Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/9459
Title: Το κόστος ποιότητας εσωτερικών και εξωτερικών αστοχιών σε μικρομεσαίες - μεταποιητικές επιχειρήσεις
Other Titles: Quality costs : the internal and external failure costs in Greek SMEs companies
Authors: Τσιμπουράκη, Ελένη
Keywords: Κόστος ποιότητας
Δ. Ο. Π.
Κόστος εσωτερικών - εξωτερικών αστοχιών
Ποιότητα
Keywords (translated): Quality cost
T. Q. M.
Internal - external costs
Quality
Abstract: Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο υπολογισμός και η αποτύπωση του κόστους ποιότητας και συγκεκριμένα τα κόστη εσωτερικών και εξωτερικών αστοχιών σε Ελληνικές μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις τροφίμων ώστε να αποφανθούμε κατά πόσο σχετίζονται με την καλή λειτουργία και την βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης. Αφορμή για τη παρούσα μελέτη δόθηκε από το γεγονός ότι η ποιότητα τα τελευταία χρόνια καθιερώνεται ως βασικό κριτήριο επιχειρηματικής και καταναλωτικής συμπεριφοράς με αποτέλεσμα την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών όλο και περισσότερο προς την ποιότητα εφόσον την θεωρούν ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια για τις επιλογές τους. Επίσης με την διεθνοποίηση του εμπορίου, οι καταναλωτές λαμβάνουν προϊόντα υψηλής ποιότητας σε χαμηλές τιμές. Η ανάλυση της μελέτης ολοκληρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η έννοια της ποιότητας γενικά. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στο Κόστος Ποιότητας, τα επιμέρους στοιχεία του και τους τρόπους υπολογισμού του. Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνάς μας. Πραγματοποιήθηκε έρευνα σε 46 Ελληνικές Μεταποιητικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο κλάδο τροφίμων και ποτών χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου. Το πρώτο τμήμα του ερωτηματολογίου προσδιορίζει τις δυσκολίες και τα οφέλη από τον υπολογισμό ή όχι του κόστους ποιότητας. Το δεύτερο τμήμα του ερωτηματολογίου προσδιορίζει τα επίπεδα στα οποία κυμαίνονται τα επιμέρους στοιχεία του κόστους ποιότητας που συνθέτουν το Κόστος Εσωτερικών και Εξωτερικών Αστοχιών των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνά μας. Πραγματοποιήσαμε ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης προκειμένου να διεξάγουμε συμπεράσματα αν οι απαντήσεις που συγκεντρώσαμε οφείλονται στη τύχη ή στη διαφορά μεγέθους των επιχειρήσεων του δείγματός μας. Τέλος κάναμε έλεγχο διαφοράς των μέσων μεταβλητών για ανεξάρτητα μεταξύ τους δείγματα προκειμένου να διεξάγουμε συμπεράσματα για να ελεγχθεί αν οι διαφορές στην ερώτηση «πού εκτιμάται ότι κυμαίνεται κάθε επιμέρους στοιχείο του κόστους (τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών αστοχιών), είναι στατιστικά σημαντικές». Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας προέκυψε ότι υπάρχει αντίστροφη σχέση μεταξύ του κόστους πρόληψης και εκτίμησης με τα κόστη εσωτερικών και εξωτερικών αστοχιών. Δηλαδή, παρατηρούμε ότι στις πιστοποιημένες επιχειρήσεις αυξάνεται το κόστος πρόληψης και εκτίμησης, ενώ το κόστος των εξωτερικών και εσωτερικών αστοχιών μειώνεται. Το γεγονός ότι η συλλογή των πρωτογενών δεδομένων ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2015, και συνέπεσε με τις πολιτικές εξελίξεις της χώρας μας (δημοψήφισμα) αλλά και με τους περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές (capital controls) συνιστά ανασταλτικό παράγοντα στην έρευνά μας. Επίσης το γεγονός ότι τα πρωτογενή δεδομένα αποτελούν εκτιμήσεις των ιδιοκτητών και των υπεύθυνων διαχείρισης ποιότητας των 46 επιχειρήσεων όλων των κλάδων του δείγματός μας, συνιστούν περιορισμούς αλλά και κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα. Ο αυξανόμενος αριθμός των επιχειρήσεων που δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην ποιότητα των προϊόντων τους, και χρησιμοποιούν την ποιότητα σαν ένα ισχυρό όπλο εναντίον των ανταγωνιστών τους, οδηγεί στην ανάπτυξη - εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και στον υπολογισμό του κόστους ποιότητας κατά τη παραγωγική διαδικασία. Στη παρούσα έρευνα περιγράφεται ο υπολογισμός των ωφελειών και των δυσκολιών του προσδιορισμού του Κόστους Ποιότητας από μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας μας και ειδικότερα στις επιμέρους κατηγορίες του κόστους (τα κόστη εσωτερικών και εξωτερικών αστοχιών). Μολονότι ο προσδιορισμός του κόστους ποιότητας αποτελεί παράγοντα μείζονος σημασίας για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ευημερία των επιχειρήσεων, επισημαίνουμε ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί ανάλογες ερευνητικές προσεγγίσεις στον Ελληνικό χώρο.
