Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/9666
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorΓελαστοπούλου, Ελένη-
dc.contributor.authorΠλώτα, Μαρία-
dc.contributor.otherPlota, Maria-
dc.date.accessioned2016-10-17T07:09:47Z-
dc.date.available2016-10-17T07:09:47Z-
dc.date.copyright2016-01-22-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10889/9666-
dc.description.abstractΠαρότι η πρόοδος στις εξωνεφρικές μεθόδους κάθαρσης έχουν σαφέστατα συνεισφέρει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, την πρόγνωση και το προσδόκιμο των ασθενών με τελικού σταδίου χρόνια νεφρική νόσο, η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής παραμένει χαμηλότερη στους ασθενείς αυτούς, και ιδιαίτερα εκείνους που βρίσκονται σε αιμοκάθαρση, σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό. Κατά τις τελευταίες δυο δεκαετίες παρατηρείται μια αναζωογόνηση γύρω από το ερευνητικό πεδίο της μελέτης της ποιότητας ζωής αιμοκαθαιρόμενων ασθενών, με κύρια ζητούμενα την αποτίμηση των δεικτών της ποιότητας ζωής τους και τη διερεύνηση του περιθωρίου βελτίωσής της μέσα από την καλυτέρευση της παρεχόμενης περίθαλψης. Οι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς αποτελούν σημαντικό ποσοστό του Ελληνικού γενικού πληθυσμού -12.832 ασθενείς υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση σε περίπου 125 μονάδες τεχνητού νεφρού πανελληνίως- χωρίς, ωστόσο, οι μέχρι σήμερα μελέτες αποτίμησης της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής τους να είναι αναλογικά αρκετές και διαδεδομένες. Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας ήταν η διερεύνηση της ποιότητας της ζωής των ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση στο νομό Αχαΐας και λαμβάνουν ερυθροποιητίνες για την συνοδό αναιμία τους. Η εν λόγω διερεύνηση έγινε στη βάση των παραγόντων που αποτελούν βιβλιογραφικά εδραιωμένες συνιστώσες της ποιότητας ζωής όπως δημογραφικά στοιχεία, κοινωνικά χαρακτηριστικά, οικονομικά στοιχεία και ιατρικές πληροφορίες που σχετίζονται με τις παραμέτρους της ποιότητας ζωής και την σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία του ασθενούς. Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών της ποιότητα ζωής αιμοκαθαιρόμενων ασθενών παγκοσμίως και στην Ελλάδα. Στην ερευνητική αυτή εργασία συμμετείχαν 63 ασθενείς με Τελικού Σταδίου Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια και οι οποίοι ήταν ενταγμένοι σε πρόγραμμα αιμοκάθαρσης σε δυο δημόσιες (Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου και Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας») μονάδες τεχνητού νεφρού του Νομού Αχαϊας για το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο του 2015. Ως εργαλείο μέτρησης της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών χρησιμοποιήθηκε το εξειδικευμένο για τη νεφροπάθεια ερωτηματολόγιο Kidney Disease Quality of Life Short Form ( KDQOL-SF – Σύντομο Ερωτηματολόγιο Για Την Ποιότητα Ζωής Ασθενών με Νεφρική Νόσο), έκδοση 2009, μεταφρασμένο και επικαιροποιημένο στα ελληνικά. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε από συναινούντες συμμετέχοντες νεφροπαθείς μέσω δομημένης συνέντευξης κατά τη διάρκεια της συνεδρίας αιμοκάθαρσης. Από τις κλίμακες της ποιότητας ζωής που μετρήθηκαν με το εξειδικευμένο ερευνητικό εργαλείο KDQOL-SF και σύμφωνα με τις παρατηρούμενες τάσεις της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας, οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής αιμοκαθαιρόμενων ασθενών είναι τα προβλήματα που απορρέουν από τη βαρύτητα της νόσου, η φύση και χρονιότητα της νόσου συμπεριλαμβανομένης της εξάρτησης από το μηχάνημα της αιμοκάθαρσης και τους επαγγελματίες υγείας, εντοπισμένοι κοινωνικο-δημογραφικοί παράγοντες, η κατάθλιψη, η αποτυχία συμμόρφωσης προς τις θεραπευτικές οδηγίες, η παρεχόμενη στήριξη από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, οι διαταραχές στον ύπνο και η ανεπαρκής πληροφόρηση.el
dc.language.isogrel
dc.rights6el
dc.subjectΑιμοκάθαρσηel
dc.subjectΧρόνια νεφρική νόσοςel
dc.subjectΠοιότητα ζωήςel
dc.subjectΕρυθροποιητίνηel
dc.subjectΑναιμίαel
dc.subjectΕρωτηματολόγιο ασθενώνel
dc.subject.ddc617.461 03el
