Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/9825
Title: Παρασκευή και μελέτη βιωσιμότητας σκευασμάτων προβιοτικών μικροοργανισμών και φυτικών εκχυλισμάτων
Other Titles: Development and study of synbiotic formulations based on probiotic species and plant extracts
Authors: Διαμαντοπούλου, Διονυσία
Keywords: Λειτουργικά τρόφιμα
Προβιοτικά
Keywords (translated): Probiotics
Novel foods
P. terebinthus
S. boulardii
Abstract: Η αύξηση της επίγνωσης των καταναλωτών σε συνδυασμό με νέα επιστημονικά δεδομένα, έχουν οδηγήσει σε αυξημένη ζήτηση για θρεπτικότερα και ασφαλέστερα τρόφιμα, ελεύθερα παθογόνων μικροοργανισμών, τοξινών, χημικών επιμολυντών και χημικών προσθέτων. Για το σκοπό αυτό τόσο η επιστήμη όσο και η βιομηχανία έχουν στραφεί πρόσφατα στην ανάπτυξη των λεγόμενων «λειτουργικών» τροφίμων, συστατικών τροφίμων και συμπληρωμάτων διατροφής, προκειμένου να παρέχουν οφέλη υγείας πέρα των παραδοσιακών διατροφικών απαιτήσεων. Ένα μεγάλο μέρος της αγοράς των λειτουργικών τροφίμων αντιπροσωπεύουν τα «προβιοτικά» τρόφιμα, δηλαδή τρόφιμα που περιέχουν ζωντανά βακτήρια που μπορούν να βελτιώσουν την ανθρώπινη υγεία τροποποιώντας τη μικροχλωρίδα του εντέρου όταν καταναλώνονται σε κατάλληλες ποσότητες. Τα προβιοτικά που χρησιμοποιούνται περισσότερο στην τεχνολογία τροφίμων είναι γαλακτικά βακτήρια, κυρίως είδη Lactobacillus και Bifidobacterium, αλλά και ορισμένα είδη Enterococcus, Streptococcus, Leuconostoc, Saccharomyces, κλπ. Η στενή σχέση μεταξύ της μικροχλωρίδας του εντέρου και των συστατικών της διατροφής με την ανθρώπινη υγεία, έχουν στρέψει το ενδιαφέρον στη συνδυαστική χρήση προβιοτικών με «πριβιοτικά» (άπεπτα συστατικά, που αξιοποιούνται όμως από τα προβιοτικά στο έντερο) που είναι γνωστή ως «συνβιοτικά». Ο Saccharomyces boulardii, είναι ένας ζυμομύκητας που χρησιμοποιείται ευρέως ως φάρμακο για την πρόληψη και θεραπεία δυσλειτουργιών του εντέρου κυρίως μετά από αντιβιοτική θεραπεία. Επίσης φυτικά προϊόντα, όπως η πίσσα Πάφου Χίου (Pistacia lentiscus), χρησιμοποιούνται ευρέως για τις φαρμακευτικές τους ιδιότητες (επουλωτικές, αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις, και αντιμικροβιακές) και ειδικότερα για τη θεραπεία προβλημάτων του πεπτικού συστήματος, όπως είναι η δυσπεψία. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η χρήση πίσσας Πάφου (Pistacia terebinthus) και του προβιοτικού S. bοulardii για την παρασκευή (α) υγρών (κύτταρα σε υδατικά εκχυλίσματα πίσσας Πάφου), και (β) στερεών (πελλέτες πίσσας Πάφου με εγκλωβισμένα κύτταρα) σκευασμάτων για πιθανή φαρμακευτική χρήση. Αξιολογήθηκε η βιωσιμότητα του S. bοulardii στα σκευάσματα αυτά κατά την αποθήκευση καθώς και σε όξινες συνθήκες προσομοιώνοντας το γαστρικό υγρό. Η ρητίνη αναλύθηκε για αντιοξειδωτική ικανότητα, ολικά φαινολικά συστατικά, σάκχαρα, οργανικά οξέα, και πτητικά συστατικά με κλασσικές και ενόργανες μεθόδους (HPLC, GC, GC/MS).
Abstract (translated): The increasing consumer awareness and scientific evidence has led to an increased demand for wholesome and safer food, free from pathogenic microorganisms, microbial toxins, chemical contaminants, and excessive additives. In this respect, both industry and the research community have recently focused on the development of “functional” foods or food supplements, which claim to provide health-promotion or disease prevention benefits beyond their basic nutritional value. A significant part of the functional food market is represented by “probiotics”, which are foods containing live bacteria that can positively affect human health by altering their intestinal microflora when consumed in adequate amounts. The most frequently used probiotics are lactic acid bacteria, mainly Lactobacillus and Bifidobacterium spp., as well as some Enterococcus, Streptococcus, Leuconostoc, Saccharomyces spp., etc. The close relationships between gut microbiota, nutrients, health and disease, have led to increasing interest in using probiotics and “prebiotics”, i.e. non-digestible substrates that can be utilized by probiotics in the gut stimulating their growth and viability. The combined use of probiotics and prebiotics is known as “synbiotics”. Saccharomyces boulardii is a yeast widely used as medicine to prevent and treat intestinal disorders. Plant components, such as mastic resins (Pistacia lentiscus L., P. terebinthus L., etc.), have also been used traditionally and commercially, for their medicinal properties (healing, antioxidant, antibacterial, anti-inflammatory) as well as for the treatment of the symptoms of dyspepsia. In this study, (a) liquid (cell suspension in aq resin extract) and (b) solid formulations (cells entrapped in resin pellets) of P. terebinthus resin (mastic of Paphos) with S. boulardii are proposed for possible medicinal uses. The viability of S. boulardii in these formulations was evaluated during storage as well as in acidic solutions simulating gastric acid. Finally, the formulations were analyzed for their antioxidant capacity and total phenolics contents, as well as for sugars, organic acids, and aroma-active volatile compounds by classic and instrumental techniques (HPLC, GC, GC/MS).
Appears in Collections:Τμήμα Χημείας (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MSc-Medicinal-Chemistry-final-file- (2).pdf2.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.