Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/9546
Title: Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου εμφιάλωσης νερού-αναψυκτικών-χυμών με περαιτέρω ανάλυση της επιχείρησης Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων ΑΕ (ΒΙΚΟΣ ΑΕ)
Other Titles: Financial analysis of the market of bottling water-soft drinks-juice with further analysis of the company “Epirotic Bottling Industry SA” (Vikos SA)
Authors: Μπουκουβάλας, Ελευθέριος
Keywords: Χρηματοοικονομική ανάλυση
Κλάδος εμφιάλωσης
Βίκος ΑΕ
Keywords (translated): Financial analysis
Βottling companies
Vikos SA
Abstract: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση με την χρήση αριθμοδεικτών της εταιρίας "Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων ΑΕ" (Βίκος ΑΕ) και του κλάδου εμφιάλωσης νερού-αναψυκτικών-χυμών για την περίοδο 2008 - 2013. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας ακολουθεί η αποτίμησης της εταιρίας χρησιμοποιώντας ως βάσει υπολογισμού τον ισολογισμό της χρήσης του 2014. Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί βασίζεται στον προσδιορισμό και την ανάλυση των αριθμοδεικτών πέντε επιμέρους κατηγοριών. Συγκεκριμένα, των αριθμοδεικτών ρευστότητας, δραστηριότητας, αποδοτικότητας, διάρθρωσης κεφαλαίου και βιωσιμότητας και λειτουργικών δαπανών. Τα αποτελέσματα της μελέτης προέρχονται από την επεξεργασία των οικονομικών καταστάσεων 60 περίπου εταιριών από το 2007 έως το 2013. Για την κατασκευή του ομαδοποιημένου ισολογισμού του κλάδου χρησιμοποιήθηκαν περισσότερες από 400 οικονομικές καταστάσεις. Για την καλύτερη αξιολόγηση της εταιρίας Βίκος ΑΕ και τον προσδιορισμό της θέσης της μέσα στον κλάδο συγκρίνουμε τα αποτελέσματα της εταιρίας όχι μόνο με τα αντίστοιχα του κλάδου αλλά και με εκείνα του κύριου ανταγωνιστή της, της εταιρίας Χήτος ΑΒΕΕ. Οι ομοιότητες των δύο εταιριών είναι πολλές και σημαντικές. Δραστηριοποιούνται στον Ν. Ιωαννίνων σε απόσταση μικρότερη των δύο χιλιομέτρων με τον κύριο όγκο των πωλήσεων τους να αφορά την παραγωγή και διάθεση εμφιαλωμένου νερού. Το μερίδιο αγοράς τους ξεπερνά το 20%. Επιπρόσθετα δεδομένου ότι το μέγεθος των επιχειρήσεων του κλάδου παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις θα εντάξουμε στην παρούσα μελέτη και την επίδοση του μέσου όρου των άμεσων ανταγωνιστών της εταιρίας Βίκος. Ως άμεσους ανταγωνιστές της εταιρίας θεωρούμε τις δέκα εκείνες επιχειρήσεις με τις υψηλότερες πωλήσεις ανά έτος. Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάζουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία τόσο της εταιρίας Βίκος όσο και του κλάδου γενικότερα. Επιδίωξη της μελέτης είναι να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο οι Ελληνικές εταιρίες αντιμετώπισαν την οικονομική κρίση ιδιαίτερα μετά την υπογραφή του πρώτου μνημονίου τον Μάιο του 2010. Ένας σημαντικός περιορισμός στην παρούσα εργασία είναι το γεγονός ότι ο κλάδος αποτελείται μόνο από επιχειρήσεις που έχουν την παραγωγική τους δραστηριότητα στην Ελλάδα. Με άλλα λόγια αποκλείστηκαν όλες οι εταιρίες εισαγωγής εμφιαλωμένου ή ανθρακούχου νερού ή αναψυκτικών και χυμών. Ο λόγος αποκλεισμού των εταιριών αυτών ήταν η αδυναμία προσδιορισμού του ύψους των πωλήσεων τους που αφορά προϊόντα που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη. Ομοίως από τον κλάδο αποκλείστηκαν και όλες εκείνες οι Ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν την υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού όπως οι ατομικές, οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες επιχειρήσεις. Επίσης από τον κλάδο αποκλείστηκαν επιχειρήσεις όπως η Όλυμπος Γαλακτοβιομηχανία Λαρίσης ΑΕ και η Δέλτα Τρόφιμα ΑΕ οι οποίες αν και έχουν σημαντικό μερίδιο αγοράς στην παραγωγή φρέσκου φυσικού χυμού η κύρια δραστηριότητά τους και κατά συνέπεια οι πωλήσεις τους προέρχονται από την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων. Ακόμη θα πρέπει να επισημάνουμε πως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα κατασκευής του κλάδου εμφιάλωσης νερού-αναψυκτικών-χυμών ήταν η αδυναμία εύρεσης ορισμένων ισολογισμών λόγω μη δημοσίευσής τους από τις εταιρίες. Δεδομένης της απρόσκοπτης λειτουργίας των εταιριών, για τα έτη μη εύρεσης των λογιστικών καταστάσεων, θα θεωρήσουμε ότι επαναλήφθηκαν τα αποτελέσματα της προηγούμενης λογιστικής χρήσης. Ολοκληρώνοντας, από την παρούσα μελέτη αποδεικνύεται η ισχυρή χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρίας Βίκος ΑΕ. Από την εξέταση και των πέντε επιμέρους αριθμοδεικτών προκύπτει ότι η εταιρία υπερέχει σημαντικά τόσο της επίδοσης του μέσου όρου του κλάδου όσο και της αντίστοιχης επίδοσης του μέσου όρου των άμεσων ανταγωνιστών της. Τέλος η αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης εμφανίζεται υποτιμημένη με βάσει τον ισολογισμό της εταιρίας, ενώ αντίθετα ο προσδιορισμός της αξίας μέσω προεξόφλησης των μελλοντικών της κερδών φαίνεται να προσεγγίζει σε μεγάλο βαθμό την πραγματικότητα.
