Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/9465
Title: Στάσεις και αντιλήψεις των καταναλωτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα συνεταιριστικά προϊόντα τροφίμων
Other Titles: Consumers' attitude and perceptions in the Western Greece Administrative District for cooperative food products
Authors: Παππάς, Σπυρίδων
Keywords: Συνεταιριστικά προϊόντα τροφίμων
Συμπεριφορά καταναλωτή
Αγροτικοί συνεταιρισμοί
Μάρκετινγκ
Τμηματοποίηση αγοράς
Keywords (translated): Cooperative food products
Consumer behavior
Agricultural cooperatives
Marketing
Market segmentation
Abstract: Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε.) παρουσιάζει χαμηλή παραγωγικότητα, παρόλο που βρίσκεται στην πρώτη τριάδα των Περιφερειών της χώρας και 9η πανευρωπαϊκά όσον αφορά την απασχόληση στον αγροτικό τομέα. Η χαμηλή παραγωγικότητα είναι αποτέλεσμα των μεγάλων προβλημάτων που παρατηρούνται, στην πληροφόρηση και εκπαίδευση των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα, στο μεγάλο κόστος παραγωγής και στην απουσία σημαντικών μηχανισμών εμπορίας (πιστοποίησης-προβολής-προώθησης-διάθεσης) των αγροδιατροφικών προϊόντων στις εγχώριες και διεθνείς αγορές. Η παρούσα έρευνα, με αφορμή την απουσία μηχανισμών εμπορίας, έχει ως κύριο στόχο, να μελετήσει σε τι βαθμό είναι ενημερωμένοι οι καταναλωτές για την ύπαρξη των συνεταιριστικών προϊόντων τροφίμου, ποια είναι τα κριτήρια, ποια από αυτά θεωρούν πιο σημαντικά για να αγοράζουν τέτοια προϊόντα και ποια είναι γενικότερα η άποψη τους για το θέμα που εξετάζεται. Επιπλέον έχει ως σκοπό, την καταγραφή της καταναλωτικής συμπεριφοράς των καταναλωτών σχετικά με την αγορά των συνεταιριστικών προϊόντων μέσα από τη τοποθεσία και τη συχνότητα αγοράς τους, σε ποια από μια σειρά κριτηρίων δίνουν την μεγαλύτερη σημασία. Επίσης τη στάση τους απέναντι σε δηλώσεις από το αν γνωρίζουν αυτά τα προϊόντα έως αν τα επιλέγουν για τη στήριξη της Ελληνικής οικονομίας, αν νιώθουν καλά με την αγορά τέτοιων προϊόντων και αν παίρνουν ικανοποίηση, την προθυμία πληρωμής για ένα άλλο ίδιο μη-συνεταιριστικό προϊόν καθώς και τη συσχέτιση αυτών με τα δημογραφικά τους στοιχεία. Όσον αφορά τα δημογραφικά στοιχεία να αναφέρουμε ότι οι γυναίκες που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο είναι 233 (60,4%) το μεγαλύτερο τμήμα από τους 386 καταναλωτές, καθώς έδειξαν περισσότερο ενδιαφέρον για την έρευνα. Εξίσου το μεγαλύτερο σε ποσοστό (16,6%) τμήμα ήταν άτομα νεαρής (18-22) ηλικίας, ενώ αθροιστικά σε ποσοστό (58,1%) από 18 έως 37 χρονών, ενώ το 57% είναι με σπουδές Πανεπιστημιακού επιπέδου και Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Επίσης, το μηνιαίο εισόδημά τους σε ποσοστό (36%) ήταν από 0-500 ευρώ και άνω, και το 49% ξοδεύει για την αγορά τροφίμων, έως 50 ευρώ την εβδομάδα. Από τα αποτελέσματα της έρευνας συμπεραίνουμε ότι οι προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς των συνεταιριστικών προϊόντων τροφίμων διαφαίνονται αρκετά καλές. Υπάρχουν τρεις μεγάλες ομάδες καταναλωτών που προτίθενται να αυξήσουν τη συχνότητα κατανάλωσης τέτοιων προϊόντων και κυρίως να πληρώσουν μεγαλύτερη τιμή για αυτά. Για να επιτευχθεί αυτό, από τη μια μεριά χρειάζεται να ενημερωθεί και να εκπαιδευτεί το καταναλωτικό κοινό για τις ιδιότητες και την αξία των προϊόντων, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος υποκατάστασης από άλλα, προκειμένου να πεισθούν να τα αγοράσουν. Από την άλλη μεριά χρειάζεται να προσεχθούν και να δοθούν καλύτερες υπηρεσίες εφοδιασμού, προσθέτοντας υψηλότερη αξία στα προϊόντα, ώστε να υπάρχει η διαθέσιμη ποικιλία και ποιότητα των προσφερομένων προϊόντων και η διασπορά τους σε μεγάλο αριθμό σημείων πώλησης.
Abstract (translated): The Western Greece Administrative District depicts low productivity, even though it is ranked between the first three districts of the country and 9th throughout Europe with regard to employment in the agricultural field. This low productivity is a result of the big problems that are observed in orientation and training of the employed in the primordial field, the extravagant operating costs and in the absence of important commercial mechanisms (certification-prominence-promotion-disposal) of our agri-food products in the indigenous and national markets. The current survey, triggered by the absence of commercial mechanisms, has as a main cause to study in which degree the consumers are informed about the existence of consumer cooperative food products, what these products are, which of the criteria are considered the most important for buying this kind and what is generally believed about the topic being researched. Moreover, this survey has an aim to record the consumerist attitude, in relation to the purchase of consumer cooperative food products depending on location and frequency of purchase, and to record which criteria the consumers think are the most important ones to buy these products. It also studies their attitude towards queries concerning if they know the products and if they choose them to support the Greek economy, if they feel satisfied by buying them, the willingness to pay for another similar non-cooperative product, as well as their correlation using their demographic information. In the matter of the demographic information, it is reported that the women that filled out the questionnaire are 233 (60,4%), consisting of the biggest part of the total of 386 consumers, as they showed more interest towards the survey, while the men participating are 153 (39,6%). The biggest proportion of the participants (16,6%) were young people (18-22 years old) and cumulatively (58,1%) they varied from 18 to 37 years old, 57% having completed their studies in tertiary education. In addition, the monthly income of 36% ranged from 0 to 500 Euros and up, and 49% spends up to 50 Euros for buying products on a weekly basis. It can be concluded that the prospects of development in the purchase of consumer cooperative food products seem considerably good. There are three big consumer categories that are willing to increase the consumption frequency for this kind of products and mainly pay a premium price for them. In order to achieve this, the consumers need to be trained on the qualities and the value of the products, in order to reduce the risk of replacement with similar ones and to be persuaded to buy them. On the other hand, there need to be better and more meticulous product supply services, adding a higher quality to the product, so as to have the available variety and quality of the offered products as well as their spreading in a wider region in points of sale.
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Σπυρίδων Γ. Παππάς - Α.Μ.140.pdf3.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.