Abstract (translated): The main purpose of this work is the calculation and mapping of quality costs, and more precisely the internal and external failure costs in Greek small food manufacturing companies to evaluate whether they relate inversely to their smooth operation and directly to the improvement of their performance. The rationale for this study was initiated by the fact that quality has been established as a basic criterion of business and consumer behavior in recent years resulting to increasing consumer awareness since thlose consider it as one of the most important criteria for their choices. Also, with the internationalization of trade, consumers get high quality products at low prices. The analysis of this study is completed in four chapters. The first chapter develops the concept of quality in general. The second chapter discusses the concept of TQM. The third chapter is an introduction to Quality Cost, its elements and the methods of its calculation. Finally, the fourth chapter the results of research are presented. A survey of 46 Greek manufacturing SMEs in the food and beverage industry was conucted using closed-ended questionnaire. The first part of the questionnaire identifies the difficulties and benefits from the calculation of the quality costs. The second part of the questionnaire speciflies the levels at which the individual elements of quality costs that make up the internal and external failure costs of companies in our survey range. We performed a one-way directional analysis of variance in order to conclude whether the collected results are stochastic or, they are explained by the difference in size of firms in our sample. Finally, we check average differences of variables for independent samples in order to come to conclusions, which determine whether there are statistically significant differences to the following question: "What is the estimated range of each individual element of costs (both internal and external failures)''. Based on the research results, it is shown that there is an inverse relationship between the prevention and assessment costs with internal and external failure costs. That is, we observe that in certified companies prevention and appraisal costs increase while the cost of external and internal failures is reduced. The fact that the collection of primary data began in summer 2015 and coincided with the political developments in our country (referendum) and with restrictions on banking transactions (capital controls) constitutes an impediment to our research. Also, the fact that primary data are estimates of owners and quality managers of 46 enterprises from all sectors in our sample constitute a restriction but also a direction for future research. The growing number of companies, which place a great emphasis on the quality of their products, and use quality as a powerful weapon against their competitors, results in the development - implementaction of quality management systems and in the calculation of quality costs in the production process. In this research work, aspects of the calculation of benefits and difficulties are described with regard to the determination of Quality Cost of SMEs in our country and especially of the individual categories of cost (the internal and external failure costs). Although the determination of quality costs is a major factor for future competitiveness and economic prosperity of businesses, we stress the fact that similar research approaches to our analysis have not been conducted in Greece so far.
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Δ.Ε. ΤΣΙΜΠΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΑΜ.146.pdfΕΡΓΑΣΙΑ .PDF1.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.