Abstract (translated): The purpose of the current research is the financial analysis of the company “Epirotic Bottling Industry SA” (Vikos SA) and of the market of bottling water-soft drinks-juice during the years 2008-2013 using financial ratios. The second part of the project deals with the valuation of the company taking into account the balance sheets of 2014. The methodology which is going to be used is based on the specification and analysis of the ratios of five individual categories; more specifically, the ratios of liquidity, activity, efficiency, capital structure and sustainability and operating costs. The results of the study come from the processing of the finanacial statements of approximately 60 companies from 2007 to 2013. More than 400 financial statements were used for the creation of the consolidated balance sheets of this sector. In order to better evaluate the company “Vikos SA” and to define its position within the market, we are going to compare the performance of the company not only to that of the market but also to that of its main competitor, the company “Chitos SA”. The similarities between these two companies are rather many. They are settled in the district of Ioannina, at a distance of less than two kilometres and the majority of their sales concerns the production and distribution of bottled water. Their market share is over 20%. Moreover, considering the important fluctuations of the market, the average performance of the direct competitors of “Vikos” company is also going to be included in the current study. We consider as direct competitors the first ten businesses with the highest sales per year. The results of the study present the strengths and weaknesses not only of the “Vikos” company, but of the whole market as well. In this study, we aim at illustrating the way in which the Greek companies dealt with the economic crisis, especially after the first memorandum was signed in May 2010. An important limitation in the current project is the fact that the market consists only of businesses which are productively active in Greece. In other words, all companies that import botlled or sparkling water or soft drinks and juice were not included in the study. The reason for excluding these companies was the inability to determine their sales concerning products that are included in the current study. Likewise, all Greek businesses which are not obliged to publish balance sheets, such as sole proprietorship, general partnership and limited partnership were also excluded. We also left out businesses such as “Olympos Dairy Industry SA” in Larissa and “Delta Foods SA” which have a significant market share in the production of fresh natural juice, however, their main occupation and sales come from dairy products. We should also point out that, one of the most important problems in the creation of the bottled water-soft drinks-juice market was the difficulty to find certain balance sheets due to the fact that the companies did not publish them. Taking into consideration the seamless function of the companies, we will assume that the outcomes of the previous financial statements were also repeated in the years we were unable to find financial data for. In conclusion, this study proves the powerful financial position of the company “Vikos SA”. From examining all five individual ratios, one can see that the company significantly outclasses the average of the market and of its direct competitors. Finally, the valuation of the business appears undervalued taking into account the balance sheet of the company, whereas the value by discounting its future profits seems to represent reality to a great extent.
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μεταπτυχιακή Εργασία - Λευτέρης Μπουκουβάλας.pdf1.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.