find the changes in the above parameters according to the water depth, the changes of the parameters according to the distance from the estuary and the changes over time of these parameters. Finally, statistical analysis was done for all the samples of River Mornos using the program SPSS V. 21 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA), aiming to find the coefficient correlation between parameters. In general, evaluation of the results indicates that: 1. The value of the water conductivity is increasing according to the depth. This happens because the river’s fresh water is overlying seawater due to lower density. The conductivity values at the estuary of Mornos appear slightly higher than these of the estuary of Evinos River and slightly lower than those of Glafkos River. 2. Higher phosphate concentrations detected the wet season (March 2015). The negative correlation between electrical conductivity and the concentration of phosphate shows that the highest concentrations occur in the less salty water of the mixing field. Because of this correlation and that higher average prices of phosphate were detected during the wet season, we conclude that the fresh water of Mornos River enrich with phosphate the mixing area of the River’s and the Corinthian’s Gulf water. According to bibliographical references, the concentrations of phosphate in the estuary of the River Mornos, are higher than those of Evinos and lower than those of Glafkos. Based on the concentrations of phosphate, the aquatic surface is characterized as eutrophic for both periods. More specifically, during the wet season, the water in greater depths is classified as high and low mesotrophic. However during the warm season, the water from 5 to 20 m depth is characterized as low mesotrophic and oligotrophic since the concentrations of the phosphate are very low. 3. The high value of the surface water turbidity was gradually decreased according to the water depth, due to the strong presence of suspended solid material on the water surface, including plankton, and due to the mixing freshwater with seawater. 4. During the warm season (June) was observed reduction of the COD concentration in comparison to the wet season (March), because of the melting snow. During the wet period high concentrations of COD (up to 118 mg O2 / L) were detected in depth of 10 and 20 meters. This COD increase can be due to the melting snow which is being mixed with the fresh water drifting organic matter and pollutants. Also, this COD increase may be associated with domestic sewage flowing into the river as ending at the sea. 5. No noticeable change of the pH values occurred, even during the wet season (March 2015 - the period of high water flow of rivers due to the melting of snow). 6. The temperature value was normal for the season time. The maximum values were detected in surface water -gradually decreased in greater depths- and the minimum price was noticed at the deepest point. Finally, it was observed that during the wet season the temperature value dispersion was very low.
Appears in Collections:Τμήμα Γεωλογίας (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tzanetou(geo).pdf9.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.