dc.titleΜελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των αιμοκαθαιρόμενων νεφροπαθών υπό τη χορήγηση ερυθροποιητινών και σκευασμάτων σιδήρουel
dc.title.alternativeStudy of the factors that affect the quality of life of patient undergoing haemodialysis under the concomitant treatment of erythropoietins and ferrum supplementationel
dc.typeThesisel
dc.contributor.committeeΠαπαχρήστου, Διονύσιος-
dc.contributor.committeeΠαπαχρήστου, Ευάγγελος-
dc.description.translatedabstractDespite the fact that the well established progress of the treatment options of patients with ESRD have contributed to the health services provided, the life expectancy and the prognosis, the related to health quality of life remains lower for these patients, and I particular for those being in hemodialysis in comparison with the general population. During the last 2 decades a significant interest has been revitalized in the scientific discipline of the study of the quality of life of patient undergoing hemodialysis, with major endpoints the investigation of the markers of their quality of life and the search of the margins for its improvement through maximizing the standards of the care and treatment provided. Patients undergoing hemodialysis are a significant fraction of the general population -12.832 ongoing subjects are being treated with hemodialysis in the 125 registered hemodialysis treatment centers all over Greece- without however up to this day having studies to assess their related to health quality of life in a wide and analogue scale. This postgraduate research project had as primary endpoint the investigation of the quality of life of patients in the prefecture of Akhaia undergoing hemodialysis treatment and on erythropoietin and iron supplement concomitant treatment for their anemia comorbidity. This investigation was on the basis of factors that are established in the scientific literature to be associated with the quality of life, such us demogrpahics, social characteristics, financial aspects and medicinal information that affect the quality of life and the physical, mental and social well being of an individual. Additionally an investigation in the existing literature of reviews, research and meta-analyses studies took place for studies conducted both in a global scale and in Greece. In this research 63 subjects with ESRD participated voluntarily. These patients were in treatment with hemodialysis in the two major public hemodialyis centers of the prefecture of Akhaia (University General Hospital of Patras and General Hospital “Agios Andreas”) for the time between Septmber-December 2015. The research tool used to investigate and determine the quality of life related to their health was the kidney disease scpeficif questionnaire assessing the quality of patients undergoing treatment for renal disease Kidney Disease Quality of Life Short Form (KDQOL-SF) adopted for Greece and translated in Greek language. The questionnaires were completed by consenting adult individuals through interview with the researcher, an interview held during their hemodialysis session. Among the scales and endpoints assessed with the specific tool KDQOL-SF and in accordance with the conclusions extracted upon thorough investigation of the existing literature in global scale and in other Greek studies published, the major factors affecting the quality of life of a subject with ESRD undergoing hemodialysis are the issues related to the severity of the disease, the nature and chronicity of the disease including the dependence of the individual to the hemodialysis machine and caregivers, specific socio-demographic metrics and co-factors, depression, failure to comply to the treatment guidelines of the physicians, provided support by the family and social environment, sleep disturbance and inadequate information.el
dc.subject.alternativeHemodialysisel
dc.subject.alternativeEnd stage renal diseaseel
dc.subject.alternativeQuality of lifeel
dc.subject.alternativeErythropoietinel
dc.subject.alternativeAnemiael
dc.subject.alternativeKDQOL-SFel
dc.degreeΜεταπτυχιακή Εργασίαel
Appears in Collections:Τμήμα Χημείας (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Plota_MSc Thesis_FINAL 2016.pdf2.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.