Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/9478
Title: Νευρωνικά ανάλογα της δημιουργικότητας : μια μελέτη φασματικής ισχύος σε δεδομένα ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος
Other Titles: Neural correlates of creativity : a spectral power analysis on EEG data
Authors: Μαρμπένα, Ασημίνα
Keywords: Δημιουργικότητα
Αποκλίνουσα σκέψη
Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ)
Ανάλυση χρόνου συχνότητας
Μιγαδικά κυματίδια Morlet
Εντοπισμός πηγών (sLORETA)
Keywords (translated): Creativity
Divergent thinking
Electroencephalography
Time-frequency analysis
Complex Morlet wavelets
Source localization (sLORETA)
Abstract: Η δημιουργικότητα είναι μια ανεκτίμητη ικανότητα η οποία έχει μεγάλη βαρύτητα στην αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων ειδικότερα κάτω από περίπλοκες συνθήκες που μεταβάλλονται δυναμικά. Είναι ένας σημαντικός παράγοντας εξέλιξης του ανθρώπινου πολιτισμού και αποτελεί την κινητήριο δύναμη πίσω από τα σημαντικότερα επιστημονικά και τεχνολογικά άλματα, αλλά και την σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας. Η δημιουργική σκέψη εντοπίζεται σε όλες τις διαστάσεις της ανθρώπινης ζωής και όχι μόνο στα μεγάλα επιτεύγματα, καθώς αποτελεί σημαντικό εργαλείο και στην καθημερινότητα του ανθρώπου, όπου διευκολύνει τις δραστηριότητές του και βελτιώνει την ποιότητα ζωής. Ωστόσο, οι νευροφυσιολογικοί μηχανισμοί που διέπουν τη δημιουργική σκέψη παραμένουν σε μεγάλο βαθμό δυσνόητοι και δεν έχουν διερευνηθεί διεξοδικά. Με την παρούσα μελέτη επιχειρούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τα νευρωνικά ανάλογα της δημιουργικότητας και να διερευνήσουμε τη δυνατότητα εξαγωγής βιοδεικτών για τον χαρακτηρισμό της δημιουργικής σκέψης. Η εργασία που θα παρουσιάσουμε βασίζεται σε ένα γνωσιακό πείραμα όπου αντιπαραβάλλονται δύο διαφορετικές δοκιμασίες, μία δημιουργική και μια δοκιμασία ελέγχου, στη διάρκεια των οποίων πραγματοποιήθηκε καταγραφή των εγκεφαλικών σημάτων με ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ). Αρχικά θα παραθέσουμε στοιχεία για τον ορισμό, τη σημασία, τις κατηγορίες της δημιουργικότητας και τις θεωρίες που έχουν διατυπωθεί για το φαινόμενο εστιάζοντας στην ψυχομετρική προσέγγιση. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή του ΗΕΓ καθώς και μια περιγραφή του μηχανισμού ηλεκτρογένεσης των σημάτων ΗΕΓ, των ρυθμών που απαντώνται στα σήματα αυτά, των πλεονεκτημάτων του ΗΕΓ ως μεθόδου καταγραφής της εγκεφαλικής δραστηριότητας και των χρήσεων του. Μετά την ολοκλήρωση του θεωρητικού υποβάθρου για τη δημιουργικότητα και το ΗΕΓ, θα προχωρήσουμε στην παρουσίαση της νευροεπιστημονικής προσέγγισης στη μελέτη της δημιουργικότητας και θα αναφερθούμε σε προηγούμενα ευρήματα με έμφαση στις μελέτες ΗΕΓ. Στη συνέχεια θα περιγράψουμε το πείραμα που πραγματοποιήσαμε για την μελέτη της δημιουργικότητας, τη συλλογή δεδομένων ΗΕΓ, την προεπεξεργασία τους και τέλος την ανάλυση που πραγματοποιήσαμε. Η ανάλυση ξεκινάει από τον μετασχηματισμό των δεδομένων με μιγαδικά κυματίδια Morlet και την παρουσίασή τους στο χρόνο και τις διαφορετικές συχνότητες (ανάλυση χρόνου-συχνότητας) και συνεχίζεται με τον στατιστικό έλεγχο σε επίπεδο υποκειμένου και επίπεδο συνόλου των υποκειμένων για την ανάδειξη σημαντικών διαφορών μεταξύ των δύο συνθηκών ως προς την φασματική ισχύ και τη σχετική ενέργεια ανά ηλεκτρόδιο και ζώνη συχνότητας. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ των δύο δοκιμασιών και στα δύο επίπεδα ανάλυσης (μεμονωμένων υποκειμένων και συνόλου). Επιπλέον, στην ανάλυση της φασματικής ισχύος στο σύνολο των υποκειμένων, διαπιστώσαμε για τη δημιουργική διαδικασία σημαντικές διαφορές στην ζώνη συχνοτήτων άλφα και σε ηλεκτρόδιο του βρεγματικού φλοιού, αλλά και στις ζώνες βήτα2 και γάμμα. Είναι πιθανόν η δημιουργική δοκιμασία να απαιτεί μειωμένη ενεργοποίηση μνημονικών διεργασιών και διεργασιών συνειδητής αντίληψης.
Abstract (translated): Creativity is a valuable skill for effective problem-solving and decision-making, especially under extreme circumstances, in volatile, uncertain and increasingly complex environments. It constitutes an indispensable factor for the development of human civilization, and a driving force behind scientific, technological and cultural progress. Creative ideation is a phenomenon that penetrates all facets of life, not only achievements of magnitude, and appears to be a useful tool in everyday life, promoting human activities and improving quality of life. Nevertheless, the neurophysiological mechanisms behind creative ideation are still poorly understood and have not been studied exhaustively. With this study we seek to better understand the neural correlates of creativity and investigate the possibility of extracting biomarkers that can be used as features of creative ideation. Our study is built on a cognitive experiment in which we contrast a creative task and a control task during encephalography (EEG). Initially we will refer to the definition, the importance, the different categories of creativity and several theories that have been developed to explain the phenomenon, with a focus on the psychometrics of creativity. Following that, we will present a short history of EEG and a description of the mechanism of EEG signals electrogenesis, the brain rhythms detected in these signals, the advantages and uses of EEG as a modality for recording brain activity. After this discussion on the theoretical background of creativity and EEG, we will present the neuroscientific approach for studying creativity and we will refer to several findings with an emphasis on the EEG studies. Next, we will describe the experiment we have conducted for the creativity study, the data collection, their preprocessing and finally the analysis of the data. The analysis we have applied, begins with transforming the data with complex Morlet wavelets and extracting their presentation in different time points and frequencies (time-frequency analysis) and continues with the statistical testing on within-subject level and group level to reveal significant differences between the two conditions on the grounds of the spectral power and the relative energy per electrode and frequency band. We found statistically significant differences between the two tasks in both levels of analysis (within subject and group level). Furthermore, from the spectral power analysis in group level, we have found significant differences in alpha band and for an electrode of the parietal cortex, as well as in beta2 and gamma. It could be possible that the creative task requires less activation of memory and conscious perception functionality.
Appears in Collections:Τμήμα Ιατρικής (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marmpena_PEZ_thesis.pdf3.52 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons