Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/9262
Title: Χαρακτηριστικά του προγράμματος σπουδών του 2011 για τη γλώσσα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και γραμματισμός
Authors: Μανωλοπούλου, Ιωάννα
Keywords: Είδη γραμματισμού
Αναγνωριστικός γραμματισμός
Γραμματισμός δράσης
Κριτικός γραμματισμός
Πολυτροπικότητα
Αναλυτικό πρόγραμμα Γλώσσας
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Keywords (translated): Literacy
Recognition literacy
Action literacy
Reflection-critical literacy
Primary education
Multimodality
Language arts curriculum
Abstract: Κάθε πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία της γλώσσας οφείλει να προσπαθεί να αποτυπώσει σε βάθος τις σύγχρονες διδακτικές θεωρίες και τάσεις. Εδώ και αρκετές δεκαετίες, σύμφωνα με σύγχρονες μελέτες και έρευνες, στο κέντρο της γλωσσικής διδασκαλίας βρίσκεται η έννοια του γραμματισμού στις ποικίλες διαστάσεις που αυτός κατά καιρούς αντιπροσωπεύει. Έτσι, παλαιότερα με τον όρο γραμματισμός αποτυπώνεται ένα μοντέλο γλώσσας στατικό εκτός κοινωνικού πλαισίου, ενώ στη συνέχεια προτάσσεται ο κοινωνικός προσανατολισμός της γλώσσας, όπου το άτομο, ως εγγράμματος πολίτης, έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί αποτελεσματικά σε ποικίλα επικοινωνιακά περιβάλλοντα. Οι σύγχρονες συνθήκες απαιτούν τη διαμόρφωση μιας γλωσσικής εκπαίδευσης που θα δίνει ιδιαίτερη αξία στην κριτική διάσταση της γλώσσας. Ο κριτικός γραμματισμός επιδιώκει την ανάπτυξη κριτικών δεξιοτήτων στα άτομα, έτσι ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζονται τη ζωή τους δια του λόγου και να συνδιαμορφώνουν κριτικά το πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει τον τρόπο που ορίζεται ο γραμματισμός στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα, που ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε πιλοτική εφαρμογή από το 2011 σε συγκεκριμένα δημοτικά σχολεία της ελληνικής περιφέρειας. Ειδικότερα, γίνεται προσπάθεια, με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου, να αναδειχθούν τα χαρακτηριστικά του Προγράμματος Σπουδών, σχετικά με τα είδη γραμματισμού που υπηρετεί, με βάση την ταξινομία της Hasan (1996), δηλαδή τον αναγνωριστικό γραμματισμό, τον γραμματισμό δράσης και τον κριτικό γραμματισμό. Επίσης, συνακόλουθα, να σκιαγραφηθεί η φυσιογνωμία του, όσον αφορά τις διδακτικές προσεγγίσεις που προωθεί. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το Πρόγραμμα Σπουδών του 2011 επιφέρει σημαντικές τομές στη διδασκαλία της γλώσσας. Εδραιώνει σε μεγάλο βαθμό την παιδαγωγική του γραμματισμού με βάση τα κειμενικά είδη, συμπεριλαμβάνει βασικές αρχές των πολυγραμματισμών, δίνοντας έμφαση στην έννοια της πολυτροπικότητας και διανοίγει προοπτικές για μια εκπαίδευση που θα έχει αξιώσεις ανάπτυξης του κριτικού γραμματισμού.
Abstract (translated): A Language Arts Curriculum should endeavor to reflect in depth the modern teaching theories and trends. For several decades, according to recent studies and surveys, the concept of literacy in its various dimensions that occasionally represents, has been in the center of language teaching. Thus, in the past the term literacy reflected a static language model outside the social context, whereas later the social orientation of the language is the focal point, where the person, as a literate citizen, is able to function effectively within a variety of communication contexts. Modern times call for a language teaching that places special value on the critical dimension of language. Critical literacy aims to develop critical skills for individuals, so they are able to manage their life through the discourse and jointly shape the political, social and cultural events in a critical way. The purpose of the present research is to study the way that literacy is defined in the new Primary Education Language Arts Curriculum, which was completed in 2011 and put into a pilot implementation at specific elementary schools all over Greece. In particular, an attempt is made, by applying the method of content analysis, to highlight the characteristics of the new curriculum, regarding the various types of literacy it serves, based on the taxonomy of Hasan (1996), namely, the recognition literacy, action literacy and critical literacy. Furthermore, at the same time, this research aims to outline the curriculum's features concerning the teaching approaches it promotes. According to the results, the curriculum of 2011 brings about significant changes in language teaching. It consolidates, to a great extent, the genre based literacy pedagogy, it includes basic principles of multiliteracies, laying particular emphasis on the concept of multimodality and opens up prospects for an education that will have claims on enhancing critical literacy.
Appears in Collections:Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ManolopoulouI(ptde).pdf1.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.