Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/9331
Title: Mobile learning : διερεύνηση της αξιοποίησης του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Authors: Τζουμερκιώτης, Ειρηναίος
Keywords: Φορητές συσκευές
Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Keywords (translated): Mobile learning
Mobile devices
Tertiary education
Abstract: Στην σύγχρονη εκπαίδευση πέραν των κλασσικών μεθόδων διδασκαλίας έχουν αναπτυχθεί και συνεχώς εξελίσσονται νέες με σκοπό την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της μέγιστης αξιοποίησης όλων των μέσων που παρέχονται στον διδάσκοντα και τους διδασκόμενους. Το Mobile Learning (Μάθηση μέσω κινητών συσκευών) αναφέρεται σε οποιαδήποτε μορφή μάθησης που λαμβάνει χώρα μέσα και εκτός του κλασσικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος μέσω ασύρματων συσκευών. Μέσω των συσκευών δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη (διδάσκοντα-διδασκόμενο) να συμμετέχει οπουδήποτε, οσοδήποτε και οποτεδήποτε επιθυμεί. Θεωρείται εξέλιξη του Ε-Learning που είναι υποκατηγορία της εξ αποστάσεως μάθησης (Distance Learning). Τα τελευταία χρόνια η πανεπιστημιακή κοινότητα έχει αναπτύξει διάφορες μεθόδους-μοντέλα περαιτέρω αξιοποίησης του M-Learning, για να επεκτείνει τη σύνδεση εκπαιδευτικού-μαθητευόμενου αλλά και να χρησιμοποιήσει όλα τα τεχνολογικά επιτεύγματα στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Παρόλο πού είναι νέα προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας υπάρχουν λίγες έρευνες ως προς την αξιοποίηση και αξιολόγηση των μοντέλων που θα διέπουν μία τέτοια διαδικασία. Κύρια ερωτήματα της αφομοίωσης και ενεργοποίησης των μεθόδων του αποτελούν η ετοιμότητα των χρηστών, η αποδοχή που θα έχει από την ακαδημαϊκή κοινότητα (φοιτητές-καθηγητές) και ή βιωσιμότητα ενός τέτοιου συστήματος. Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει την ετοιμότητα των φοιτητών να χρησιμοποιήσουν το M-Learning, αφού τα τελευταία χρόνια η χρήση φορητών συσκευών στην καθημερινότητα έχει αυξηθεί κατακόρυφα και έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι δουλειάς, διασκέδασης και επικοινωνίας. Επιπρόσθετα να διερευνηθούν οι παράγοντες αποδοχής της χρήσης του, μέσω μιας ανάλυσης της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για το M-Learning, βασισμένοι σε υπάρχοντα μοντέλα αξιολόγησης εκπαιδευτικών μοντέλων. Η έρευνα διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Πατρών, σε όλες τις σχολές ( Πολυτεχνική, Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας έδειξαν σαφή χαρακτηριστικά για την ετοιμότητα των φοιτητών, λόγω χρήσης εφαρμογών και δυνατοτήτων των φορητών συσκευών, αλλά και εξοικείωσης με την νέα τεχνολογία. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοχή του M-Learning από τους φοιτητές όλων των βαθμίδων έχουν να κάνουν με γνωστικά κριτήρια, μαθησιακά ενδιαφέροντα, την επιρροή των καθηγητών τους και δεν φαίνεται να υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των διάφορων σχολών.
Abstract (translated): In modern education beyond the conventional methods of teaching, new methods have been developed and constantly evolved so that the maximum efficiency of educational procedure and the maximum utilization of all the means provided to the teacher and the student are achieved. Mobile learning (M-Learning) refers to any kind of learning via mobile devices which takes place in or out the classical educational environment. Through such devices, users (both teacher and student) are given the potential to participate in any session, whatsoever and whenever they wish to. Mobile learning is considered to be the evolution of e-learning, which is a subcategory of Distance Learning. Lately, the university community has developed various methods/models not only for further utilization of M-Learning in order to expand the connection between teacher and learner, but also for he utmost usage of all the technological achievements. Despite the fact that it is a new procedure in teaching, there are only a few researches on the utilization and the evaluation of this procedure. Main queries of the assimilation and the activation of these methods consist of the users’ readiness, the acceptance by the academic community (both candidates and teachers) and the viability of such a system. The aim of the project is to examine the students’ readiness to use M-learning, since, recently, the usage of wireless devices in our everyday life has rapidly increased and has become an integral part of employment, entertainment and communication. Additionally, the factors of the acceptance of its usage should be examined through an analysis of the existing bibliography about M-learning, based on the existing models of assessment of educational models. The research was conducted in the University of Patras, in all departments (Polytechnic, Science, Medicine, Human and Social Sciences and Business Administration). The results of this research showed perspicuous and clear features for the candidates’ readiness, due to the usage of applications and the potential of the mobile devices, as well as their familiarity with the new technology. The factors which influence the acceptance of M-learning by the candidates of all grades are related to the gnostic criteria, learning interests, the teachers’ influence, regardless of the differentiation among the various departments.
Appears in Collections:Τμήμα Μαθηματικών (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tzoumerkiotis(math).pdf3 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons